Prawo do wykorzystania wizerunku

Wizerunek jest chroniony dwojako, jako dobro osobiste w kodeksie cywilnym oraz na gruncie ustawy o prawie autorskim i stanowi bardzo szeroko pojętą podobiznę człowieka, którą można powielać, czy rozpowszechniać. W takim ujęciu wizerunek człowieka jest tym samym, co wygląd fizyczny człowieka. Co istotne, zgodnie z art. 81 ustawy- prawo autorskie wizerunek jest dobrem niematerialnym, którego ochrona ma charakter formalny, a samo rozpowszechnianie wizerunku konkretnej osoby bez zgody tej osoby jest zakazane (oprócz opisanych w ustawie wyjątków).

Z kolei godnością osobistą określa się miano czci wewnętrznej, czyli wyobrażenie człowieka o sobie i oczekiwanie szacunku od innych osób. Dobre imię obejmuje tzw. cześć zewnętrzną, w czym zawiera się opinia innych ludzi o danej osobie.

Naruszenie prawa do wizerunku lub dobrego imienia

Może dojść do sytuacji, że sprawca naruszenia swoim zachowaniem naruszy nie tylko prawo do wizerunku, ale i inne dobra osobiste np. cześć, dobre imię itp. Najczęściej taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy ktoś tworzy lub wykorzystuje podobiznę konkretnej osoby, by ją poniżyć, podważyć do niej zaufanie lub spowodować dla niej inne nieprzyjemności np. w zakładzie pracy.

W sytuacji, gdy naruszono godność osobistą człowieka, poprawną formą usunięcia skutków tego naruszenia może być złożenie osobie pokrzywdzonej oświadczenia usuwającego skutki tego naruszenia przez osobę lub podmiot, który się tego naruszenia dopuścił. Trochę inaczej sprawa będzie wyglądała w przypadku naruszenia dobrego imienia – bowiem takie oświadczenie, które ma usunąć skutki naruszenia, aby było skuteczne musi dotrzeć do wszystkich osób, które były świadkami, natknęły się na to bezprawne naruszenie dobrego imienia.

Ochrona dobrego imienia i wizerunku w Internecie

Czasem, aby uzyskać korzyści materialne, rozpowszechnić swój wizerunek w celu promowania swojej działalności lub jakimkolwiek innym celu podejmujemy się zawarcia umowy udzielania prawa do wykorzystania naszego wizerunku. Wizerunek to dostrzegalne, fizyczne cechy człowieka, tworzące jego wygląd i pozwalające na identyfikację osoby wśród innych ludzi jako obraz fizyczny, portret, rozpoznawalną podobiznę. Rozpoznawalność osoby stanowi podstawowy warunek przyznania ochrony, jak i elementarną przesłankę ustalenia, czy doszło do naruszenia prawa do wizerunku (tak: wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 24 czerwca 2014 r., sygn. akt II C 266/12).

Zgoda na wykorzystanie wizerunku – przygotowanie umowy

Należy pamiętać, że taka zgoda nie może być dorozumiana, a musi być wyrażona jednoznacznie, w taki sposób, by nie było żadnych wątpliwości, że dana osoba wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku. Dlatego też zalecane jest, by zgoda taka zawierała wszystkie istotne kwestie z tym związanym. M.in. oprócz samej wyrażonej zgody, powinno się określić, w jakim kontekście zdjęcie, czy film z udziałem tej osoby będzie rozpowszechniane, w jakich miejscach, na jakich stronach, gazetach etc.

Przykłady bezprawnego wykorzystania wizerunku

Bezprawnym wykorzystaniem wizerunku będzie każdorazowe rozpowszechnienie go bez zgody danej osoby, oprócz wyjątków zawartych w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dlatego nawet zamieszczenie naszego zdjęcia na Facebooku, czy Instagramie bez naszej zgody, gdy zdjęcie to nie zawiera krajobrazu, czy imprezy publicznej będzie bezprawnym wykorzystaniem wizerunku.  Częstym przypadkiem jest też zamieszczenie takiego zdjęcia na produktach komercyjnych reklamujących daną działalność, czy firmę.

Wykorzystanie wizerunku bez zgody – odszkodowanie

Od osoby, która wykorzysta nasz wizerunek bez zgody możemy dochodzić, by dopełniła ona wszystkie czynności niezbędnych do usunięcia jego skutków, a zwłaszcza, by złożyła oświadczenie o odpowiedniej treści i w formie. Nadto, możemy także dochodzić roszczeń majątkowych tj. zapłaty zadośćuczynienia na zasadach ogólnych lub zapłaty zapłaciła odpowiedniej sumy pieniężnej na dany cel społeczny. Co więcej, gdy naruszenie wizerunku spowodowało szkodę majątkową, można dochodzić również naprawienia tej szkody na zasadach ogólnych, co będzie przejawiało się w wypłacie odszkodowania. Wysokość tego odszkodowania będzie zależała od skali naruszenia.

Prawo do wykorzystania wizerunku – porada prawna w Poznaniu

W ramach oferowanej przez nas pomocy podejmujemy się reprezentowania naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji. W zakres naszych usług wchodzi analizowanie zawieranych umów udzielania prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne, pomoc w sporządzeniu takiej umowy, obrona osób, które w ramach takiej umowy udzielają swojego wizerunku jak i podmiotów, które na mocy umowy z czyjegoś wizerunku korzystają. Pomagamy egzekwować wszelkie należności, które wynikają z mocy zawartej umowy, sporządzamy również wszelką niezbędną dokumentację.

Nasze działania charakteryzują się pełnym profesjonalizmem oraz dyskrecją w prowadzeniu spraw, ponadto wszystkie podejmowane przez nas kroki  są zawsze w pierwszej kolejności konsultowane bezpośrednio z naszym Klientem, aby mieć pewność, że zaproponowane rozwiązania w pełni usatysfakcjonują zainteresowanego.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej