Podjęcie decyzji o rozwodzie wiąże się z wieloma trudnościami, gdyż nie jest ona łatwa. Mimo to z roku na rok, statystyki dotyczące przeprowadzonych rozwodów notują ich znaczny wzrost. Choć przyczyn prowadzących finalnie do rozwodu jest wiele to jednak najczęściej decydującą przyczyną jest zdrada. W takich sytuacjach porozumienie między małżonkami jest bardzo ciężkie do osiągnięcia ze względu na niechęć do utrzymywania pomiędzy sobą jakichkolwiek kontaktów. W trakcie rozwodu pojawia się jednak wiele ważnych kwestii, koniecznych do omówienia. Jedna z nich stanowi podział majątku. Jak jednak wygląda taki podział w przypadku, gdy jeden z małżonków dopuścił się zdrady?

Co może zostać uznane za zdradę?

Zdrada to nic innego jak naruszenie wierności małżeńskiej. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego za zdradę uznaje się wszelkie zachowanie jednego z małżonków wobec osoby trzeciej, które to może stwarzać pozory cudzołóstwa lub w inny sposób wykracza poza granice przyjętej normalnie obyczajowości oraz przyzwoitości.

Zdrada najczęściej kojarzona jest z dobrowolnym, fizycznym aktem płciowym z inną osobą. I jest to skojarzenie jak najbardziej poprawne, jednak nie tylko akt płciowy lub pozostawanie z inną osobą w bliskich stosunkach jest uznawane za zdradę. Za niewierność w małżeństwie mogą zostać także uznane inne zachowania, które dla postronnych osób tworzą przekonanie o pozostawianiu w bliskich relacja, jednego z małżonków z osobą trzecią. Należy więc wspomnieć także o tym, że niewierność w małżeństwie może przyjąć formę tzw. zdrady emocjonalnej. Pojęcie to wykształcone w orzecznictwie odnosi się m.in. do zaprzestania spędzania swojego czasu z małżonkiem na rzecz osoby trzeciej, brakiem szczerych i rzeczywistych uczuć względem małżonka oraz zerwaniem więzi uczuciowych na rzecz osoby trzeciej.

Wpływ zdrady na orzeczenie o rozwodzie

W przypadku, gdy jedna ze stron dopuściła się zdrady druga strona czuje się zazwyczaj bardzo pokrzywdzona i najczęściej żąda uznania winy drugiego małżonka. W takim przypadku często liczy się jednak cały kontekst sytuacji. Aby zdrada mogła zostać przez sąd uznana za przesłankę wystarczającą do orzeczenia o winie należy wyraźnie wykazać, że to właśnie ona doprowadziła do rozpadu małżeństwa. Bardzo ważne jest wiec dokładne ustalenie daty rozpadu małżeństwa. Jest to jedna z ważniejszych kwestii w całym postępowaniu. Warto wspomnieć, że istnieją jednak takie sytuacje, w których zdrada nie zostanie uznana, jako przyczyna wystarczająca do orzeczenia o winie. Jeżeli małżeństwo już praktycznie nie istniało sąd może w takim przypadku orzec o winie obu małżonków.

Dla dobrego zrozumienia tematu warto wyjaśnić pojęcie pożycia małżeńskiego oraz jego rozpadu. Zgodnie z orzecznictwem na pożycie małżeńskie składają się takie elementy jak wspólnota duchowa, fizyczna i gospodarcza. W przypadku rozpadu, którejkolwiek wymienionych elementów można uznać to za pierwsze objawy rozpadu małżeństwa. Zupełny i trwały rozkład pożycia oznacza, więc sytuacje, w której między małżonkami nie istnieje już żadna więź duchowa, fizyczna i gospodarcza.

Zdrada a podział majątku

Mimo tego, że zdrada wywołuje wiele emocji a zdradzony małżonek czuje się pokrzywdzony i zapewne chciałby, aby jego krzywdy przy orzekaniu rozwodu zostały naprawione choćby w jakimś stopniu, to fakt zaistnienia zdrady nie będzie brany pod uwagę przez sąd przy wyrokowaniu innych sprawach rodzinnych, poza rozwodem. Nie ma ona, więc żadnego wpływu na decyzje sądu o podziale majątku, przyznaniu alimentów czy kontaktach z dziećmi.

Zgodnie z przepisami prawa małżonkowie maja prawo do równego podziału majątku, gdyż posiadają takie same udziały w majątku wspólnym. Mimo, iż takie rozwiązanie może wydawać się niesprawiedliwe to warto pamiętać o tym, że głównym ich zadaniem jest ochrona prawa do majątku i dbałość o jego sprawiedliwy podział.

Ze względu na wspomniane prawo do majątku, żadnego znaczenia przy jego podziale nie ma orzeczenie winy małżonka. Tym bardziej przy orzekaniu żadnej roli nie odgrywa fakt czy zdrady wynikającej do orzeczenia o jej winie dokonał mąż czy żona. Przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego przyznają równe prawa obu stronom. Podsumowując, więc, dopuszczenie się zdrady jest praktycznie bez znaczenia przy dokonywaniu podziału wspólnego majątku.

Podział majątku

Gdy sąd ocenia wkład dokonany przez małżonka do całości majątku wspólnego, głównie bierze pod uwagę wysokość dochodów. Dodatkowo znaczenia ma także praca włożona przez, każdego z małżonków w opiekę nad dziećmi oraz prowadzenie gospodarstwa domowego. Jeśli małżonkowie nie wniosą innego żądania to sąd podzieli wspólny majątek małżonków na pół. Dokona tego przyznając stronie pewne rzeczy na własność lub określi wysokość spłat na rzecz małżonka.

Zdrada a nierówny podział majątku

Mimo częstego, równego podziału majątku między małżonkami to istnieją również takie sytuacje, w których to jedna ze stron żąda ustalenia nierównych udziałów małżonków w ich wspólnym majątku. Żądanie to powinno być jednak odpowiednio umotywowane. Ustalanie nierównych udziałów polega na ustaleniu stopnia, z jakim, każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego.

Jak już wspomniano podstawą ustalenia nierównych udziałów byłych małżonków są dwie przesłanki, które obowiązkowo muszą zaistnieć wspólnie. Są to ważne powody oraz odmienny stopień przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego.  Czym jednak są owe „ważne powody”, zgodnie z wyrokiem Sądy Najwyższego przy ocenie istnienia ważnych powodów bierze się pod uwagę całokształt postępowania małżonków w czasie trwania małżeństwa, (czyli trwania wspólności), dotyczący wykonywania obowiązków względem rodziny?

Natomiast druga przesłanka, czyli przyczynianie się każdego z małżonków do powstawania majątku wspólnego polega na przykładaniu się i dbania o prawidłowe funkcjonowanie oraz zaspokajanie rodziny. Przyczynianie się nie jest, więc ograniczone jedynie do wysokości uzyskiwanych dochodów a obejmuje także odpowiednie gospodarowanie majątkiem oraz racjonalność ich wydatkowania. Podkreślić jednak trzeba, że żądanie ustalenie nierównych udziałów nie może być poparte jedynie tym, że współmałżonek dopuścił się zdrady.

Zobacz więcej: