Prywatny akt oskarżenia – adwokat Poznań

 • prywatny akt oskarżenia o zniesławienie/znieważenie
 • prywatny akt oskarżenia naruszenie nietykalności cielesnej
 • dochodzenie obowiązku naprawienia szkody
 • dochodzenie zadośćuczynienia za doznane krzywdy

Potrzebujesz pomocy w sprawie prywatnego aktu oskarżenia?

Umów się na spotkanie z adwokatem

Prywatny akt oskarżenia

Polskie prawo przewiduje kilka przestępstw, których sprawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności tylko w przypadku, gdy osoba pokrzywdzona sporządzi akt oskarżenia – są to tzw. przestępstwa prywatnoskargowe. W takim przypadku sprawy nie prowadzą więc organy, które zwykle się tym zajmują – policja lub prokuratura – chyba, że w danym przypadku interes społeczny wymaga, aby sprawa była ścigana z oskarżenia publicznego.

Kodeks Karny przewiduje też przestępstwa, które wprawdzie ścigane są przez organy państwowe, ale do ścigania konieczny jest wniosek osoby pokrzywdzonej.

 

Przestępstwa prywatnoskargowe

Przestępstwa, które są ścigane na skutek prywatnego aktu oskarżenia, to:
zniesławienie (art. 212 k.k.),
zniewaga (art. 216 k.k.),
naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.),
lekki uszczerbek na zdrowiu (art. 157 § 2 k.k.) – z wyjątkiem sytuacji, gdy pokrzywdzonym jest osoba wspólnie zamieszkująca ze sprawcą.

Wymogi aktu oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia musi spełnić pewne wymagania, wynikające z przepisów. Przede wszystkim musi zostać wskazana osoba oskarżonego, zarzucany mu czyn oraz dowody, na których opiera się oskarżenie. Ponadto należy uiścić opłatę w kwocie 300 zł.

W sprawach z oskarżenia prywatnego możliwe jest też złożenie ustnej lub pisemnej skargi na policji, której odpis przesyła do sądu jako akt oskarżenia.

Postępowanie w sprawie z oskarżenia prywatnego

Postępowanie w sprawie z oskarżenia prywatnego charakteryzuje się tym, że najpierw wyznaczane jest tzw. posiedzenie pojednawcze albo mediacja. Sąd wzywa więc strony do pojednania, jednak jeśli do tego nie dojdzie, to postępowanie toczy się dalej w zwykłym trybie. Posiedzenie pojednawcze może też obejmować inne sprawy z oskarżenia prywatnego pomiędzy stronami, jeśli takie sprawy się toczą.

Ważną kwestią w toku sprawy z oskarżenia prywatnego jest możliwość wniesienia przez oskarżonego tzw. oskarżenia wzajemnego o czyn pozostający w związku z czynem, który jest mu zarzucany. W takim przypadku toczy się jedna sprawa, w której obie strony są zarówno oskarżonym, jak i oskarżycielem.

Pomoc adwokata w sprawie o przestępstwo prywatnoskargowe

Ze wsparcia adwokata warto skorzystać po pierwsze w celu ustalenia, czy przestępstwo, które zostało popełnione wobec nas, należy zakwalifikować jako przestępstwo prywatnoskargowe. W naszej Kancelarii dokonujemy pełnej analizy sprawy, z uwzględnieniem jej okoliczności, a także przepisów prawa i orzeczeń sądu.

Również przy przygotowaniu prywatnego aktu oskarżenia warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika. Pismo to musi bowiem spełniać określone przepisami wymogi, a ponadto powinny w nim zostać wskazane dowody, które powinny zostać przeprowadzone przez sąd. W uzasadnieniu aktu oskarżenia należy wykazać, że doszło do popełnienia przestępstwa, a osoba, której jest ono zarzucane, powinna zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

Na dalszym etapie postępowania adwokat zapewnia wsparcie polegające na reprezentowaniu klienta na posiedzeniach i rozprawach, a także na przygotowywaniu w razie potrzeby stosownych pism do sądu. Jeśli zostanie wydane orzeczenie, które nie odpowiada klientowi, adwokat sporządza apelację.

Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią osoby poszukujące adwokata w Poznaniu.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej