Czym jest umowa deweloperska?

Umowa deweloperska to umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Weryfikacja umowy deweloperskiej przez prawnika

Zawarcie umowy deweloperskiej wiąże się z dużym ryzykiem po stronie nabywcy nieruchomości, z uwagi na wiele czynników wpływających na prawidłowość wykonywania umowy przez dewelopera.
Kwestie związane z umową deweloperską zostały uregulowane w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Określa ona m.in. jakie są obowiązki dewelopera, co powinno się znaleźć w treści takiej umowy a także kiedy i w jaki sposób można od niej odstąpić.

Powyżej wskazana ustawa nakłada na dewelopera- realizatora inwestycji mieszkaniowej wiele obowiązków, które mają na celu, by kupujący lokal mieszkalny mógł jak najlepiej dowiedzieć się wszystkiego odnośnie nabywanej nieruchomości. Co ważne, przed podpisaniem samej umowy deweloperskiej, deweloper musi dostarczyć kupującemu prospekt informacyjny dotyczący całego przedsięwzięcia deweloperskiego, a także udzielić bardzo szczegółowych informacji odnośnie sytuacji prawnej oraz finansowej samego dewelopera, jak i przedsięwzięcia.

analiza prawna umowy deweloperskiej

Kancelaria w Poznaniu – analiza prawna umowy deweloperskiej

Nasza Kancelaria doradza we wszelkich sprawach związanych z umowami deweloperskimi – np. co zrobić, gdy nieruchomość ma wady, gdy deweloper w jakikolwiek inny sposób nie wywiązuje się z umowy albo gdy występują inne problemy z zawarciem ostatecznej umowy, przez co nie możemy wprowadzić się do nowego mieszkania.
Zajmujemy się oceną umów deweloperskich pod kątem prawnym, biorąc pod uwagę interesy klienta. Dbamy o zminimalizowanie ryzyka związanego z zawarciem takiej umowy. Podejmujemy się również ochrony praw nabywcy w razie niewywiązania się z umowy przez dewelopera.

Trzeba mieć na uwadze, że niekiedy deweloperzy zawierają w umowach deweloperskich zapisy, które mogą być co prawda dozwolone prawem i legalne, jednak niekorzystne dla kupującego. Nasi prawnicy przy weryfikacji umowy, zwrócą uwagę na wszystkie zapisy takiej umowy, które w przyszłości mogą powodować niekorzystne skutki (np. uciążliwe zobowiązania), kupującego w stosunku do dewelopera czy innych podmiotów. Taka weryfikacja umowy pod kątem prawnym da gwarancję cieszenia się w przyszłości ze swojej nieruchomości, bowiem jesteśmy w stanie wyeliminować wszelkie ryzyko dla kupującego.

Negocjacje umowy deweloperskiej

Podczas analizy umowy przez naszych prawników dokładnie sprawdzimy jak zabezpieczone są pieniądze Klientów, przeanalizujemy, czy umowa przewiduje zmianę ceny mieszkania (często niestety na wyższą), sprawdzimy jakich terminów musi dochować deweloper, a jakich kupujący oraz kiedy ma nastąpić sam odbiór mieszkania i podpisanie umowy przenoszącej własność.

W imieniu naszych Klientów występujemy w negocjacjach z deweloperami w celu zmiany niekorzystnych zapisów umów. Mimo, iż często deweloperzy twierdzą, że umowa nie podlega negocjacjom, to nie jest to prawda. Deweloperzy często w kontakcie z osobami fizycznymi stosują presję, dlatego łatwo im ulec, jednak trzeba mieć na uwadze, że to Państwa pieniądze, często oszczędności życia, więc decyzja należy zawsze do Państwa.

sep

Umowy Konsumenckie

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
 • Rękojmia i gwarancja
 • Odstąpienie od umowy
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zlecenia
 • Umowy deweloperskie
 • Klauzule niedozwolone
 • Pomoc prawna frankowiczom

Dowiedz się więcej