sprawy-spadkowe-small

Często się słyszy o sporach następujących w rodzinach w momencie otwarcia testamentu po najbliższym, albo gdy testamentu takiego w ogóle nie sporządzono. Wielu takich sporów można by uniknąć gdyby uprzednio skorzystano z pomocy prawnej. W naszej Kancelarii w Poznaniu zajmujemy się kompleksowo sprawami spadkowymi, opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu tego typu spraw, więc jeśli szukasz profesjonalnego adwokata z Poznania do prowadzenia sprawy spadkowej, zapraszamy do kontaktu w celu umówienia spotkania z prawnikiem.

Planowanie spadkowe i sporządzenie testamentu – jakie kroki prawne warto podjąć?

W naszej Kancelarii w Poznaniu w ramach prowadzonej przez nas działalności podejmujemy się pomocy w tzw. planowaniu spadkowym, które właściwie przeprowadzone pozwala na bezproblemowe rozplanowanie podziału swojego majątku w wypadku śmierci. Doświadczony adwokat w sprawach spadkowych pomoże ustalić, jakie kroki prawne można podjąć przed śmiercią, by jak najlepiej zabezpieczyć interes bliskich osób. Rozsądne planowanie spadkowe może też wykluczyć ewentualne spory w rodzinie po śmierci spadkodawcy. Doradzamy także w kwestiach związanych ze sporządzeniem ważnego testamentu w świetle prawa.

Prawo spadkowe- zakres prowadzonych spraw przez naszą Kancelarię adwokacką w Poznaniu

Zakres naszych usług obejmuje również działanie i reprezentację we wszystkich sprawach związanych z postępowaniem spadkowym m.in. stwierdzenie nabycia spadku, wniosek o dział spadku, zabezpieczanie spadku, przyjmowanie lub odrzucanie spadku (w tym odrzucenie lub przyjęcie spadku przez małoletnie dziecko), dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, sprawy związane ze spadkiem pozostawionym przez cudzoziemca. Reprezentujemy naszych Klientów od momentu udzielenia wstępnej porady prawnej aż do zakończenia postępowania przed sądem drugiej instancji. Jeśli szukasz adwokata – specjalisty w zakresie prawa spadkowego w Poznaniu, serdecznie zapraszamy na spotkanie w celu omówienia sprawy.

Kiedy następuje nabycie spadku? Przepisy prawa spadkowego

Zgodnie z przepisem art. 925 kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy. Czyli w zasadzie, aby dziedziczyć nie jest potrzebne postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku, gdyż dzieje się to już z mocy samego prawa. Natomiast za przeprowadzeniem postępowania w tej materii przemawia bardzo prozaiczny powód – praktyczne załatwianie spraw związanych z dziedziczeniem, gdyż dużym ułatwieniem jest, gdy spadkobierca posiada jednak dokument potwierdzający fakt dziedziczenia.

Nasza Kancelaria adwokacka w Poznaniu sprawnie i fachowo prowadzi postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Z sukcesami reprezentujemy też naszych klientów w najbardziej skomplikowanych sprawach o dział spadku czy o zachowek. Pomagamy również w zakresie odrzucenia spadku przez małoletnie dzieci, także jeśli chodzi o sprawy, gdzie dziecko lub dziecko z rodzicami nie mieszka w Polsce.

Długi spadkowe – jak się przed nimi zabezpieczyć?

W niektórych sytuacjach zdarza się, że spadek po najbliższym niesie ze sobą negatywne konsekwencje np. gdy w ramach spadku przechodzą na nas niespłacone długi pozostawione przez spadkodawcę. W wypadku nastąpienia takiej sytuacji nasza Kancelaria podejmuje się pomocy Klientom mając na celu uniknięcie dziedziczenia niepożądanych zobowiązań. We wszystkich wymienionych wcześniej działaniach podejmujemy się sporządzania wszelkiej niezbędnej dokumentacji, reprezentujemy naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji.
Nasze działania charakteryzują się pełnym profesjonalizmem oraz dyskrecją w prowadzeniu spraw, ponadto wszystkie nasze działania są zawsze w pierwszej kolejności konsultowane bezpośrednio z naszym Klientem, aby mieć pewność, że zaproponowane rozwiązania w pełni usatysfakcjonują zainteresowanego.

Jeśli masz problem ze sprawą z zakresu prawa spadkowego, zapraszamy do kontaktu i współpracy z naszą Kancelarią adwokacką w Poznaniu. Nasi prawnicy omówią całość sprawy i zaproponują najlepsze rozwiązania.

Zakres prowadzonych spraw:

 • Uprawnienie bliskich do korzystania z mieszkania zmarłego
 • Otwarcie spadku
 • Nabycie spadku
 • Dziedziczenie ustawowe
 • Spadkobiercy ustawowi powoływani w pierwszej kolejności
 • Spadkobiercy ustawowi powoływani w drugiej kolejności
 • Dziedziczenie rodziców w zbiegu z rodzeństwem
 • Dziedziczenie przez dziadków
 • Dziedziczenie przez dzieci małżonka spadkodawcy
 • Dziedziczenie przez gminę lub Skarb Państwa
 • Dziadkowie spadkobiercy znajdujący się w niedostatku
 • Rozwód lub separacja a dziedziczenie
 • Zachowek
 • Przyjęcie i odrzucenie spadku
 • Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, poświadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe
 • Umowy dotyczące spadku
 • Dziedziczenie gospodarstw rolnych

sep

  Dziedziczenie ustawowe

Art. 931. Spadkobiercy ustawowi powoływani w pierwszej kolejności

§ 1.

W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2.

Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Art. 932. Spadkobiercy ustawowi powoływani w drugiej kolejności

§ 1.

W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2.

Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3.

W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4.

Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5.

Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

§ 6.

Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Art. 933. Dziedziczenie rodziców w zbiegu z rodzeństwem

§ 1.

Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku.

§ 2.

W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

Art. 934. Dziedziczenie przez dziadków

§ 1.

W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych.

§ 2.

Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy.

§ 3.

W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

Art. 9341. Dziedziczenie przez dzieci małżonka spadkodawcy

W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

 Art. 935. Dziedziczenie przez gminę lub Skarb Państwa

W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.
Art. 9351. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o powołaniu do dziedziczenia z ustawy wobec małżonka pozostającego w separacji
Przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji.

 Art. 936. Dziedziczenie przez pełnie przysposobionego

§ 1.

Przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym i jego krewnych tak, jak by był dzieckiem przysposabiającego, a przysposabiający i jego krewni dziedziczą po przysposobionym tak, jak by przysposabiający był rodzicem przysposobionego.

§ 2.

Przysposobiony nie dziedziczy po swoich wstępnych naturalnych i ich krewnych, a osoby te nie dziedziczą po nim.

§ 3.

W wypadku gdy jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, przepisu § 2 nie stosuje się względem tego małżonka i jego krewnych, a jeżeli takie przysposobienie nastąpiło po śmierci drugiego z rodziców przysposobionego, także względem krewnych zmarłego, których prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa zostały w orzeczeniu o przysposobieniu utrzymane.

Art. 937. Dziedziczenie przez niepełnie przysposobionego

Jeżeli skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym, stosuje się przepisy poniższe:
1) przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym na równi z jego dziećmi, a zstępni przysposobionego dziedziczą po przysposabiającym na tych samych zasadach co dalsi zstępni spadkodawcy;
2) przysposobiony i jego zstępni nie dziedziczą po krewnych przysposabiającego, a krewni przysposabiającego nie dziedziczą po przysposobionym i jego zstępnych;
3) rodzice przysposobionego nie dziedziczą po przysposobionym, a zamiast nich dziedziczy po przysposobionym przysposabiający; poza tym przysposobienie nie narusza powołania do dziedziczenia wynikającego z pokrewieństwa.

Art. 938. Dziadkowie spadkobiercy znajdujący się w niedostatku

Art. 939. Korzystanie przez małżonka spadkodawcy z przedmiotów urządzenia domowego
§ 1.

Małżonek dziedziczący z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, wyjąwszy zstępnych spadkodawcy, którzy mieszkali z nim razem w chwili jego śmierci, może żądać ze spadku ponad swój udział spadkowy przedmiotów urządzenia domowego, z których za życia spadkodawcy korzystał wspólnie z nim lub wyłącznie sam. Do roszczeń małżonka z tego tytułu stosuje się odpowiednio przepisy o zapisie zwykłym.

§ 2.

Uprawnienie powyższe nie przysługuje małżonkowi, jeżeli wspólne pożycie małżonków ustało za życia spadkodawcy.

Art. 940. Rozwód lub separacja a dziedziczenie

§ 1.

Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.

§ 2.

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem; termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej