Tzw. przestępstwa narkotykowe obejmują m.in. wytwarzanie lub przerabianie narkotyków czy dopalaczy, wyrabianie lub posiadanie przyrządów potrzebnych do wytwarzania takich substancji, wprowadzanie tych substancji do obrotu, udzielanie innej osobie narkotyków lub dopalaczy (odpłatne bądź nie), nakłanianie do ich użycia, posiadanie ich, a także nielegalne uprawy maku, konopi czy koki.

Inaczej oczywiście traktuje się przestępstwa narkotykowe dotyczące narkotyków miękkich, takich jak marihuana, haszysz, LSD czy grzyby halucynogenne, a inaczej dotyczące narkotyków twardych tj. amfetamina, kokaina, morfina, heroina czy opium. Oprócz narkotyków, powyższe przestępstwa mogą dotyczyć też substancji psychoaktywnych czyli tzw. dopalaczy.

Najczęstsze przestępstwa narkotykowe

Do najczęstszych przestępstw narkotykowych można zaliczyć:

 • posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych
 • posiadanie nowych substancji psychoaktywnych
 • nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki
 • wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych albo przetwarzanie słomy makowej
 • przywóz, wywóz, przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie, wewnątrzwspólnotowa dostawa środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej

Wytwarzanie lub przerabianie narkotyków lub dopalaczy

Za wytwarzanie albo przerabianie środków odurzających lub substancji psychotropowych albo przetwarzanie słomy makowej grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Z kolei za wytwarzanie albo przerabianie nowych substancji psychoaktywnych (dopalaczy) grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. A zatem w tym drugim przypadku, choć wymiar grożącej kary pozbawienia wolności jest taki sam, to wobec sprawcy alternatywnie może zostać orzeczona kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Posiadanie i handel narkotykami

Posiadanie narkotyków penalizuje art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Na wymiar grożącej za to przestępstwo kary decydujący wpływ ma ilość posiadanych środków. Podstawowy wymiar kary wynosi do 3 lat pozbawienia wolności. W sytuacji gdy ilość narkotyków będzie znaczna, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat. Z kolei gdy ilość ich będzie bardzo mała (co określa się mianem wypadku mniejszej wagi) sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Handel narkotykami penalizuje art. 59 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z nim kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Mowa tu jednak o sytuacji kiedy narkotyk został sprzedany konsumentowi. Jeśli nabywcą jest osoba, która zamierza „rozprowadzać” te środki dalej, to mamy do czynienia z przestępstwem wprowadzenia do obrotu lub udziału w obrocie narkotykami.

Więcej o karach za posiadanie narkotyków i handel narkotykami: adwokaci-ks.pl/przestepstwa-narkotykowe/posiadanie-narkotykow-i-dopalaczy i adwokaci-ks.pl/przestepstwa-narkotykowe/handel-narkotykami-i-dopalaczami.

Udzielenie narkotyków

Udzielenie narkotyków jest karalne nie tylko gdy jest dokonane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, ale także w celu osiągnięcia korzyści osobistej. W uproszczeniu można powiedzieć, że pod pojęciem korzyści osobistej kryją się dobra zaspokajające potrzeby niematerialne sprawcy.  Jednak rodzaj korzyści jaką osiągnął sprawca udzielającego narkotyku ma mniejsze znaczenie, bowiem wymiar grożącej jest w obu przypadkach taki sam.

Jeśli sprawca nie działał w celu osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści, zastosowanie znajdzie art. 58, zgodnie z którym osoba która  udziela innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Umorzenie postępowania w sprawie o narkotyki

Gdy sprawca posiadał narkotyki w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek, może liczyć na umorzenie postępowania i to jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania karnego (dochodzenia lub śledztwa), jeśli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości. Przyjmuje się, że nieznaczna ilość narkotyków to średnio jedna lub dwie porcje.

Kara za przestępstwo narkotykowe – narkotyki “miękkie” i “twarde”

Na wymiar kary może mieć wpływ także jakość narkotyków – mowa tu o podziale na narkotyki miękkie (np. marihuana, haszysz, LSD, grzyby halucynogenne, ekstazy) i narkotyki twarde (amfetamina, kokaina, opiaty).  Nielegalność posiadania (a także udzielania i obrotu nimi) dotyczy zarówno jednych jak i drugich, jednak co do zasady to narkotyki miękkie charakteryzują się mniejszą szkodliwością.

Jazda pod wpływem narkotyków

Jazda pod wpływem narkotyków może być zakwalifikowana jako wykroczenie lub przestępstwo – w zależności od tego, czy sprawca prowadził pojazd po użyciu narkotyku, czy pod jego wpływem. Wymiar kary kształtuje się analogicznie jak w przypadku prowadzenia pojazdu po użyciu/pod wpływem alkoholu. O ile jednak w przypadku alkoholu nie ma wątpliwości co do tego jak zawartość alkoholu we krwi przekłada się na odpowiedzialność sprawcy, o tyle w przypadku narkotyków jest to zagadnienie nieco bardziej złożone.

Jeśli kierowca nie jest pod wpływem alkoholu, a funkcjonariusz ma wątpliwości co do stanu kierowcy może go poddać badaniom narkotestem, który ma na celu jedynie ustalenie obecności innych substancji w organizmie. W przypadku pozytywnego wyniku sprawca jest poddawany badaniu toksykologicznemu, który ma na celu ustalić zawartość narkotyków we krwi.  Jednak ustalenie obecności narkotyków w organizmie i ich zawartości we krwi to jeszcze nie wszystko.  Należy także zbadać także realny wpływ narkotyków na sprawność psychomotoryczną sprawcy. Wówczas można ocenić, czy sprawca znajdował się po użyciu narkotyku (wykroczenie), czy też pod jego wpływem (przestępstwo).

Obrona w sprawach narkotykowych – adwokat Poznań

Nasza Kancelaria podejmuje się obrony w sprawach o przestępstwa narkotykowe w Poznaniu i Wielkopolsce. Działamy zarówno na etapie postępowania przygotowawczego przed policją lub prokuraturą, jak i już na etapie postępowania przed sądem. Zajmujemy się sporządzaniem pism do tych organów, a także towarzyszymy klientom podczas przesłuchania. Dokonujemy indywidualnej analizy każdego przypadku i wybieramy taktykę obrony w sprawie o narkotyki. Jeśli szukasz adwokata w Poznaniu w sprawie narkotykowej, to zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
 • Rękojmia i gwarancja
 • Odstąpienie od umowy
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zlecenia
 • Umowy deweloperskie
 • Klauzule niedozwolone
 • Pomoc prawna frankowiczom

Dowiedz się więcej