Umorzenie grzywny – adwokat Poznań

 • wniosek o całkowite lub częściowe umorzenie grzywny
 • wniosek o rozłożenie grzywny na raty

Potrzebujesz konsultacji w sprawie związanej z umorzeniem grzywny?

Umów się na spotkanie z adwokatem

Rozłożenie na raty lub umorzenie grzywny

Grzywna to kara pieniężna, orzekana najczęściej w tzw. stawkach dziennych. Liczba stawek zależy od tego, jaką karę sąd uzna za odpowiednią w danym przypadku, natomiast wysokość stawki dziennej zależy od dochodów sprawcy, jego warunków osobistych i rodzinnych, a także jego stosunków majątkowych i możliwości zarobkowych. Czasami grzywna jest orzekana również kwotowo.

Rozłożenie grzywny na raty

W sytuacji, gdy natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający roku. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, takie rozłożenie na raty może nastąpić na okres do 3 lat.

Sąd odwoła rozłożenie grzywny na raty, jeśli ujawnią się nowe lub nieznane wcześniej okoliczności istotne dla tego rozstrzygnięcia. Może też je odwołać, jeśli skazany uchybi płatności choćby jednej raty – chyba że wykaże on, że nastąpiło to z przyczyn od niego niezależnych.

Umorzenie grzywny

Jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych, nie uiścił grzywny, a wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, sąd może, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, grzywnę umorzyć w części, zaś wyjątkowo – również w całości.

Przykładami przyczyn, które mogą uzasadniać umorzenie grzywny, są: stan zdrowia skazanego (np. inwalidztwo), sytuacja rodzinna lub materialna, stan klęski żywiołowej czy inne zdarzenie losowe. Każdorazowo jednak sąd dokonuje oceny danego przypadku i ustala, czy zostały spełnione wszystkie przesłanki pozwalającego na umorzenie grzywny w całości lub w części.

Wniosek o rozłożenie na raty lub umorzenie grzywny

Zarówno rozłożenie na raty, jak i umorzenie grzywny następuje na wniosek skazanego. Wniosek ten powinien być odpowiednio uzasadniony – należy wykazać, że w danym przypadku wystąpiły przesłanki przemawiające za rozłożeniem na raty lub umorzeniem.

Zgodnie z przepisami, w przypadku skazania na karę grzywny, sąd wzywa skazanego do jej uiszczenia w terminie 30 dni, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu, grzywnę ściąga się w drodze egzekucji. Sąd Najwyższy uznał w jednym z orzeczeń, że umorzenie kary grzywny nie jest możliwe bez wcześniejszego postępowania egzekucyjnego. Dlatego jeśli chodzi o termin złożenia wniosku o umorzenie grzywny, to można zaczekać, aż zostanie wszczęte takie postępowanie.
Jeśli zachodzą okoliczności uzasadniające rozłożenie grzywny na raty bądź jej umorzenie, to warto podjąć kroki w tym kierunku, ponieważ nieuiszczanie grzywny może skutkować jej zamianą na karę pozbawienia wolności.

Rozłożenie grzywny na raty i umorzenie grzywny – adwokat Poznań

Warto skorzystać z pomocy adwokata w celu ustalenia, czy w danym przypadku występują przyczyny uzasadniające rozłożenie na raty bądź umorzenie grzywny. Wsparcie adwokata może okazać się też okazać nieocenione przy sporządzaniu odpowiedniego wniosku. Osoby poszukujące adwokata w Poznaniu bądź w Wielkopolsce zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej