Czym jest umowa o dzieło i kiedy jest zawierana?

Umowa o dzieło to umowa, poprzez którą przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jej celem jest osiągnięcie określonego rezultatu, np. wykonanie mebli, napisanie utworu czy namalowanie obrazu. W przypadku niewłaściwego wykonywania takiej umowy przez przyjmującego zamówienie albo braku zapłaty wynagrodzenia przez zamawiającego można – przy spełnieniu określonych warunków – odstąpić od umowy bądź skorzystać z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi.

Umowa o dzieło – przedawnienie

Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Czasami w związku z umową może pojawić się wątpliwość, czy jest to umowa o dzieło czy umowa zlecenia. Problemem może być niekiedy również ustalenie, która z tych umów powinna zostać zawarta w danym przypadku, biorąc pod uwagę charakter świadczenia, którego dotyczy.

Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika, zawierając umowę o dzieło? 

Nasza Kancelaria służy wsparciem przy sporządzaniu umowy, dbając o to, aby zostały w niej zawarte wszelkie korzystne dla klienta zapisy. Doradzamy, czy w danym przypadku właściwym działaniem będzie zawarcie umowy o dzieło czy umowy innego typu. Ponadto dokonujemy analizy już zawartych umów, ustalając, jakie uprawnienia przysługują klientowi i jakie działania powinny zostać podjęte w celu ochrony jego interesów. Udzielamy też pomocy w zakresie tego, co można zrobić, gdy druga strona nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje umowę o dzieło.

Sporządzamy wezwania do zapłaty, wezwania do zmiany sposobu wykonywania dzieła, oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Prowadzimy negocjacje z drugą stroną umowy. Po wyczerpaniu pozasądowych możliwości rozwiązania sporu, przygotowujemy pozew i reprezentujemy klienta w postępowaniu sądowym.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
 • Rękojmia i gwarancja
 • Odstąpienie od umowy
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zlecenia
 • Umowy deweloperskie
 • Klauzule niedozwolone
 • Pomoc prawna frankowiczom

Dowiedz się więcej