wladza_rodzicielskasmall

Władza rodzicielska z mocy prawa przysługuje obojgu rodzicom i trwa aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości, jednakże może ona zostać ograniczona, zawieszona lub można jej pozbawić. Władza rodzicielska to w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowywania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Jej wykonywanie powinno być zgodne z dobrem dziecka i z interesem społecznym.

Brak porozumienia pomiędzy rodzicami w sprawach dziecka

Jako, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, uprawnienie i obowiązek jej wykonywania spoczywa na każdym z nich, a o istotnych sprawach w życiu dziecka powinni decydować wspólnie. W razie konfliktu rodziców rozstrzygnięcie wydaje sąd opiekuńczy. Sąd rozstrzygnie o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i o kontaktach z dzieckiem.

W przypadku braku porozumienia rodziców, sąd zazwyczaj powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich – temu, u którego dziecko zamieszkuje na co dzień, ograniczając jednocześnie władzę drugiego rodzica do określonych uprawnień, przeważnie do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka, np. do współdecydowania o kierunku kształcenia, o przeprowadzce poza granice kraju czy o przebiegu leczenia. Takie rozwiązanie jest też bardzo praktyczne, jeśli rodzice mieszkają stosunkowo daleko od siebie – rodzic, który mieszka z dzieckiem nie potrzebuje zgody drugiego do podjęcia błahych decyzji związanych z opieką nad dzieckiem.

Władza rodzicielska – uprowadzenie rodzicielskie

Nasza Kancelaria posiada duże doświadczenie jeśli chodzi o postępowania na podstawie Konwencji haskiej w związku z tzw. uprowadzeniami rodzicielskimi za granicę. Celem Konwencji jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom międzynarodowego uprowadzenia lub zatrzymywania dzieci. Uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka jest bezprawne w rozumieniu Konwencji, jeżeli nastąpiło naruszenie prawa do opieki przyznanego przez ustawodawstwo państwa, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem oraz jeżeli w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawo to było skutecznie wykonywane.

Decyzje sądu co do władzy rodzicielskiej

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej.

Wydanie któregoś z tych postanowień ma miejsce w szczególnych przypadkach, np. gdy rodzice (lub rodzic) w sposób rażący narusza swoje obowiązki względem dziecka lub gdy władza rodzicielska nie może przez dłuższy czas w ogóle być wykonywana (np. z powodu ciężkiej choroby). Szczególnie istotne jest w takim przypadku wykazanie, że wystąpiły ustawowe przesłanki do podjęcia przez sąd określonej decyzji. Jeśli ustanie przyczyna niemożności sprawowania władzy rodzicielskiej, sąd może ją przywrócić. Nasza Kancelaria z sukcesem prowadziła wiele spraw z zakresu ograniczenia praw rodzicielskich czy odebrania praw rodzicielskich.

Władza rodzicielska – adwokat w Poznaniu

Ustalenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem w obliczu konfliktu toczącego się pomiędzy rodzicami jest kwestią, która w toku postępowania budzi najwięcej emocji. Podczas podejmowanych przez naszą Kancelarię działań dokładamy największej możliwej staranności, aby wypracować optymalne oraz satysfakcjonujące rozwiązanie.

Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji, jak i również przed instytucjami stworzonymi dla ochrony praw dziecka. Sporządzamy wszelką dokumentację, która może być potrzebna w tego typu sprawach, między innymi wnioski o ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie jej czy zawieszenie. Nasza Kancelaria w trosce o komfort Klienta i dobro dziecka działa w ścisłej współpracy z najlepszymi psychologami oraz psychologami dziecięcymi.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej