Ważnymi kwestiami rozstrzyganymi w wyroku rozwodowym są – oprócz kwestii winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego – władza rodzicielska nad dziećmi, miejsce zamieszkania dzieci, kontakty z nimi oraz alimenty. 

Władzę rodzicielską sąd może pozostawić w pełni obojgu rodzicom lub też ograniczyć ją jednemu z nich do np. współdecydowania tylko o istotnych sprawach dziecka, takich jak wybór kierunku kształcenia, leczenie czy przeprowadzka za granicę.

Miejsce zamieszkania dziecka sąd ustala najczęściej przy jednym z rodziców, drugiemu pozostawiając prawo do kontaktów z dzieckiem w określonych dniach.  Rozwiązaniem, które jest coraz częściej stosowane, jest tzw. piecza naprzemienna. Polega ona na tym, że dziecko przez tydzień lub dwa mieszka u jednego z rodziców, a przez kolejny tydzień lub dwa u drugiego – i tak naprzemiennie. Warunkiem orzeczenia pieczy naprzemiennej jest istnienie silnej więzi dziecka z każdym rodzicem – w praktyce więc najczęściej nie jest ona orzekana w stosunku do niemowląt, które zazwyczaj mają najsilniejszą więź z matką. Uregulowanie w taki sposób ma przy tym wpływ na kwestię alimentów, ponieważ jeśli rodzice będą zajmować się dzieckiem naprzemiennie, to zazwyczaj nie ma potrzeby zasądzania alimentów, z uwagi na to, że każdy z nich będzie ponosił koszty utrzymania dziecka w czasie, gdy będzie ono u niego przebywało. Jednakże alimenty mogą zostać orzeczone pomimo pieczy naprzemiennej, w sytuacji, gdy zarobki jednego z rodziców będą drastycznie różnić się od zarobków drugiego.

Sąd decyduje o tym, jak zostanie ustalone miejsce zamieszkania dziecka oraz jego kontakty z rodzicami, biorąc pod uwagę dobro dziecka oraz opinię biegłych psychologów. W razie orzeczenia, że dziecko będzie mieszkać u matki, zaś z ojcem spędzać określone dni, istotne jest zadbanie o to, aby ojciec dziecka mógł mieć z nim kontakt w takim zakresie, by móc współuczestniczyć w procesie wychowania dziecka oraz budować z nim prawidłową relację. Z kolei alimenty powinny uwzględniać zarówno usprawiedliwione potrzeby dziecka, jak i zarobkowe oraz majątkowe możliwości ojca. 

Należy  pamiętać, że orzeczenie sądu jest wiążące i trzeba się do niego stosować. Jedynie w razie zmiany istotnych okoliczności może dojść do zmiany wyroku – np. co do alimentów, gdy wzrosną potrzeby dziecka lub gdy zmienią się możliwości zarobkowe rodzica albo co do kontaktów, przykładowo gdy dziecko zmieni placówkę szkolną i będzie zachodziła potrzeba dostosowania kontaktów do godzin zajęć. 

Zarówno przed złożeniem pozwu o rozwód, jak i w trakcie postępowania, warto brać pod uwagę możliwość porozumienia się z żoną w drodze negocjacji. Jeżeli małżonkowie samodzielnie dojdą do porozumienia, uregulowanie kwestii dotyczących dzieci nastąpi w sposób odpowiadający im obojgu, a ponadto pozwoli to na zaoszczędzenie pieniędzy i czasu, z jakimi wiązałoby się postępowanie rozwodowe. Co ważne, w takim przypadku ustalenia zostaną dokonane bez angażowania w sprawy rodzinne osób trzecich – sądu oraz biegłych psychologów.