Opiniowanie i analiza umowy sprzedaży

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Obecnie umowy sprzedaży często są zawierane na odległość – przez Internet. Wiąże się to z dużym ryzykiem, zwłaszcza po stronie konsumenta, w związku z czym przysługują mu szczególne uprawnienia. Jeśli szukasz pomocy w związku z zawartą umową sprzedaży lub jeśli chcesz ją zawrzeć i maksymalnie zabezpieczyć swoje prawa, zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii w Poznaniu.

Opiniowanie i analiza umowy sprzedaży

Uprawnieniami związanymi z umową sprzedaży są uprawnienia wynikające z rękojmi i gwarancji. Dlatego w razie problemów z zakupioną rzeczą, warto się na te uprawnienia powołać. Niestety, często sprzedawca może próbować zbyć kupującego lub kupujący może się powoływać na te uprawnienia bezzasadnie, dlatego tak ważne jest, by znać swoje prawa w tym zakresie. Prawnicy z naszej Kancelarii zajmują się analizą konkretnej umowy sprzedaży i będą w stanie przedstawić klientowi wszystkie możliwe prawne rozwiązania danej sprawy.

Nasza Kancelaria doradza w przypadkach, gdy kupujący odmawia zapłaty ceny, gdy sprzedawca nie dostarcza zakupionego towaru, gdy towar posiada wady oraz we wszelkich innych sprawach związanych z umową sprzedaży. Doradzamy również, czy w danym przypadku najlepiej skorzystać z rękojmi czy też z gwarancji.

Na podstawie dokumentacji oraz okoliczności sprawy dokonujemy analizy zawartej umowy, ustalając, jakie uprawnienia przysługują klientowi w związku z niewywiązaniem się z obowiązków przez drugą stronę. Zapewniamy wsparcie m.in. poprzez prowadzenie negocjacji, sporządzanie stosownych pism, a także – po wyczerpaniu pozasądowych możliwości rozwiązania sporu – sporządzenie pozwu i reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym.

Sporządzenie i wykonanie umowy sprzedaży

Co ważne, w kodeksie cywilnym nie zawiera się wyczerpująco co powinna zawierać umowa sprzedaży, podaje się jedynie niezbędne minimum, które musi być zawarte, by umowa taka była skuteczna. Chodzi więc o oznaczenie stron umowy, tak, by można było je zidentyfikować, oznaczenie przedmiotu umowy, czyli wskazanie konkretnie, co jest poddane sprzedaży, a także cenę tej rzeczy, lub chociaż sposobu jej ustalenia. Taka umowa może też zawierać inne postanowienia, np. termin wydania rzeczy, termin płatności itp.

Jeśli szukasz pomocy w związku z zawartą umową sprzedaży lub jeśli chcesz ją zawrzeć i maksymalnie zabezpieczyć swoje prawa, zapraszamy do siedziby naszej Kancelarii w Poznaniu.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
 • Rękojmia i gwarancja
 • Odstąpienie od umowy
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zlecenia
 • Umowy deweloperskie
 • Klauzule niedozwolone
 • Pomoc prawna frankowiczom

Dowiedz się więcej