Warunkowe umorzenie postępowania

Zgodnie z przepisami prawa karnego, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowe umorzenie można zastosować tylko wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Warunkowe umorzenie postępowania – okres próby

Warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej. Ponadto, umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może nałożyć na sprawcę pewne obowiązki, np. obowiązek naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, przeproszenia pokrzywdzonego, poddania się terapii uzależnień czy też zakaz prowadzenia pojazdów na określony czas.

Warunkowe umorzenie postępowania – podjęcie postępowania

Sąd podejmie postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełni przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany. Sąd może ponadto podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca rażąco naruszył porządek prawny w okresie próby (a także już wcześniej, po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się), w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo, jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody.

Warunkowe umorzenie postępowania a karalność

Wprawdzie fakt warunkowego umorzenia postępowania zostaje wpisany w krajowym rejestrze karnym, jednak nadal pozostajemy osobą niekaraną. Ponadto wpis ten zostaje wykreślony z rejestru po pół roku od zakończenia okresu próby. Warunkowe umorzenie jest więc często korzystnym dla sprawcy sposobem zakończenia postępowania.

Co zrobić, aby doszło do warunkowego umorzenia postępowania?

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania można złożyć, gdy sprawa toczy się przed organem postępowania przygotowawczego – czyli policją lub prokuraturą. Jeśli nasz wniosek zostanie uwzględniony, to do sądu zamiast aktu oskarżenia zostanie skierowany wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Ponadto wniosek o warunkowe umorzenie postępowania można złożyć także wówczas, gdy sprawa trafi już do sądu.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy adwokata w zakresie oceny danej sprawy i ustalenia, czy w tym przypadku zachodzi możliwość warunkowego umorzenia postępowania. Nasza Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem wniosków o warunkowe umorzenie postępowania, a także kontaktem z organami postępowania i dokonywaniem wszelkich innych czynności mających na celu uzyskanie rozstrzygnięcia, które będzie jak najbardziej korzystne dla naszego klienta.

Warto zadbać o to, aby wniosek o warunkowe umorzenie został prawidłowo przygotowany i dobrze uzasadniony, ponieważ dzięki temu zwiększają się szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia. Zachęcamy do kontaktu osoby poszukujące adwokata w sprawach karnych toczących się w Poznaniu i Wielkopolsce.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
 • Rękojmia i gwarancja
 • Odstąpienie od umowy
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zlecenia
 • Umowy deweloperskie
 • Klauzule niedozwolone
 • Pomoc prawna frankowiczom

Dowiedz się więcej