Zgodnie z przepisami, popełnia przestępstwo ten, kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową.

Jest to więc przestępstwo, które może zostać popełnione przez osoby, które zajmują się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą uczestników obrotu gospodarczego – zarówno konsumentów, jak i szeroko pojętych przedsiębiorców. Przykładem popełnienia takiego przestępstwa może być nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez osobę działającą w spółce, np. jako prezes czy członek zarządu. Ponadto, jeżeli sprawca działał w celu osiągnięcia przez nią korzyści majątkowej, może mu zostać wymierzona surowsza kara.

Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym – nadużycie uprawnień

Nadużycie uprawnień przez osobę, która wyrządziła szkodę w obrocie gospodarczym, polega na tym, że sprawca czynu przekroczył swoje kompetencje, bądź też wprawdzie jego działanie mieściło się w ramach jego kompetencji, ale było niezgodne z ich celem lub sprzeczne z powierzonymi mu zadaniami.

Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym – znaczna szkoda majątkowa

Przestępstwo wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym ma miejsce wtedy, gdy popełnienie czynu doprowadzi po stronie osoby, której sprawami zajmował się sprawca, do znacznej szkody majątkowej, a więc do szkody w wysokości co najmniej 200 tys. złotych. Karze podlega jednak również ten, kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia takiej właśnie szkody.

Obrona w sprawach karnych gospodarczych – adwokat Poznań

W przypadku, gdy komuś zostanie postawiony zarzut doprowadzenia do czyjejś znacznej szkody majątkowej z uwagi na nieprawidłowe wykonywanie swoich obowiązków, zdecydowanie warto skorzystać z pomocy adwokata. Zarzut ten jest bowiem bardzo poważny, a w razie skazania oprócz kary może zostać orzeczony obowiązek naprawienia szkody. Ponadto, takie sprawy wymagają często dokonania analizy wielu dokumentów pod kątem prawnym.

Nasza Kancelaria zajmuje się kompleksową analizą sprawy i oceną możliwości z punktu widzenia obrony. W przypadku tego przestępstwa, szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy określające sytuacje, gdy odpowiedzialność sprawcy może być łagodniejsza. Przede wszystkim ma to miejsce, gdy dana osoba działała nieumyślnie. Z kolei jeśli sprawca przed wszczęciem postępowania karnego naprawi szkodę, to nie będzie podlegał karze.

Osoby poszukujące adwokata do obrony w sprawie o wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Ściganie przestępstwa wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym

Jeżeli została nam wyrządzona szkoda przez osobę zajmującą się naszymi sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą, to w celu jej ścigania powinniśmy – tak samo jak ma to miejsce w przypadku każdego innego przestępstwa – zawiadomić odpowiedni organ o podejrzeniu popełnienie przestępstwa. Jednak zgłoszenie takiej sprawy często nie jest proste, ponieważ wiąże się nierzadko z koniecznością analizy dokumentacji i złożonych okoliczności sprawy.

Nasza Kancelaria zajmuje się sporządzaniem zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa poprzez wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym. Analizujemy zgromadzone dowody i dokonujemy oceny danej sprawy. Następnie podejmujemy potrzebne czynności w toku postępowania, zarówno przed prokuraturą, jak i przed sądem. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi przestępstw popełnionych na terenie Poznania i Wielkopolski.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej