ubezwlasnowolniene_small

Na czym polega ubezwłasnowolnienie?

Ubezwłasnowolnienie polega na pozbawieniu lub ograniczeniu zdolności do czynności prawnych danej osoby. Zdolność do czynności prawnych to nic innego jak zdolność do nabywania praw i obowiązków przez własne działanie w drodze czynności prawnych. Czasami w trosce o dobro i w celu świadczenia pomocy i opieki nad osobą bliską należy dokonać trudnej decyzji o ubezwłasnowolnienia takiej osoby. Rozwiązanie to należy rozważyć w momencie w którym nie potrafi ona sama w dostatecznym stopniu o siebie zatroszczyć.

Adwokat w Poznaniu – założenie sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite

W przypadku wystąpienia takiego stanu rzeczy w ramach usług świadczonych przez naszą Kancelarię podejmujemy się reprezentacji naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach dotyczących zarówno postępowania o ubezwłasnowolnienie częściowe jak i ubezwłasnowolnienie całkowite i ustalenia opiekuna bądź kuratora.

Ubezwłasnowolnienie całkowite skutkuje całkowitym pozbawieniem zdolności do czynności prawnych. Zatem wszystkie czynności dokonane przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie są nieważne i nie wywołują skutków. Osoby takie mogą jedynie zawierać drobne umowy w codziennym życiu, np. w sklepie spożywczym. Zauważyć trzeba, że ubezwłasnowolnieniu całkowitemu poddana może być tylko osoba, która ukończyła 13 lat, a powodem może być choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy albo innego rodzaju zaburzenia psychiczne, zwłaszcza pijaństwo i narkomania, które powodują, że osoba nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

Założenie sprawy o ubezwłasnowolnienie częściowe

Ubezwłasnowolnienie częściowe polega natomiast na ograniczeniu zdolności do czynności prawnych. Ubezwłasnowolniona częściowo może być osoba pełnoletnia, która spełnia przesłanki zdrowotne jak przy ubezwłasnowolnieniu całkowitym, jednak stan takiej osoby nie uzasadniania tego typu ubezwłasnowolnienia, lecz osoba potrzebuje pomocy przy prowadzeniu swoich spraw. Dla takiej osoby często ustanawia się kuratelę. Osoba ubezwłasnowolniona częściowo nie może dokonywać pewnych czynności prawnych, a do ważności niektórych czynności prawnych wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

Kto może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe?

Należy pamiętać, że wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić małżonek osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, jej krewi w linii prostej oraz rodzeństwa, a także jej przedstawiciel ustawowy.

Reprezentacja przez adwokata osób ubezwłasnowolnionych

Reprezentujemy również osoby ubezwłasnowolnione, które pragną zaskarżyć ogłoszone w ich kierunku ustanowienie o ubezwłasnowolnieniu. Sporządzamy wszystkie niezbędne dokumenty i zajmujemy się wszelkimi niezbędnymi formalnościami.
Nasze działania charakteryzują się pełnym profesjonalizmem oraz dyskrecją w prowadzeniu spraw, ponadto wszystkie nasze działania są zawsze w pierwszej kolejności konsultowane bezpośrednio z naszym Klientem, aby mieć pewność, że zaproponowane rozwiązania w pełni usatysfakcjonują zainteresowanego.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej