Nikt nie jest chroniony przed nieszczęśliwym wypadkiem, który może zdarzyć się w każdej chwili i w różnych okolicznościach. Jednak nasza Kancelaria dba o to, żeby zmniejszyć szkodę, która powstaje w wyniku nieszczęśliwego wypadku w pracy, wypadku lotniczego lub komunikacyjnego. Stawiamy sobie za cel ochronę dobra naszych Klientów oraz dbamy o ich interes. Pozwy o zapłatę, odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania za doznane szkody o charakterze majątkowym oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę – to wszystko sporządzamy w państwa imieniu oraz wspieramy na każdym etapie postępowania i dążymy razem z naszym Klientem do pozytywnego zakończenia sporu. Możemy uzyskać odszkodowanie za m.in. naprawy, leczenie, rehabilitację, przekwalifikowania zawodowego, dojazdu, zakupu sprzętu leczniczego, koszty dojazdu itp. Jesteśmy liderami w negocjacjach, występujemy przed każdą instytucją państwową jak i prywatną, reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji.
Naszymi głównymi atutami jest profesjonalność, skuteczność i doświadczenie o których państwo możecie się przekonać podejmując współpracę z nami.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Wypadki przy pracy są nieodzownym elementem pracy, są to sytuacje zwykle nieoczekiwane i przykre. Jeśli przy pracy doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu mamy prawo do odszkodowania. Takie odszkodowanie jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a jego kwotowa wielkość zależy od lekarza orzecznika. Każdy wypadek należy zgłosić pracodawcy, jest bowiem obowiązek spisania protokołu ustalającego przebieg wypadku, jego ewentualnego sprawcy i opisanie całości zdarzenia.

Poszkodowany pracownik może ubiegać się o:

– odszkodowanie z ZUS,

– zadośćuczynienie i zwrot kosztów leczenia,

– zwrot kosztów przygotowania do wykonywania innego zawodu, gdy utracił on możliwość dotychczasowego sposobu zarobkowania,

– zwrot utraconych zarobków.

W sytuacji, gdy wypadek był spowodowany przez zaniedbania pracodawcy tj. np. gdy stanowisko pracy nie było przygotowane zgodnie z przepisami, pracownik nie przeszedł odpowiednich szkoleń lub nie posiadał odpowiedniego stroju, który powinien zapewnić pracodawca, wtedy roszczenie o zapłatę świadczeń odszkodowawczych trzeba kierować wobec pracodawcy.

Odszkodowanie przysługuje pokrzywdzonemu pracownikowi jeśli wypadek zdarzył się w momencie wykonywania poleceń przełożonych lub czynności na rzecz pracodawcy. Dotyczy to również czasu pozostawania do dyspozycji pracodawcy.

Trzeba pamiętać, że w tego typu sprawach najważniejszy jest procentowy uszczerbek pracownika na zdrowiu. Wysokość odszkodowania przyznawana przez ZUS często jest niewielka i może nie pokryć wszystkich faktycznie poniesionych przez poszkodowanego kosztów, a pracownicy nie wiedzą, że mają prawo do odszkodowania czy zadośćuczynienia w znacznie większej kwocie. Dlatego po otrzymaniu decyzji o przyznanym świadczeniu warto udać się do doświadczonego adwokata, który przeanalizuje sprawę i sprawdzi, czy istnieje szansa na otrzymanie wyższego odszkodowania bądź zadośćuczynienia.

W wielu przypadkach za wypadek obowiązek wypłacenia odszkodowania spoczywa na pracodawcy. Częstą przyczyną tego typu zdarzeń jest zaniedbanie zasad BHP. Na pracowniku spoczywa ciężar udowodnienia, że to to pracodawca ponosi za to winę. Jedynie w przedsiębiorstwach, które działają dzięki siłom przyrody (np. gaz, woda) pracownik nie musi udowodniać winy pracodawcy, chodzi tu o kopalnie, zakłady energetyczne itp.

Pracodawcy często nie chcą płacić zasadnych odszkodowań i są z reguły w lepszej sytuacji finansowej niż pracownik. Dlatego trzeba posiadać twarde dowody na winę pracodawcy. Doświadczony prawnik pomoże zebrać takie dowody, powie, jakie jeszcze dowody można powołać i przeprowadzi przez wszystkie etapy postępowania.

Wypadek w pracy z winy pracownika

Wypadek przy pracy to nagłe nieoczekiwane zdarzenie, które ma miejsce podczas wykonywania obowiązków służbowych wywołanych z przyczyn niezależnych przez pracownika, a na skutek którego pracownik odniósł uraz, uszczerbek lub śmierć. O każdym wypadku niezwłocznie powinien być poinformowany pracodawca, który to ma obowiązek pomocy poszkodowanemu, musi zabezpieczyć miejsce zdarzenia i powołać tzw. zespół powypadkowy, którego zadanie jest ustalenie okoliczności i przebiegu wypadku. Ma to na celu głównie zapobiegnięcie podobnego nieprzyjemnego zdarzenia w przyszłości.

Odszkodowanie za wypadek w pracy zazwyczaj wypłaca się ze składek, które pracodawca odprowadza za pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W sytuacji, gdy wypadek jest spowodowany wyłącznie winą pracownika, a zwłaszcza, gdy wypadek jest wynikiem złamania przez pracownika przepisów o ochronie życia i zdrowia, a także zasad BHP, nie otrzyma on odszkodowania. Odszkodowanie nie należy się pracownikowi, który wypadek spowodował umyślnie lub w wyniku niedbalstwa. Wyjątkiem jest jednak śmierć pracownika, wtedy odszkodowanie dostaną członkowie rodziny pracownika i będzie im przysługiwać renta rodzinna. Istnieje też tzw. odprawa pośmiertna, którą otrzymują uprawnieni członkowie rodziny pracownika w razie jego śmierci w czasie trwania stosunku pracy. Odprawa taka należy się małżonkowi i innym członkom rodziny zgodnie z przepisami  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kwotowa wysokość odprawy zależy od czasu, w którym dany pracownik był zatrudniony u pracodawcy. Jednomiesięczne wynagrodzenie otrzymają krewni pracownika, który był zatrudniony krócej niż 10 lat, trzymiesięczne wynagrodzenie, gdy był zatrudniony od 10 do 15 lat, a sześciomiesięczne wynagrodzenie, gdy był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Zgłoszenie wypadku przy pracy

Każdorazowo pracodawca ma obowiązek zgłoszenia jakiegokolwiek wypadku przy pracy i musi udzielić pomocy poszkodowanemu. W przypadku, gdy wypadek przy pracy był śmiertelny, ciężki lub zbiorowy pracodawca musi powiadomić też okręgowego inspektora pracy i prokuratora. Taki obowiązek istnieje także wobec innych wypadków, które wywołały powyżej wymienione skutki, mające związek z pracą, jeśli mogą być uznane za wypadek przy pracy.

Co ważne, śmiertelny wypadek to wypadek, w którym śmierć pracownika nastąpiła w czasie 6 miesięcy od daty wypadku. Z kolei ciężki wypadek przy pracy orzeka się wtedy, gdy na jego skutek pracownik doznał ciężkiego urazu jak np. utrata ręki, słuchu, zapadł na chorobę nieuleczalną itp. Zbiorowy wypadek przy pracy to wypadek, któremu ulegli co najmniej dwaj pracownicy.

Okoliczności i przyczyny wypadku orzeka powołany przez pracodawcę tzw. zespół powypadkowy. Zespół ten sporządza także protokół, który stanowi podstawę do ustalenia świadczeń dla pracownika bądź jego bliskich krewnych. Protokół zespół musi sporządzić w ciągu 14 dni od poinformowaniu o zaistniałym wypadku. Taki protokół musi zatwierdzić pracodawca, a wcześniej zapoznać się z nim musi poszkodowany pracownik- może on nawet zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia. Gdy protokół będzie już zatwierdzony przez pracodawcę, dostarcza się go poszkodowanemu, a w razie śmierci pracownika, jego bliskim. W wypadkach śmiertelnych, zbiorowych i ciężkich protokół z wypadku dostarcza się także inspektorowi pracy. Co więcej, pracodawca ma obowiązek prowadzenia rejestru wypadków przy pracy.

Może mieć miejsce sytuacja, gdy pracodawca będzie odmawiał sporządzenia protokołu, czy nawet zgłoszenia wypadku. Wtedy należy poinformować o tym Państwową Inspekcję Pracy, a jeśli i organy PIP nie zdobędą protokołu wypadku od pracodawcy, pracownik może wystąpić z wnioskiem o odszkodowanie do ZUS i po otrzymaniu decyzji odmownej skierować sprawę do sądu pracy, który m.in. będzie badał postępowanie pracodawcy.

Sprawy pracownicze często wymagają dużej wiedzy i obeznania w przepisach kodeksu pracy, ale także wielu ustaw dotyczącej tego tematu, dlatego najlepiej swoją sprawę skierować do profesjonalnego adwokata, który pokieruje przebiegiem postępowania i zadba o interesy pracownika.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej