Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia części kary

Zgodnie z przepisami, skazany na karę pozbawienia wolności może zostać warunkowo przedterminowo zwolniony przez sąd po odbyciu co najmniej połowy kary, a w niektórych przypadkach po dłuższym okresie odbywania kary. Takie zwolnienie jest możliwe wówczas, gdy postawa skazanego, jego właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Czas trwania i przebieg warunkowego przedterminowego zwolnienia

W razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który jednak co do zasady nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat (w niektórych przypadkach okres próby jest inny). Jeżeli w okresie próby i w ciągu sześciu miesięcy od jego zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

Warunkowo zwolnionego sąd penitencjarny może w okresie próby oddać pod dozór kuratora sądowego, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, oraz nałożyć na niego pewne obowiązki (np. poddania się terapii albo wykonywania pracy zarobkowej) lub orzec obowiązek naprawienia szkody, jeśli jeszcze nie została naprawiona.

Odwołanie warunkowego przedterminowego zwolnienia

Warunkowe przedterminowe zwolnienie może zostać odwołane. Główną przesłanką odwołania jest okoliczność, że zwolniony w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Istnieją również inne przesłanki, z uwagi na które sąd musi bądź może odwołać zwolnienie.

Adwokat w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warto skorzystać z pomocy adwokata, który dokona analizy sprawy i ustali, czy oraz kiedy możliwe jest w danym przypadku warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania części kary. Również przy sporządzaniu wniosku o zwolnienie warto skorzystać z usług pełnomocnika mającego doświadczenie w sprawach karnych, ponieważ w uzasadnieniu wniosku należy wykazać, że zostały spełnione wszystkie przesłanki pozwalające na zastosowanie takiego zwolnienia.

W celu rozpoznania wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie, sąd wyznacza posiedzenie. Również wtedy przydaje się obecność adwokata, który przedstawi i uargumentuje stanowisko skazanego.

Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią w sprawach dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia. Zajmujemy się sprawami karnymi toczącymi się na terenie Poznania i Wielkopolski.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej