Dobrowolne poddanie się karze – adwokat Poznań

 • wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy
 • wniosek o dobrowolne poddanie się karze
 • obrona podejrzanego/oskarżonego w sprawie na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego

Potrzebujesz pomocy w sprawie dobrowolnego poddania się karze?

Umów się na spotkanie z adwokatem

dobrowolne poddanie się karze

Polskie prawo przewiduje możliwość dobrowolnego poddania się karze – zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, prowadzonego przez policję lub prokuraturę, jak i na etapie postępowania przed sądem. Na czym to polega?

Skazanie bez rozprawy

Jeśli sprawa jest jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego, czyli jest prowadzona przez policję bądź prokuraturę, możliwość dobrowolnego poddania się karze polega na tym, że organ ten zamiast aktu oskarżenia bądź razem z nim kieruje do sądu wniosek o skazanie bez rozprawy.

Skierowanie takiego wniosku zamiast aktu oskarżenia jest możliwe, gdy oskarżony przyznaje się do winy, w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

Natomiast razem z aktem oskarżenia taki wniosek o skazanie bez rozprawy prokurator może złożyć w zbliżonych, choć nieco innych okolicznościach – gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte.

Prokurator uzgadnia treść wniosku z oskarżonym. Dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata, który oceni, czy w danym przypadku warto zgodzić się na taki wniosek oraz zadba o to, aby jego treść była korzystna dla klienta. Osoby poszukujące adwokata w Poznaniu zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Dobrowolne poddanie się karze przed sądem

Jeśli sprawa trafiła już do sądu, to do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego.

Sąd może uwzględnić wniosek o dobrowolne poddanie się karze, jeśli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości. Uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku.

Kiedy warto dobrowolnie poddać się karze?

Każda sprawa wymaga indywidualnego rozpatrzenia pod kątem tego, czy warto skorzystać z dobrowolnego poddania się karze. Jeśli popełniliśmy zarzucany nam czyn, a zgromadzone w sprawie dowody jednoznacznie o tym świadczą, warto rozważyć dobrowolne poddanie się karze, ponieważ i tak najprawdopodobniej zostanie ona wymierzona. Dzięki takiemu wnioskowi może udać się uzyskać niższą karę, a ponadto postępowanie szybciej się zakończy i nie będzie potrzeby stawiania się na rozprawy w sądzie w celu przeprowadzenia trwającego nierzadko wiele miesięcy postępowania dowodowego.

Jednak nie zawsze dobrowolne poddanie się karze będzie korzystne – chodzi przede wszystkim o sytuacje, gdy dana osoba jest niewinna albo z uwagi na okoliczności sprawy mogłaby uzyskać łagodniejszy wyrok niż ten proponowany przez organy procesowe.

Dobrowolne poddanie się karze – adwokat w Poznaniu

Zachęcamy do skorzystania z porady adwokata w zakresie tego, czy w danym przypadku warto skorzystać z instytucji dobrowolnego poddania się karze. W naszej Kancelarii zajmujemy się kompleksową analizą sprawy, z uwzględnieniem tego, jakie rozstrzygnięcie sądu jest możliwe w danym przypadku. Oceniając okoliczności, ustalamy, czy w danej sytuacji warto skorzystać z dobrowolnego poddania się karze, czy też bardziej korzystne dla klienta będzie prowadzenie postępowania w zwykłym trybie. Zajmujemy się obroną w sprawach karnych na terenie Poznania i Wielkopolski.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
 • Rękojmia i gwarancja
 • Odstąpienie od umowy
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zlecenia
 • Umowy deweloperskie
 • Klauzule niedozwolone
 • Pomoc prawna frankowiczom

Dowiedz się więcej