alimenty_adwokat.jpgPotrzeby dzieci w wieku przedszkolnym są inne od potrzeb studenta, a potrzeby ucznia różnią się znacząco od potrzeb niemowlaka. Niezależnie od osoby uprawnionej jesteśmy gotowi udzielić pomocy w egzekwowaniu od zobowiązanego adekwatnego świadczenia alimentacyjnego, które w pełni zaspokoi potrzeby dziecka.
To przeważnie życie rodziców dziecka w rozłączeniu powoduje zaistnienie konieczności uregulowania wszelkich kwestii związanych z dzieckiem, także tych finansowych. W sytuacji, gdy rodzic zobowiązany dobrowolnie nie łoży na utrzymanie swojego dziecka lub łoży w sposób niedostateczny, wystąpić należy z pozwem o zasądzenie lub podwyższenie renty alimentacyjnej. O obowiązku alimentacyjnym orzeka właściwy sąd rodzinny.
Zarówno pozew o zasądzenie renty alimentacyjnej, jak i o jej podwyższenie jest wolny od opłat sądowych. W sporach o alimenty dziecko występuje jako powód, jednak dziecko małoletnie reprezentuje drugi z rodziców. Jeśli jednak dziecko skończyło 18 lat występuje w procesie samodzielnie.
Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Przy czym, nie bierze się tu pod uwagę wskazywanych osiąganych dochodów, a wysokość dochodów, które zobowiązany mógłby osiągać z racji posiadanego doświadczenia, czy wykształcenia. Potrzeby dziecka muszą zostać szczegółowo opisane i udowodnione, jednakże dziecko ma prawo do życia na takiej samej stopie jak rodzice.
W ramach naszej działalności podejmujemy się poprowadzenia danej sprawy od pierwszych negocjacji i składanie pozwu o alimenty oraz reprezentację przed sądami wszystkich instancji, aż po egzekwowanie zasądzonych środków na rzecz dziecka za pomocą przysługujących środków egzekucyjnych. Utrzymujemy naszych Klientów na bieżąco z przebiegiem sprawy i wszelkich zaistniałych w jej toku zdarzeniach. Reprezentujemy również osoby wobec, których skierowano pozew o świadczenie alimentacyjne i przygotowujemy odpowiedzi na pozew alimentacyjny oraz pozwy wzajemne, zapewniając profesjonalną troskę o interesy Klienta. Zajmujemy się także sprawami o obniżenie renty alimentacyjnej oraz o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego.

Jak wyliczyć wysokość należnych alimentów?

Kwota alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (najczęściej dziecka) oraz od majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego. Tak więc aby ustalić wysokość alimentów, w pierwszej kolejności należy wyliczyć, jakie są miesięczne wydatki na potrzeby dziecka, takie jak: odzież i obuwie, wyżywienie, kosmetyki i środki czystości, wydatki związane ze szkołą (np. składki, wycieczki szkolne), wydatki na zajęcia dodatkowe i na wyjazdy wypoczynkowe, leki i wizyty lekarskie. Czasami zdarzają się większe jednorazowe wydatki – np. zakup aparatu ortodontycznego czy remont pokoju dziecka. Również one mogą zostać uwzględnione, przy czym należy je podzielić przez liczbę miesięcy, biorąc pod uwagę to, co jaki czas zdarza się taki wydatek. Ponadto, należy podzielić miesięczne koszty utrzymania mieszkania (czynsz, opłaty za media itp.) przez liczbę domowników i uwzględnić kwotę przypadającą na jedną osobę w wydatkach miesięcznych dziecka.

Następnie należy wziąć pod uwagę dochody rodziców i ich wydatki. Uznaje się przy tym, że rodzic, który zajmuje się na co dzień wychowaniem i opieką nad dzieckiem, realizuje swój obowiązek alimentacyjny w znacznej części właśnie poprzez te osobiste starania. Dlatego drugi z rodziców powinien ponosić większość albo nawet całość finansowych kosztów utrzymania dziecka. Obowiązuje ponadto zasada tzw. równej stopy życiowej, co oznacza, że alimenty powinny być ustalone w takiej wysokości, aby dziecko oraz rodzic płacący alimenty żyli na mniej więcej tym samym poziomie finansowym.

 Jak długo dziecko powinno otrzymywać alimenty?

Wbrew obiegowym opiniom nie jest tak, że można przestać płacić alimenty, gdy dziecko skończy 18 lat. Zgodnie z przepisami, rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzic może się uchylić od alimentów względem pełnoletniego dziecka, jeśli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla tego rodzica albo jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się.

Każdą sytuację należy więc oceniać indywidualnie. Jeśli dziecko wykazuje chęci i predyspozycje do kontynuowania nauki na studiach, to rodzic powinien łożyć na nie nadal, do czasu zakończenia nauki. Inaczej sytuacja może wyglądać przykładowo wtedy, gdy dziecko jest na studiach zaocznych, a więc ma pewną możliwość zarabiania.

W celu uchylenia alimentów należy wystąpić do sądu o stwierdzenie ustania obowiązku alimentacyjnego.

Czy mogę uzyskać alimenty od dziadków dziecka?

Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej (zarówno wstępnych – rodzice, dziadkowie, jak i zstępnych – dzieci, wnuki) oraz rodzeństwo. Istnieje jednak pewna kolejność tego obowiązku – obciąża on krewnych bliskich stopniem przed tymi dalszymi. Obowiązek alimentacyjny osoby zobowiązanej w dalszym stopniu powstaje dopiero wtedy, gdy osoby zobowiązanej w bliższej kolejności nie ma albo nie jest ona w stanie uczynić zadość swojemu obowiązkowi, a także jeśli uzyskanie od niej na czas potrzebnych środków utrzymania jest niemożliwe bądź połączone z nadmiernymi trudnościami.

Co do alimentów od dziadków, to Sąd Najwyższy wypowiedział się, że jeśli jeden z rodziców nie jest w stanie wykonywać swojego obowiązku alimentacyjnego, to przechodzi on na drugiego rodzica. Jeśli również ten rodzic nie jest w stanie wykonać obowiązku w całości lub części, to zobowiązani stają się dziadkowie – zarówno ci od strony ojca, jak i od strony matki – każdy z nich w zakresie odpowiadającym jego możliwościom majątkowym i zarobkowym. Ponadto  obowiązek alimentacyjny dziadków może być, tak samo jak obowiązek rodziców, w jakimś stopniu realizowany poprzez sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

Czy mogę domagać się alimentów za okres wstecz?

Co do zasady alimenty zasądzane są na przyszłość. Można jednak zawrzeć w pozwie żądanie alimentów za okres do trzech lat wstecz, z tym że trzeba wykazać, że z uwagi na brak alimentów w tym czasie, pewne potrzeby finansowe dziecka nie zostały zaspokojone albo zostały zaspokojone przez kogoś innego – np. rodzic musiał pożyczać pieniądze w celu utrzymania dziecka.

Czy można żądać alimentów za czas przed urodzeniem dziecka?

Ojciec dziecka, który nie jest mężem matki, jest zobowiązany przyczyniać się do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz do kosztów utrzymania matki w okresie porodu przez trzy miesiące, a z ważnych powodów nawet przez dłuższy czas. Ponadto jeśli wskutek ciąży lub porodu kobieta poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, to może żądać, aby ojciec dziecka pokrył ich odpowiednią część. Powyższe roszczenia przysługują również w przypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

Matka dziecka jeszcze przed urodzeniem może żądać, aby mężczyzna wyłożył odpowiednią sumę na utrzymanie jej i dziecka przez trzy miesiące, o ile uprawdopodobni, że jest on ojcem dziecka. Natomiast jeśli ojcostwo mężczyzny nie zostało ustalone, to można dochodzić alimentów jedynie jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa.

 Czy możliwe jest podwyższenie lub obniżenie alimentów?

Zarówno strona zobowiązana do alimentów, jak i strona uprawniona, może w każdym momencie złożyć do sądu wniosek o zmianę ich wysokości, jeśli doszło do zmiany w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego albo majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego. Przykładem tego typu zmian jest sytuacja, gdy rodzic musiał zmienić pracę i w związku z tym otrzymuje wyższe lub niższe wynagrodzenie, albo też jeśli zmieniły się okoliczności życiowe dziecka – na przykład rozpoczęło studia w innym mieście albo zachorowało i potrzebuje pieniędzy na leczenie.

Ile kosztuje pozew o alimenty?

Strona dochodząca zasądzenia alimentów albo zwiększenia ich wysokości jest zwolniona od kosztów tego postępowania. Sąd może jednak obciążyć ją kosztami, jeśli jej żądanie okaże się bezzasadne. Natomiast strona zobowiązana do płacenia alimentów, domagająca się ich obniżenia bądź stwierdzenia ich wygaśnięcia, ponosi koszty postępowania. Wysokość opłaty od pozwu zależy od tego, jaka jest wysokość alimentów, bądź też o ile chcielibyśmy je obniżyć.

Czy alimenty można ustalić poza sądem?

Można – i jeśli tylko jest to możliwe, to warto spróbować porozumieć się polubownie, aby uniknąć kosztów procesu i czasu oczekiwania na zakończenie sprawy. W razie problemów z dogadaniem się z drugą stroną, można skorzystać ze wsparcia mediatora.

Kiedy alimenty są opodatkowane?

Nie podlegają opodatkowaniu alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 lat, a także, bez względu na wiek, na dzieci, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Alimenty na dzieci powyżej 25 roku życia oraz na inne osoby np. na byłego małżonka podlegają opodatkowaniu powyżej kwoty 700 zł miesięcznie. Otrzymane świadczenie powyżej tej kwoty należy wykazać w zeznaniu rocznym.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej