Każdego dnia zawieramy umowy, często nawet nie będąc tego świadomi – na przykład dokonując zakupu czy zlecając wykonanie usługi. Jako konsumenci jesteśmy narażeni na to, że przedsiębiorca, z którym zawieramy umowę, zastosuje względem nas nieuczciwe praktyki, w szczególności wówczas, gdy nie mamy wpływu na treść umowy. Z uwagi na to przepisy przewidują szczególną ochronę konsumentów.

Strony umowy konsumenckiej

Konsument to osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Drugą stroną umowy konsumenckiej jest osoba fizyczna lub prawna, która sprzedaje towary w ramach swojej działalności handlowej lub w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa. Źródłem prawa ochrony konsumentów w Polsce jest ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.

Pomoc Kancelarii Adwokackiej w sprawach z prawa konsumenta

Kancelaria adwokacka Koschel-Sturzbecher wspiera konsumentów poprzez szybką i rzetelną pomoc w walce o egzekwowanie przysługujących im praw. W ramach prowadzonej przez nas praktyki pomagamy między innymi w sprawach wynikających z egzekwowania warunków gwarancji lub rękojmi, występowania w umowach klauzul niedozwolonych. Naszą ochroną obejmujemy sprawy z zakresu sprzedaży bezpośredniej, jak i również związane ze sprzedażą na odległość (sprzedaż wysyłkowa, za pośrednictwem Internetu). Co więcej, Kancelaria zajmuje się też opiniowaniem i konsultacją przy zawieraniu umów, a także pomocą przy procesie reklamacyjnym

Opiniowanie umów

Nasza Kancelaria w Poznaniu zajmuje się również doradztwem w zakresie tworzenia lub modyfikacji umów, regulaminów i wzorców umownych, by były one zgodne z wymogami prawnymi. Oferujemy również pomoc prawną podmiotom z branży e-commerce, w tym sklepom internetowym. W zakresie naszych usług jest również reprezentacja Klientów przed Prezesem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed sądami.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
 • Rękojmia i gwarancja
 • Odstąpienie od umowy
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zlecenia
 • Umowy deweloperskie
 • Klauzule niedozwolone
 • Pomoc prawna frankowiczom

Dowiedz się więcej