ksiegi-wieczysta-small

Czym są księgi wieczyste?

Księgi wieczyste prowadzone są dla tego, żeby ustalić stan prawny nieruchomości, mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Księgi wieczyste prowadzone są dla wszystkich nieruchomości, także dla lokali mieszkalnych, które są wyodrębnione z budynku. Kupno nieruchomości powiązane jest zatem z koniecznością dokonania odpowiednich zmian w księdze wieczystej.

Postępowanie wieczystoksięgowe

Przy umowach sporządzanych przez notariusza to notariusz dba o załatwienie formalności związanymi ze zmianami w księgach wieczystych. Jednak w wielu przypadkach zmian należy dokonać samodzielnie przez wypełnienie odpowiedniego formularza i wszczęcie tzw. postępowania wieczystoksięgowego. Nasz Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań, dlatego też oferujemy porady prawne w tym zakresie, zastępstwo procesowe przed sądami wieczystoksięgowymi, pomoc prawną przed urzędami gmin. Z dużą skutecznością prowadzimy sprawy: o założenie księgi wieczystej, o dokonanie zmian w księdze wieczystej, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Na właścicielu ciąży obowiązek niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swojego prawa w księdze wieczystej, w przypadku niewykonania danego obowiązku grozi grzywna nawet do 10 tysięcy złotych. Do księgi wieczystej musimy dokonywać wpisów dotyczących: własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych (hipoteka, zastaw, służebność). W niektórych przypadkach musimy ujawnić prawa osobiste oraz roszczenia (prawo odkupu lub pierwokupu, prawo dożywocia, roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości, najem, dzierżawa).

Pomoc Kancelarii adwokackiej w sprawach wieczystoksięgowych

Nasza Kancelaria chętnie pomoże każdemu Klientowi w postępowaniach wieczystoksięgowym, w dokonaniu wszystkich wpisów oraz doradza na każdym etapie postępowania.
W każdej sytuacji staramy się dojść do pozytywnego rozpatrzenia sprawy wykorzystując całą dostępną wiedzę, którą posiadamy.
Naszymi głównymi atutami są profesjonalność, skuteczność i doświadczenie o którym możecie państwo się przekonać podejmując współpracę z nami.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej