Z przestępstwem nie alimentacji mamy do czynienia, gdy osoba zobowiązana do uiszczania alimentów uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową – jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące.

Przepisy przewidują ponadto surowszą odpowiedzialność sprawcy, jeśli naraża on osobę uprawnioną do alimentów (najczęściej jest to dziecko) na niemożność zaspokojenia jej podstawowych potrzeb życiowych.

Niealimentacja – przestępstwo ścigane na wniosek

Ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego (Funduszu Alimentacyjnego). Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa niealimentacji odbywa się z urzędu.

Niealimentacja – przesłanki

W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że uchylanie się od obowiązku łożenia alimentów zachodzi wtedy, gdy zobowiązany ma obiektywną możliwość wykonania swojego obowiązku, ale nie czyni tego ze złej woli. Musi on więc mieć negatywny stosunek do tego obowiązku.

Jeśli zobowiązany płaci alimenty w mniejszej kwocie, niż powinien, to ściganie przestępstwa alimentacji jest możliwe, gdy łączna kwota zaległości odpowiada kwocie alimentów należnych za trzy miesiące.

Wsparcie adwokata dla osoby pokrzywdzonej przez niealimentację

Warto, aby osoba pokrzywdzona przestępstwem niealimentacji skorzystała z pomocy adwokata przy sporządzaniu zawiadomienia o przestępstwie wraz z wnioskiem o ściganie, niezbędnych do tego, aby mogło zostać wszczęte postępowanie wobec sprawcy. W treści pisma trzeba wykazać, że doszło do spełnienia wszystkich przesłanek, pozwalających na ściganie tego czynu.

W razie wszczęcia postępowania przez odpowiednie organy, osoba pokrzywdzona może zostać tzw. oskarżycielem posiłkowym i podejmować czynności w toku postępowania, np. wnosić o przeprowadzenie dowodów. Również na tym etapie warto skorzystać z pomocy adwokata, jako osoby znającej przepisy dotyczące postępowania karnego w sprawie o niealimentację. Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią w sprawach tego typu, toczących się w Poznaniu i Wielkopolsce.

Obrona w sprawie o niealimentację – adwokat w Poznań

Nasza Kancelaria zajmuje się obroną osób oskarżonych o niealimentację. Nierzadko zdarza się, że osoba zobowiązana do alimentów nie płaci ich dlatego, że po prostu nie ma możliwości. W takiej sytuacji nie można takiej osobie zarzucić uchylania się od płacenia alimentów.

Należy też zwrócić uwagę na przepisy, zgodnie z którymi nie podlega karze sprawca przestępstwa niealimentacji, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty. Ponadto sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią adwokacką, w celu ustalenia możliwości obrony w sprawie o niealimentację.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej