Udzielanie narkotyków i dopalaczy

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii penalizuje nie tylko obrót narkotykami, wytwarzanie ich, czy też handel nimi. Przestępstwem jest także nieodpłatne udzielenie narkotyków innej osobie. W przypadku gdy odbiorcą środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywne jest małoletni, albo w sytuacji gdy sprawca udziela innej osobie narkotyki w znacznych ilościach, odpowiedzialność karna ulega znacznemu zaostrzeniu.

Co to znaczy udzielenie narkotyku? Częstowanie narkotykiem jako przestępstwo

Przestępstwo udzielenia narkotyku reguluje artykuł 58 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Katalog czynności które skutkują odpowiedzialnością karną ze wspomnianego przepisu jest stosunkowo szeroki. Przepis ten swoim zakresem obejmuje:

 • udzielenie innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej,
 • ułatwienie innej osobie użycie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej,
 • umożliwienie innej osobie użycie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej,
 • nakłanianie innej osoby do użycia takiego środka lub substancji.

A zatem jak widać nie tylko częstowanie narkotykiem stanowi przestępstwo w rozumieniu artykułu 58 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – udzielenie narkotyku innej osobie

Co istotne, dla odpowiedzialności karnej sprawcy nie ma znaczenia, czy osoba której narkotyk został udzielony faktycznie go użyła – wspomniany wyżej przepis w swojej treści nie zastrzega wystąpienia takiego skutku, liczy się wyłącznie sam fakt udzielenia (ułatwienia, umożliwienie użycia, nakłanianie do użycia) narkotyku.

Kara za udzielenie narkotyku

Sprawca przestępstwa udzielenia narkotyku innej osobie podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli jednak innej osobie zostały udzielone narkotyki w ilościach znacznych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Udzielenie narkotyku osobie nieletniej

Sprawca musi liczyć się także z zaostrzoną odpowiedzialnością karną nie tylko gdy udziela innej osobie narkotyków w ilościach znacznych, ale także w sytuacji gdy udziela on narkotyku osobie małoletniej – w obu przypadkach sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Udzielanie narkotyków – adwokat w sprawie karnej

Jak wynika z dotychczasowej praktyki, liczba przestępstw narkotykowych rośnie na bieżąco. Co więcej, nierzadko sprawy dotyczące przestępstw narkotykowych są skomplikowane i wielowątkowe. Dlatego też stojąc przed zarzutem popełnienia tego rodzaju przestępstwa, warto ustanowić w sprawie obrońcę, który oceni sytuacje klienta i będzie działał w trosce o jego interesy.  

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
 • Rękojmia i gwarancja
 • Odstąpienie od umowy
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zlecenia
 • Umowy deweloperskie
 • Klauzule niedozwolone
 • Pomoc prawna frankowiczom

Dowiedz się więcej