Jeśli w sprawie, w której jesteśmy pokrzywdzonymi, prokurator umorzy postępowanie lub odmówi jego wszczęcia, to może pojawić się pytanie, czy możemy jeszcze coś zrobić, aby postępowanie mimo wszystko się toczyło. Z pomocą przychodzi instytucja tzw. subsydiarnego aktu oskarżenia, który pozwala na wniesienie aktu oskarżenia przez pokrzywdzonego, ale tylko w szczególnej sytuacji – dwukrotnego umorzenia postępowania lub odmowy jego wszczęcia przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze.

Subsydiarny akt oskarżenia – procedura

Jeśli organ postępowania przygotowawczego wyda postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo – gdy postępowanie już się toczy – o jego umorzeniu, to osobie pokrzywdzonej danym przestępstwem przysługuje możliwość wniesienia zażalenia. Wówczas sąd może uchylić powyższe postanowienie. Jeżeli to zrobi, a organ postępowania przygotowawczego mimo wszystko nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, to wyda ponownie postanowienie o umorzeniu bądź odmowie wszczęcia.

Takie postanowienie można zaskarżyć – tym razem nie do sądu, lecz do prokuratora nadrzędnego nad tym, który je wydał. Jeśli prokurator nadrzędny utrzyma postanowienie w mocy, to pokrzywdzony ma możliwość wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia w ciągu miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora nadrzędnego.

Wymogi subsydiarnego aktu oskarżenia

Bardzo istotne jest to, że subsydiarny akt oskarżenia musi zostać sporządzony i podpisany przez adwokata, radcę prawnego bądź radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto taki akt oskarżenia musi spełniać wymogi przewidziane przepisami – zadaniem profesjonalnego pełnomocnika jest zadbanie o to, aby wszystkie te wymogi zostały spełnione.

Sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia przez adwokata

W naszej Kancelarii zajmujemy się przygotowywaniem subsydiarnych aktów oskarżenia, a następnie reprezentacją w sądzie w sprawach toczących się na skutek wniesienia takiego aktu. W pierwszej kolejności dokonujemy jednak analizy sprawy, w celu ustalenia, czy zostały spełnione przesłanki do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia.

Warto zresztą skorzystać ze wsparcia adwokata już na wcześniejszym etapie postępowania – tak by w razie odmowy wszczęcia bądź w razie umorzenia skorzystać z wszelkich przewidzianych przepisami możliwości, aby postępowanie karne nadal się toczyło.

W naszej Kancelarii zajmujemy się sprawami związanymi z subsydiarnym aktem oskarżenia na terenie Poznania i Wielkopolski.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej