Obecnie nadal dużym problemem jest tzw. przestępczość nieletnich i młodocianych. Nieletni to osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 roku życia. Co do zasady, osoby nieletnie nie ponoszą odpowiedzialności na podstawie kodeksu karnego, za wyjątkiem czynów określonych w art. 10 § 2 k.k. Nieletniość stanowi bowiem okoliczności wyłączające winę. Osoby te, zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich popełniają czyny karalne- wszystkie przestępstwa, przestępstwa skarbowe oraz niektóre wykroczenia, o ile zostały popełnione przez osobę, która ukończyła 13 lat. Zatem mamy tu do czynienia ze specjalnym postępowaniem- postępowaniem w sprawach nieletnich. Dotyczy to też wypadków, gdy nieletni nawet nie dopuszcza się czynu karalnego, a wykazuje przejawy demoralizacji, przy czym wówczas za nieletniego uznawana jest osoba, która nie ukończyła 18 lat.

Z kolei młodociany to osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji sądu nie ukończyła 24 lat. Zatem status młodocianego w postępowaniu karnym nie wyklucza odpowiedzialności karnej za popełniony czyn, jednak w pewien sposób ją modyfikuje, gdyż przewiduje się, że sąd karząc sprawcę młodocianego ma głównie go wychować, a nie tylko ukarać. Jeśli zaistnieją ku temu przesłanki wychowawcze, sąd nawet może zastosować w stosunku do młodocianego nadzwyczajne złagodzenie kary, jednak jest to zwyczajne postępowanie karne z możliwością zastosowania innych kar.

Trzeba mieć na uwadze, iż czyn karalny popełniony przez dziecko, które kwalifikuje się jako nieletni może spowodować, że rodzic będzie uczestnikiem postępowania w jego sprawie. Postępowanie w sprawie nieletniego nie rozpoznaje sąd karny, a sąd rodzinny, a wobec takiego dziecka nie stosuje się zwyczajnych kar, a środki wychowawcze, wychowawczo-lecznicze, środek poprawczy i środki przewidziane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Nasza Kancelaria oferuje w tym zakresie nie tylko pomoc prawną i reprezentowanie w postępowaniu, ale także wsparcie i rozmowę tak potrzebną młodym ludziom, którzy znaleźli się w trudnych momentach swojego życia.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
 • Oskarżony w sprawie karnej
 • Pokrzywdzeni
 • Nieletni
 • Skazan
 • Dozór elektroniczny
  Dowiedz się więcej
 • Rękojmia i gwarancja
 • Odstąpienie od umowy
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zlecenia
 • Umowy deweloperskie
 • Klauzule niedozwolone
 • Pomoc prawna frankowiczom

Dowiedz się więcej