Pozew o zniesławienie lub znieważenie – adwokat Poznań

 • prywatny akt oskarżenia w sprawie o zniesławienie
 • prywatny akt oskarżenia w sprawie o znieważenie
 • reprezentacja w sądzie
 • dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

Potrzebujesz konsultacji w sprawie związanej ze zniesławieniem lub znieważeniem?

Umów się na spotkanie z adwokatem

Przestępstwa zniesławienia i znieważenia dotyczą podobnej materii, ale istnieją pomiędzy nimi pewne różnice. Czym różnią się zniesławienie i znieważenie?

Zniesławienie

Zniesławienie polega na tym, że ktoś pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Chodzi więc o sytuację, gdy ktoś przekazuje innym osobom nieprawdziwe informacje na nasz temat bądź też wyraża negatywne oceny naszej osoby, które nie znajdują pokrycia w rzeczywistości. Przykładami zniesławienia mogą być: posądzanie kogoś o popełnienie czynu zabronionego podczas gdy go nie popełnił, posądzanie o alkoholizm, chorobę psychiczną czy niekompetencję zawodową.

Zniewaga

Zniewaga obejmuje sytuacje, gdy ktoś znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, by zniewaga dotarła do tej osoby. Zniewagę mogą stanowić wypowiedzi obelżywe, godzące w godność osoby znieważanej lub ośmieszające ją. Przestępstwo to można popełnić słowem, ale też gestem, pismem, drukiem czy wizerunkiem.

Zniesławienie i zniewaga – ściganie z oskarżenia prywatnego

Oba powyższe przestępstwa ścigane są z oskarżenia prywatnego. Polega to na tym, że akt oskarżenia musi zostać wniesiony przez osobę, która została zniesławiona lub znieważona. Jest to więc jeden z niewielu przypadków, gdy aktu oskarżenia nie wnosi organ ścigania, tj. policja lub prokuratura.

Warto zlecić sporządzenie aktu oskarżenia adwokatowi. Jest to bowiem pismo, które musi spełnić określone wymogi, wskazane w przepisach. Jeśli pewne niezbędne wymogi aktu oskarżenia nie zostaną spełnione to sąd wprawdzie ma obowiązek wezwać nas do ich uzupełnienia, jednak powoduje to opóźnienie w rozpoznawaniu sprawy. Ponadto wsparcie profesjonalnego pełnomocnika będzie z pewnością korzystne podczas całego postępowania –wniesienie aktu oskarżenia rozpoczyna sprawę przed sądem, w której musimy uczestniczyć, przedstawiając swoje stanowisko, wnosząc o wymierzenie oskarżonemu określonej kary oraz o przeprowadzenie odpowiednich dowodów.

Osoby pokrzywdzone przestępstwem zniesławienia lub zniewagi zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zajmujemy się sprawami tego typu na terenie Poznania i Wielkopolski.

Zniesławienie i zniewaga – sprawa karna czy cywilna?

W przypadku przestępstw zniewagi i zniesławienia, możliwe jest dochodzenie swoich praw zarówno przed sądem karnym, jak i przed sądem cywilnym – zniesławienie i zniewaga stanowią też naruszenie dóbr osobistych, które podlegają ochronie według przepisów prawa cywilnego.
Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią w celu ustalenia, czy w Państwa przypadku bardziej korzystne będzie skorzystanie z drogi procedury karnej czy cywilnej. Posiadamy duże doświadczenie w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych.

Zniesławienie i znieważenie w internecie

W obecnych czasach coraz częściej dochodzi do popełnienia tych przestępstw w przestrzeni wirtualnej. Nie od dziś wiadomo, że w internecie wiele osób czuje się bezkarnie, w związku z czym pozwalają sobie na więcej.

Ustalenie sprawcy czynu popełnionego w internecie nie zawsze jest proste, jednak możliwe jest zwrócenie się do organów ścigania w celu podjęcia działań, które mają to na celu. Nasza Kancelaria zajmuje się przygotowaniem wniosków o ustalenie sprawców naruszeń dokonanych w internecie, a następnie prowadzeniem spraw przeciwko takim osobom.

Obrona w sprawach o zniesławienie i znieważenie – adwokat

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią osoby, przeciwko którym toczy się postępowanie o przestępstwo zniesławienia lub znieważenia. Adwokat działający jako obrońca podejmie wszelkie czynności mające na celu uzyskanie dla klienta jak najbardziej korzystnego rozstrzygnięcia. Zapraszamy do kontaktu osoby poszukujące adwokata w sprawach toczących się na terenie Poznania lub Wielkopolski.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej