Kradzież

Kradzież to dość powszechne przestępstwo, które polega na dokonaniu tzw. zaboru rzeczy. Jeżeli wartość ukradzionej rzeczy nie przekracza 500 zł, traktuje się ten czyn jako wykroczenie, co powoduje, że procedura jest inna niż w przypadku sprawy karnej, a przy tym rzecz jasna grozi niższa kara.

Zostałem okradziony – co mogę zrobić?

Pierwszym działaniem, jakie należy podjąć, jeśli padliśmy ofiarą kradzieży, jest oczywiście zgłoszenie sprawy na policję. Jeżeli dysponujemy jakimiś dowodami, to warto je zabezpieczyć – to znaczy zadbać, aby nie uległy zniszczeniu. Dowody mogą być różne, w zależności od rodzaju i wagi czynu.

W przypadku kradzieży dokumentów czy karty bankomatowej, warto jak najszybciej zgłosić to do odpowiedniego urzędu i do banku. Co istotne, kradzież dowodu osobistego warto również zgłosić w banku, który przekaże stosowną informację do systemu dokumentów zastrzeżonych, dzięki czemu wszystkie banki oraz wiele innych instytucji uzyska informację o kradzieży. Zapobiegnie to możliwości posłużenia się przez kogoś naszym dokumentem.

Kradzież na szkodę osoby najbliższej

Jeżeli kradzież została popełniona na szkodę osoby najbliższej, a więc osoby blisko spokrewnionej bądź konkubenta, to ściganie sprawcy następuje na wniosek osoby pokrzywdzonej. Jeśli więc jesteśmy osobą bliską dla sprawcy, ale chcemy, aby był on ścigany, to musimy pamiętać o tym, by złożyć na policji odpowiedni wniosek.

Pomoc prawna dla osoby będącej ofiarą kradzieży – adwokat Poznań

Zachęcamy do tego, aby po zgłoszeniu kradzieży na policji, skontaktować się z adwokatem w celu ustalenia, jakie kroki warto podjąć w danej sprawie. Oprócz zgłoszenia sprawy, ofiara kradzieży może też samodzielnie podejmować czynności mające na celu to, aby sprawca poniósł konsekwencje oraz aby doszło do odzyskania skradzionej kwoty czy przedmiotów.

W naszej Kancelarii dokonujemy analizy konkretnej sprawy i na podstawie tego ustalamy, jakie działania warto podjąć. Pozostajemy w kontakcie z organami postępowania karnego, kierujemy do nich wnioski o podjęcie odpowiednich czynności oraz monitujemy działania tych organów. Podejmujemy wszelkie starania w dążeniu do tego, aby sprawcy czynu został przedstawiony akt oskarżenia. Dążymy nie tylko do ukarania sprawcy, ale też do naprawienia przez niego szkody, jaką poniosła osoba pokrzywdzona. Zajmujemy się sprawami na terenie Poznania oraz Wielkopolski.

Jeśli sprawa trafi przed sąd, pokrzywdzony może działać jako tzw. oskarżyciel prywatny. Wówczas może składać wnioski, na przykład o przeprowadzenie dowodów, a także przedstawiać swoje stanowisko w sprawie. Na tym etapie również warto skorzystać ze wsparcia adwokata jako osoby zorientowanej w procedurze karnej i w zasadach funkcjonowania sądów.

Kradzież z plecaka

Obrona w sprawie o kradzież

W naszej Kancelarii zajmujemy się obroną osób podejrzanych i oskarżonych o kradzież. Zadaniem obrońcy jest podejmowanie wszelkich działań, które mają na celu uzyskanie rozstrzygnięcia jak najbardziej korzystnego dla klienta.

W przypadku kradzieży warto zwrócić uwagę na przepis, który mówi o możliwości zakwalifikowania tego czynu jako przypadek mniejszej wagi, co skutkuje możliwością wymierzenia mniej surowej kary. Ocena danego przypadku następuje na podstawie tego, czy czyn wiązał się z dużą społeczną szkodliwością oraz to, jakie było nastawienie sprawcy.

Jeśli sprawca kradzieży dobrowolnie naprawił szkodę w całości, to sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Jeśli szkoda została naprawiona w znacznej części, to również może zostać zastosowane nadzwyczajne złagodzenie kary.

Nawet jeśli jednak czynu nie można zakwalifikować jako czyn mniejszej wagi ani nie doszło do naprawienia szkody, to zadaniem obrońcy jest ustalenie, czy w sprawie nie zachodzą inne okoliczności, które mogą wpłynąć na łagodniejszą odpowiedzialność. Zachęcamy do kontaktu z adwokatem w celu dokonania indywidualnej analizy danego przypadku i ustalenia taktyki obrończej.

Inne przestępstwa przeciwko mieniu

Inne przestępstwa przeciwko mieniu to m.in. kradzież z włamaniem, rozbój (kradzież z użyciem przemocy, z groźbą jej użycia albo z doprowadzeniem człowieka do stanu bezbronności lub nieprzytomności), kradzież rozbójnicza (użycie przemocy lub groźba jej użycia po dokonaniu kradzieży, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy), przywłaszczenie (różni się od kradzieży tym, że zabieramy rzecz, którą mamy już w posiadaniu, np. została nam przez kogoś powierzona).

Każde z tych przestępstw charakteryzuje się innymi cechami, w związku z czym każde z nich wymaga indywidualnego przeanalizowania, z uwzględnieniem przepisów oraz okoliczności danej sprawy – zarówno w przypadku, gdy jesteśmy stroną pokrzywdzoną, jak i wtedy, gdy jesteśmy sprawcą czynu. Warto skonsultować sprawę z adwokatem, aby ustalić, jakie działania mogą zostać w niej podjęte.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej