prawo nieruchomości poznań

Prawo nieruchomości dotyczy powstania, treści, zmiany i ustania prawa własności nieruchomości i innych praw rzeczowych do nieruchomości tj. użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności gruntowe, przy czym prawa te są skuteczne wobec wszystkich. Wyróżnia się też prawa obligacyjne, które wiążą tylko strony np. dzierżawa, najem, użyczenie itp. W prawie związanym z nieruchomościami bardzo ważne jest analizowanie stanu prawnego danej nieruchomości w celu wykrycia niebezpiecznych ewentualnych obciążeń prawami innych osób czy też roszczeń reprywatyzacyjnych. Warto również sprawdzić, czy nieruchomość nie podlega egzekucji komorniczej.

Prawo nieruchomości – co obejmuje?

Zakres spraw dotyczących nieruchomości jest dość obszerny, może odnosić się do osób fizycznych jak i osób prawnych. A w szczególności do: sporów mieszkaniowych, postępowań wieczystoksięgowych, ustanowienia służebności przesyłu, zniesieniu współwłasności, ochrony własności. Nasza Kancelaria sporządza i opiniuje: umowy deweloperskie (co często obejmuje też negocjacje), umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, zniesienia współwłasności, działu spadku i podziału majątku wspólnego małżonków, w skład którego wchodzi nieruchomość, umowy dożywocia, służebności gruntowych. Doradzamy też przy ustanawianiu i przenoszeniu zabezpieczenia na nieruchomości w postaci hipoteki. Prowadzimy sprawy przed sądami wieczystoksięgowymi- zakładanie ksiąg wieczystych, zmiany i wykreślenia w księdze wieczystej, uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Doświadczeni prawnicy z naszej Kancelarii w Poznaniu świadczą pomoc prawną na każdym etapie inwestycji, zaczynając od sprawdzenia, czy dana nieruchomość nie nosi ryzyka problemów prawnych w przyszłości, przygotowanie procesu budowlanego do samego zagospodarowania docelowego. Wykorzystujemy nasze długoletnie doświadczenie, by przeprowadzić klientów przez cały proces inwestycyjny.

Prawo nieruchomości – Kancelaria w Poznaniu

Nasza Kancelaria pomoże każdemu Klientowi, który chce chronić swoich praw do nieruchomości. Przykładamy dużo siły dla tego żeby chronić dobro oraz interes naszych Klientów. Reprezentujemy Klientów przed każdą instytucją państwową oraz prywatną, prowadzimy negocjacje, występujemy przed sądami wszystkich instancji, sporządzamy umowy (umowy najmu, umowy sprzedaży, umowy deweloperskie, umowy dzierżawy), pomagamy w obrocie nieruchomościami.

W każdej sytuacji staramy się dojść do pozytywnego rozpatrzenia sprawy wykorzystując całą dostępną wiedzę, którą posiadamy. Naszymi głównymi atutami są profesjonalność, skuteczność i doświadczenie o którym możecie państwo się przekonać podejmując współpracę z nami.

Pomoc prawna – prawo nieruchomości

Nasze usługi obejmują doradztwo prawne, sporządzanie projektów umów np. sprzedaży i innych aktów prawnych. Uczestniczymy też skutecznie w negocjacjach przy zawieraniu umów i reprezentujemy klientów w postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi i w postępowaniach administracyjnymi, przed sądami administracyjnymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej. Zajmujemy się także pomocą prawną w procesach podziału i łączenia nieruchomości oraz w zakresie uzyskiwania zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.

Przy każdej zleconej nam sprawie z tego zakresu bieżąco śledzimy zmiany w prawie nieruchomości i orzecznictwo.

Nasza Kancelaria oferuje też sporządzanie umów najmu, najmu okazjonalnego, najmu instytucjonalnego oraz podnajmu oraz reprezentowanie klientów w sporach wynikłych z tych umów np. o czynsz najmu, o nakłady na lokal mieszkalny czy w rozliczeniach z najemcą).

Oferujemy:

 • reprezentację w postępowaniach sądowych (sprawy o zasiedzenie własności nieruchomości, zniesienie współwłasności)
 • reprezentację przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi, w tym przed organami nadzoru budowlanego,
 • reprezentację w postępowaniu wieczystoksięgowym,
 • zabezpieczenie prawne procesów inwestycyjnych, w tym prowadzenie postępowań o ustalenie warunków zabudowy i pozwolenie na budowę
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie umów związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości lokalowych, gruntowych i rolnych,
 • ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości pod inwestycje drogowe bądź inwestycje celu publicznego,
 • prowadzenie spraw reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości (reforma rolna, dekret warszawski, wywłaszczenia),
 • prowadzenie spraw o służebność przesyłu, bezumowne korzystanie,
 • obsługę prawną podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,
 • prowadzenie spraw o eksmisję, o odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego,
 • sporządzanie opinii prawnych.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej