Umowa zlecenie

Poprzez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Jest to tzw. umowa starannego działania, co oznacza, że wykonywane w jej ramach czynności nie mają charakteru czynności przynoszących konkretny, indywidualny rezultat, co odróżnia ją od umowy o dzieło. Umowa ta jest obecnie często spotykaną podstawą zatrudnienia, a osoby do 26. roku życia zatrudnione na podstawie umowy zlecenie korzystają z tzw. zerowego PIT-u.

Warunki zawarcia umowy zlecenia

Umowa zlecenia może zostać zawarta w dowolnej formie, jednak dla celów dowodowych najlepiej zachować formę pisemną. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. Minimalna stawka godzinowa w 2021 r. to 18,30 brutto, tj. 13,37 zł netto.

Można zatem stwierdzić, iż zawarcie umowy zlecenia będzie korzystne z pewnością dla osób, których nie interesuje stałe zatrudnienie, ponieważ wynagrodzenie z tego typu umowy gwarantuje wyższe wynagrodzenie netto, czyli tzw. „na rękę”, bowiem pracodawca ponosi mniejsze koszty zatrudniając na podstawie umowy zlecenia, niż na podstawie umowy o pracę. Wynika to z tego, iż w przypadku tej umowy nie pobiera się składek na ubezpieczenie społeczne i rentowe, dobrowolne jest oskładkowanie chorobowe i zdrowotne. Ponadto, nie ma tu rygorów dot. rozwiązywania umów zlecenia, jak wygląda to w przypadku umów o pracę, więc zleceniobiorca ma większa elastyczność.

Co istotne, gdy zleceniobiorcą jest osoba do 26-tego roku życia, osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie korzystają z tzw. zerowego PIT-u, chyba że wynagrodzenie z tego tytułu przekracza 35.636,67 zł rocznie.

Porady prawne – umowa zlecenie

Nasza Kancelaria doradza w sprawach związanych z umową zlecenia – m.in. jak powinna wyglądać taka umowa, co zrobić gdy druga strona się z niej nie wywiązuje, jak wypowiedzieć taką umowę, a także we wszelkich innych kwestiach związanych z umową zlecenia. Pomagamy ustalić, czy zawarta umowa jest umową zlecenia czy też umową innego rodzaju, a także jaka umowa powinna zostać zawarta w danym przypadku, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy.

Umowa zlecenia – Kancelaria w Poznaniu

Zajmujemy się przygotowywaniem projektów umów, a także oceną gotowych projektów pod kątem zgodności z prawem i ochrony interesów klienta. Jeśli pomiędzy stronami umowy zlecenia zaistniał spór, podejmujemy wszelkie czynności mające na celu ochronę interesów klienta – sporządzamy stosowne pisma, prowadzimy negocjacje, a w razie wyczerpania pozasądowych możliwości rozwiązania sporu, przygotowujemy pozew i reprezentujemy klienta w postępowaniu sądowym.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
 • Rękojmia i gwarancja
 • Odstąpienie od umowy
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zlecenia
 • Umowy deweloperskie
 • Klauzule niedozwolone
 • Pomoc prawna frankowiczom

Dowiedz się więcej