Oskarżyciel posiłkowy – adwokat Poznań

 • reprezentacja pokrzywdzonego w sprawie na etapie postępowania przygotowawczego
 • złożenie oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego w toku postępowania sądowego, w tym dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania,

Potrzebujesz pomocy dotyczącej instytucji oskarżyciela posiłkowego?

Umów się na spotkanie z adwokatem

Oskarżyciel posiłkowy

Osoba pokrzywdzona przestępstwem może, po wniesieniu przez prokuratora aktu oskarżenia do sądu, przystąpić do udziału w sprawie jako tzw. oskarżyciel posiłkowy. Należy bowiem podkreślić, że to, iż zostaliśmy pokrzywdzeni przestępstwem, nie sprawia, że mamy możliwość podejmować jakieś czynności w postępowaniu przed sądem. Dopiero złożenie oświadczenia, że chcemy działać w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy, daje takie uprawnienia.

Oskarżyciel posiłkowy – termin na złożenie oświadczenia

Oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego może zostać złożone w każdej sprawie, w której oskarżyciel publiczny wniósł akt oskarżenia, aż do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, tj. do momentu przedstawienia przez oskarżyciela publicznego zarzutów oskarżenia na początku pierwszej rozprawy.

Czasami zdarza się, że w sprawie jest wiele osób pokrzywdzonych jednym przestępstwem. W takim przypadku sąd może ograniczyć liczbę oskarżycieli posiłkowych, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania.

Cofnięcie aktu oskarżenia – co może zrobić oskarżyciel posiłkowy?

Co ważne, cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego – najczęściej jest to prokurator – nie powoduje, że nie możemy już działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Co więcej, nawet jeśli wcześniej nie skorzystaliśmy z możliwości działania jako oskarżyciel posiłkowy, to po takim cofnięciu możemy w terminie 14 dni złożyć oświadczenie, że przystępujemy do sprawy w takim charakterze.

Odstąpienie oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia

Oskarżyciel posiłkowy może odstąpić od oskarżenia, jednak w takim przypadku nie może ponownie przyłączyć się do postępowania. Co ważne, w sprawie, w której nie bierze udziału oskarżyciel publiczny, niestawiennictwo oskarżyciela posiłkowego i jego pełnomocnika uważa się za odstąpienie od oskarżenia.

W sprawie, w której nie brał udziału oskarżyciel publiczny, w razie odstąpienia oskarżyciela posiłkowego, sąd zawiadamia o tym oskarżyciela publicznego, który w ciągu 14 dni może przystąpić do sprawy.

Śmierć oskarżyciela posiłkowego nie tamuje biegu postępowania, ponieważ jego osoby najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu mogą przystąpić do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Pomoc adwokata dla oskarżyciela posiłkowego

Przystępując do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego, warto skorzystać ze wsparcia profesjonalnego pełnomocnika. Oskarżyciel posiłkowy może bowiem podejmować takie same działania, jak oskarżyciel publiczny – a więc m.in. przedstawiać swoje stanowisko w sprawie, składać wnioski dowodowe, zadawać pytania przesłuchiwanym osobom czy wnieść apelację. Warto więc skorzystać ze wsparcia adwokata, który zna przepisy postępowania karnego i w związku z tym może zapewnić nam profesjonalne zastępstwo w sprawie.

W naszej Kancelarii zajmujemy się reprezentacją oskarżycieli posiłkowych w sprawach toczących się na terenie Poznania i Wielkopolski.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej