W przypadku rozwodu przedsiębiorców, zwłaszcza gdy są to osoby prowadzące działalność gospodarczą wspólnie, istotną kwestią jest to, co stanie się po rozwiązaniu małżeństwa z dochodami uzyskanymi z tytułu ich działalności oraz z samym przedsiębiorstwem.

Zgodnie z przepisami, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Do majątku wspólnego należą m.in. wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, a także dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków. Tak więc w przypadku przedsiębiorców, dochody z ich działalności – niezależnie od tego, czy jest ona prowadzona wspólnie, czy też przez każdego z nich osobno – wchodzą w skład ich majątku wspólnego. 

Rozdzielność majątkowa ustaje z dniem rozwodu. Jednakże jeszcze przed orzeczeniem rozwodu, a po tym, gdy pomiędzy małżonkami ustało pożycie małżeńskie, tzn. nie łączą ich już więzi fizyczne, emocjonalne i gospodarcze, każdy z nich może wnieść wniosek o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Możliwe jest ustanowienie jej z datą wsteczną – najczęściej od dnia, kiedy małżonkowie zaczęli żyć w rozłączeniu. Od tego momentu dochody każdego z nich wchodzą w skład jego własnego majątku. 

Aby ustanowić rozdzielność majątkową jeszcze przed orzeczeniem rozwodu, należy złożyć odpowiedni wniosek do wydziału rodzinnego sądu rejonowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Sposób rozwiązania kwestii działalności gospodarczej prowadzonej przez strony zależy od tego, jaki jest charakter tej działalności. Jeżeli jest ona prowadzona w formie spółki handlowej, możliwość jej rozwiązania regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych, natomiast jeśli jest to spółka cywilna – przepisy Kodeksu cywilnego.

Jeśli małżonkowie są współwłaścicielami przedsiębiorstwa – tzn. posiadają  nieruchomość w której prowadzona jest działalność, urządzenia i inne rzeczy potrzebne do prowadzenia działalności – to w celu podziału przedsiębiorstwa konieczne jest wszczęcie postępowania o podział majątku.