Przestępstwa ścigane na wniosek – adwokat Poznań

 •  przygotowanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa oraz wniosku o ściganie
 • reprezentacja pokrzywdzonego w sprawie na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego
 • obrona podejrzanego/oskarżonego w sprawach o stalking na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego
 • obrona podejrzanego/oskarżonego w sprawach niealimentacji na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego
 • reprezentacja podejrzanego/oskarżonego w sprawach gróźb karalnych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego

Potrzebujesz pomocy w sprawie przestępstwa?

Umów się na spotkanie z adwokatem

W polskim prawie karnym przewidziane zostały przestępstwa, co do których postępowanie prowadzi wprawdzie odpowiedni organ (policja bądź prokuratura), ale wszczęcie postępowania nie jest możliwe bez wniosku osoby pokrzywdzonej tym czynem.

Wniosek o ściganie może zostać złożony przez osobę pokrzywdzoną ustnie do protokołu podczas przesłuchania, a także w formie pisemnej przy składaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Przykłady przestępstw ściganych na wniosek

Kodeks karny przewiduje kilkadziesiąt przestępstw ściganych wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego (tzw. przestępstwa bezwzględnie wnioskowe). Należą do nich m.in.: groźby karalne, niealimentacja czy stalking.

Występują również tzw. przestępstwa względnie wnioskowe, czyli takie, co do których ściganie uzależnione jest od wniosku pokrzywdzonego tylko w przypadku popełnienia ich przez określoną osobę, zwykle przez osobę najbliższą pokrzywdzonemu. Przykładami takich przestępstw są m.in. nieumyślny uszczerbek na zdrowiu u osoby najbliższej wobec sprawcy, a także kradzież lub oszustwo popełnione na szkodę osoby najbliższej.

Przestępstwa ścigane na wniosek – obowiązek ścigania wszystkich sprawców

Warto zwrócić uwagę na to, że w razie złożenia wniosku o ściganie tylko niektórych sprawców danego przestępstwa, ścigane będą również inne osoby, których czyny pozostają w ścisłym związku z czynem osoby wskazanej we wniosku. Organ prowadzący postępowanie ma obowiązek uprzedzić o tym składającego wniosek. Powyższego nie stosuje się jednak do najbliższych osoby składającej wniosek.

Przestępstwa ścigane na wniosek – odstąpienie od ścigania

Wniosek o ściganie może zostać cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu – aż do zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. W sprawach, w których akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, cofnięcie wniosku po rozpoczęciu przewodu sądowego jest skuteczne, o ile nie sprzeciwi się temu oskarżyciel publiczny obecny na rozprawie lub posiedzeniu. Nie jest możliwe ponowne złożenie takiego wniosku.

Przestępstwa ścigane na wniosek – adwokat Poznań

W naszej Kancelarii zajmujemy się analizą spraw karnych, również pod kątem tego, czy w danym przypadku przestępstwo będzie ścigane dopiero po złożeniu odpowiedniego wniosku. W sprawach przestępstw ściganych na wniosek zajmujemy się przygotowywaniem zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa połączonych z wnioskiem o ściganie. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania.

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią osoby poszukujące adwokata w Poznaniu i na terenie Wielkopolski.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej