Przestępstwo uprowadzenia popełnia ten, kto wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny.

Uprowadzenie dziecka – kto może być sprawcą przestępstwa?

Przestępstwo uprowadzenia dziecka może popełnić osoba, która nie jest powołana do opieki lub nadzoru nad dzieckiem – a więc nie jest jego rodzicem posiadającym pełną władzę rodzicielską ani opiekunem.

Ponadto o przestępstwie tym można mówić wtedy, gdy porwania dopuszcza się rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej nad swoim dzieckiem albo władza rodzicielska została mu ograniczona lub zawieszona. W przypadku, gdy obojgu rodzicom przysługiwała pełnia władzy rodzicielskiej, a jeden z nich uprowadził dziecko, nie mamy do czynienia z przestępstwem, ale ze sprawą cywilną.

Moje dziecko zostało uprowadzone – co mogę zrobić?

Zachęcamy do tego, aby w przypadku uprowadzenia dziecka przez drugiego z rodziców skontaktować się z naszą Kancelarią adwokacką w celu ustalenia, czy w danym przypadku doszło do przestępstwa, czy też do naruszenia praw i obowiązków rodzicielskich – i jakie w związku z tym należy podjąć kroki, aby odzyskać dziecko. Sprawy tego typu wiążą się z silnymi emocjami, w związku z czym wsparcie adwokata jako osoby z zewnątrz, znającej przepisy, może się okazać nieocenione. W naszej Kancelarii zajmujemy się także sprawami porwania przez rodzica mającego władzę rodzicielską – a więc sprawami toczącymi się na gruncie prawa cywilnego. Zajmujemy się sprawami na terenie Poznania i Wielkopolski.

Jeśli mamy pewność, że doszło do uprowadzenia, sprawę należy przede wszystkim niezwłocznie zgłosić na policji. Później warto skorzystać z pomocy adwokata, który podejmie wszelkie możliwe czynności niezbędne do tego, aby pomóc odpowiednim organom w odzyskaniu dziecka i ukaraniu sprawcy. Jeśli sprawa trafi przed sąd, warto również skorzystać z reprezentacji adwokata.

Obrona w sprawach o uprowadzenie dziecka – adwokat Poznań

Może się zdarzyć, że dojdzie do wszczęcia postępowania karnego w sprawie o uprowadzenie dziecka bądź osoby nieporadnej w stosunku do osoby, która nie popełniła takiego czynu – na przykład w stosunku do rodzica, któremu przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. W takim przypadku zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią, w celu dokonania oceny sytuacji i ustalenia działań, jakie należy podjąć.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej