Odroczenie lub przerwa w wykonaniu kary mogą zostać zarządzone zarówno w przypadku kary pozbawienia wolności, jak i kary ograniczenia wolności.

Obligatoryjne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Sąd musi obligatoryjnie odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, gdy skazany ma chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonanie kary pozbawienia wolności, w przypadku której umieszczenie skazanego w zakładzie karnym może zagrażać jego życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Fakultatywne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Sąd może ponadto odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów – przy czym przepisy wskazują, jakim skazanym w takim przypadku nie można odroczyć kary.

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Sąd udziela przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeśli zachodzi opisany wyżej przypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby. W takiej sytuacji przerwa jest udzielana do czasu ustania przeszkody. Ponadto, sąd może udzielić przerwy, jeśli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Muszą być to bardzo istotne kwestie, w których obecność skazanego jest absolutnie niezbędna dla zagwarantowania bytu lub opieki nad członkiem jego rodziny. Nie jest podstawą do zarządzenia przerwy pogorszenie sytuacji materialnej rodziny skazanego czy też tęsknota dzieci za nim, ponieważ uznaje się, że są to normalne konsekwencje zasądzenia kary pozbawienia wolności.

Nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy. W orzecznictwie sądowym wskazuje się, że za jako wypadek losowy należy rozumieć zdarzenie nagłe, o charakterze wyjątkowym, które dotknęło skazanego lub jego najbliższych – na przykład śmierć, pożar lub inną klęskę żywiołową.

Wniosek o odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności

Aby uzyskać odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Jeśli skazany przebywa jeszcze na wolności, właściwy jest sąd, który wydał orzeczenie w I instancji. Natomiast jeśli osoba ta odbywa już karę pozbawienia wolności i wnosi o udzielenie przerwy, to właściwym sądem jest sąd okręgowy, który w takim przypadku pełni rolę tzw. sądu penitencjarnego.

Złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary nie wstrzymuje jej wykonania. W związku z tym jeśli wykonywanie kary rozpocznie się po złożeniu wniosku, a przed jego rozpoznaniem, to wniosek zostanie przekazany do sądu penitencjarnego jako wniosek o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary.

Odroczenie i przerwa w wykonywaniu kary ograniczenia wolności

W przypadku kary ograniczenia wolności, sąd może odroczyć jej wykonanie na czas do sześciu miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Ponadto sąd odracza wykonanie kary ograniczenia wolności w razie powołania skazanego do czynnej służby wojskowej, do czasu ukończenia tej służby.

Sąd może odwołać odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności w razie ustania przyczyny, dla której zostało udzielone, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta z odroczenia kary zgodnie z celem, w jakim zostało udzielone, albo rażąco narusza porządek prawny.

Przerwa w wykonywaniu kary ograniczenia wolności może zostać zarządzona w takich samych przypadkach, co jej odroczenie, a ponadto wówczas, gdy stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie tej kary.

Adwokat w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary

Zachęcamy do skorzystania z pomocy adwokata w celu ustalenia, czy w danym przypadku zachodzi przesłanka do zarządzenia odroczenia wykonania kary lub przerwy w niej. W naszej Kancelarii zajmujemy się analizą sytuacji pod kątem tego, czy zgodnie z przepisami możliwe będzie odroczenie bądź przerwa w wykonywaniu kary. Przygotowujemy stosowne wnioski, dążąc do uzyskania rozstrzygnięcia odpowiadającego klientowi.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej