Udział w bójce – adwokat Poznań

 • przygotowanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa,
 • reprezentacja pokrzywdzonego w sprawie na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego,
 • dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • dochodzenie odszkodowania za wyrządzoną szkodę majątkową
 • obrona podejrzanego/oskarżonego w sprawie na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego

Potrzebujesz pomocy dotyczącej udziału w bójce?

Umów się na spotkanie z adwokatem

Udział w bójce lub pobiciu

Popełnia przestępstwo ten, kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie u niego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto, przepisy przewidują możliwość wymierzenia surowszej kary, jeśli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu albo śmierć człowieka, a także względem osób, które biorąc udział w bójce używały broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu.

Różnica pomiędzy bójką a pobiciem

W potocznym rozumieniu bójka i pobicie to określenia używane niekiedy zamiennie. Natomiast w prawie karnym dokonuje się rozróżnienia tych pojęć. Jako bójkę rozumie się zdarzenie, w którym biorą udział co najmniej trzy osoby, a każda z nich jednocześnie atakuje i broni się. Natomiast pobicie to zdarzenie, w którym również biorą udział co najmniej trzy osoby, jednak można wyodrębnić stronę atakującą oraz stronę broniącą się. Jeśli w zdarzeniu brały udział tylko dwie osoby, to mamy do czynienia z naruszeniem nietykalności cielesnej lub spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu.

Co istotne, nie każda bójka czy pobicie wiążą się z odpowiedzialnością karną – a jedynie takie, w których ktoś został narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbek na zdrowiu. Odpowiedzialność ponosi każdy uczestnik bójki, niezależnie od tego, czy to z powodu jego zachowania doszło do wspomnianego narażenia. Nie jest też konieczne wykazanie, że sprawca zadał jakikolwiek cios. Karany jest bowiem już sam udział w takim zdarzeniu, jeśli dana osoba przewidywała lub obiektywnie mogła przewidzieć, że jego następstwem będzie skutek w postaci narażenia kogoś na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbek na zdrowiu. Co do pobicia, to odpowiedzialność karną ponoszą oczywiście tylko osoby, które atakowały.

Jako udział w bójce traktuje się też „zagrzewanie” uczestników bójki w czasie jej trwania, a także pomagały w popełnieniu tego czynu.

Jestem ofiarą pobicia – co mogę zrobić?

Przede wszystkim należy zgłosić pobicie na komisariacie policji. Później warto umówić się na spotkanie z adwokatem, który podejmie się oceny sprawy i ustali, jakie działania warto podjąć, aby zwiększyć szansę skazania sprawcy. Wsparcie adwokata może ponadto okazać się nieocenione, jeśli sprawa trafi przed sąd, ponieważ wówczas możemy działać w charakterze tzw. oskarżyciela posiłkowego.

Osoby poszukujące adwokata w sprawie karnej na terenie Poznania i Wielkopolski zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Obrona w sprawie bójki lub pobicia – adwokat Poznań

W naszej Kancelarii adwokackiej zajmujemy się obroną osób podejrzanych lub oskarżonych o udział w bójce lub pobiciu. Dokonujemy analizy sprawy oraz podejmujemy wszelkie działania, które mają na celu uzyskanie rozstrzygnięcia jak najkorzystniejszego dla klienta. Zapraszamy do kontaktu.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej