alimenty_adwokat.jpgPotrzeby dzieci w wieku przedszkolnym są inne od potrzeb studenta, a potrzeby ucznia różnią się znacząco od potrzeb niemowlaka. Niezależnie od osoby uprawnionej jesteśmy gotowi udzielić pomocy w egzekwowaniu od zobowiązanego adekwatnego świadczenia alimentacyjnego, które w pełni zaspokoi potrzeby dziecka.
To przeważnie życie rodziców dziecka w rozłączeniu powoduje zaistnienie konieczności uregulowania wszelkich kwestii związanych z dzieckiem, także tych finansowych. W sytuacji, gdy rodzic zobowiązany dobrowolnie nie łoży na utrzymanie swojego dziecka lub łoży w sposób niedostateczny, wystąpić należy z pozwem o zasądzenie lub podwyższenie renty alimentacyjnej. O obowiązku alimentacyjnym orzeka właściwy sąd rodzinny.
Zarówno pozew o zasądzenie renty alimentacyjnej, jak i o jej podwyższenie jest wolny od opłat sądowych. W sporach o alimenty dziecko występuje jako powód, jednak dziecko małoletnie reprezentuje drugi z rodziców. Jeśli jednak dziecko skończyło 18 lat występuje w procesie samodzielnie.
Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Przy czym, nie bierze się tu pod uwagę wskazywanych osiąganych dochodów, a wysokość dochodów, które zobowiązany mógłby osiągać z racji posiadanego doświadczenia, czy wykształcenia. Potrzeby dziecka muszą zostać szczegółowo opisane i udowodnione, jednakże dziecko ma prawo do życia na takiej samej stopie jak rodzice.
W ramach naszej działalności podejmujemy się poprowadzenia danej sprawy od pierwszych negocjacji i składanie pozwu o alimenty oraz reprezentację przed sądami wszystkich instancji, aż po egzekwowanie zasądzonych środków na rzecz dziecka za pomocą przysługujących środków egzekucyjnych. Utrzymujemy naszych Klientów na bieżąco z przebiegiem sprawy i wszelkich zaistniałych w jej toku zdarzeniach. Reprezentujemy również osoby wobec, których skierowano pozew o świadczenie alimentacyjne i przygotowujemy odpowiedzi na pozew alimentacyjny oraz pozwy wzajemne, zapewniając profesjonalną troskę o interesy Klienta. Zajmujemy się także sprawami o obniżenie renty alimentacyjnej oraz o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej