Często podczas zawierania umów, zwłaszcza z dużymi podmiotami gospodarczymi (np. banki, zakłady ubezpieczeń, biura podróży, operatorzy telefoniczni), nie mamy możliwości negocjowania treści umowy. Niekiedy zawiera ona zapisy, które są nieuczciwe i niekorzystne dla konsumenta. Są to tzw. klauzule abuzywne, które nie powinny być stosowane.
Klauzule niedozwolone mogą występować w umowach każdego rodzaju, w tym w umowach sprzedaży , umowach deweloperskich czy umowach kredytu indeksowanego do franków szwajcarskich. Niedozwolone są m.in. klauzule, które ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta, uniemożliwiają rozwiązanie umowy czy też uprawniają przedsiębiorcę do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny.

Wśród klauzul niedozwolonych często spotykane są takie, które wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność przedsiębiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, wyłączają możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy albo pozwalają na jednostronną zmianę umowy przez sprzedawcę. Klauzule niedozwolone zawarte w umowie z konsumentem nie wiążą go z mocy prawa.

Nasza Kancelaria podejmuje się oceny umów pod kątem występowania w nich klauzul niedozwolonych. Następnie podejmujemy działania mające na celu ochronę interesów klienta, dochodząc jego praw przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także przed sądem. Zapewniamy zarówno sporządzanie stosownych pism, jak i reprezentację klienta we wszystkich czynnościach przed tymi organami.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
 • Rękojmia i gwarancja
 • Odstąpienie od umowy
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zlecenia
 • Umowy deweloperskie
 • Klauzule niedozwolone
 • Pomoc prawna frankowiczom

Dowiedz się więcej