Prawnik od wypadków komunikacyjnych – adwokat Poznań

 • przygotowanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa,
 • reprezentacja pokrzywdzonego w sprawie na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego,
 • dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • dochodzenie zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wypadku
 • dochodzenie odszkodowania za wyrządzoną szkodę majątkową
 • obrona podejrzanego/oskarżonego w sprawie na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego

Potrzebujesz pomocy dotyczącej wypadku komunikacyjnego?

Umów się na spotkanie z adwokatem

Wypadek drogowy najczęściej nie jest skutkiem naszego umyślnego działania, ale jego konsekwencje mogą mieć znaczący wpływ na nasze życie. Zgodnie z przepisami, przestępstwo to polega na tym, że ktoś naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała.

Okoliczności wypadku drogowego

Ustalając wymiar kary za przestępstwo wypadku drogowego, sąd bierze pod uwagę bardzo wiele okoliczności – przede wszystkim rozmiar wypadku i jego skutków, ale także postawę sprawcy (np. zachowanie po popełnieniu czynu – czy uciekł z miejsca wypadku, czy podjął jakieś działania w celu udzielenia pomocy ewentualnym ofiarom), jakie reguły bezpieczeństwa zostały naruszone, czy sprawca zachował reguły ostrożności.

Wypadek drogowy jest przestępstwem, którego sprawcą może być każdy uczestnik ruchu, a więc nie tylko osoba prowadząca samochód czy inny pojazd, ale także pieszy. Co ważne, musi zaistnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zachowaniem uczestnika ruchu, a wystąpieniem wypadku.

Obrona sprawcy wypadku drogowego – adwokat Poznań

Jeśli spowodowaliśmy wypadek drogowy, warto skorzystać z pomocy adwokata, aby dowiedzieć się, jakie konsekwencje mogą nas spotkać oraz jakie są możliwości obrony. Osoby poszukujące adwokata w Poznaniu do obrony w sprawie wypadku drogowego, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zajmujemy się analizą sprawy, w tym dokumentacji zgromadzonej przez organy postępowania, aby ustalić wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na ocenę sytuacji. Podejmujemy wszelkie możliwe działania w celu obrony sprawcy wypadku drogowego i uzyskania rozstrzygnięcia jak najbardziej korzystnego dla klienta.

Jestem ofiarą wypadku – co mogę zrobić?

Pierwszą kwestią, na jakiej zwykle zależy ofierze wypadku drogowego, jest pociągnięcie sprawcy do odpowiedzialności. W naszej Kancelarii zajmujemy się takimi sprawami zarówno na etapie postępowania przygotowawczego – utrzymując kontakt z policją czy prokuraturą i składając wnioski o podjęcie określonych czynności, jak i wówczas, gdy sprawa trafi do sądu. Wtedy bowiem osoba pokrzywdzona w wypadku może występować przed sądem jako tzw. oskarżyciel posiłkowy, składając wnioski dowodowe, przedstawiając swoje stanowisko i wskazując, o jaki wymiar kary dla sprawcy wnosi.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Oprócz kwestii z zakresu prawa karnego, istotne jest również dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia przez ofiarę wypadku. Odszkodowanie obejmuje m.in. koszty leczenia, natomiast zadośćuczynienie to rekompensata za cierpienie doznane na skutek wypadku. Jeśli w wypadku doszło do czyjejś śmierci, bliscy tej osoby mogą dochodzić odszkodowania.

Nasza Kancelaria zajmuje się kompleksowym wsparciem dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz dla bliskich ofiar wypadków, zarówno na gruncie prawa karnego, a więc dążenia do skazania sprawcy, jak i na gruncie prawa cywilnego, a więc dochodzenia rekompensaty za jego czyn. Zajmujemy się sprawami na terenie Poznania i Wielkopolski.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej