Uszczerbek na zdrowiu

Przepisy kodeksu karnego wyróżniają uszczerbek na zdrowiu lekki, średni i ciężki. Jak ustala się poziom uszczerbku na zdrowiu? Jakie kary przewiduje kodeks karny za spowodowanie uszczerbku?

Ciężki uszczerbek na zdrowiu

Z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu mamy do czynienia, gdy ktoś swoim działaniem pozbawia innego człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, albo doprowadza u niego do innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała.

Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek średni to inne niż wskazane w poprzednim akapicie naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia, ale trwające więcej niż 7 dni. Natomiast lekki uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia, które trwa nie dłużej niż 7 dni.

Ściganie przestępstwa lekkiego uszczerbku na zdrowiu następuje z oskarżenia prywatnego, chyba, że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą – wówczas, tak jak w przypadku pozostałych uszczerbków, ściganiem zajmą się odpowiednie organy, po uzyskaniu wiarygodnej informacji o popełnieniu takiego przestępstwa.

Uszczerbek na zdrowiu dziecka poczętego

Przestępstwem jest również spowodowanie u dziecka poczętego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia zagrażającego życiu. Nie popełnia jednak przestępstwa lekarz, jeżeli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka poczętego są następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej albo dziecka poczętego. Natomiast jeśli czynu dopuściła się matka dziecka poczętego, to nie podlega ona karze.

Doznałem uszczerbku na zdrowiu – co mogę zrobić?

Przede wszystkim należy zgłosić sprawę na policję, a także udać się do lekarza. Jeśli jesteśmy pewni, że będziemy chcieli, aby sprawca został pociągnięty do odpowiedzialności karnej, to warto udać się na obdukcję do lekarza medycyny sądowej.

Zarówno w przypadku lekkiego uszczerbku na zdrowiu, o którego ściganie musimy najczęściej zadbać samodzielnie, jak i w przypadku uszczerbku średniego lub ciężkiego, warto skorzystać z pomocy adwokata. W przypadku lekkiego uszczerbku na zdrowiu, adwokat po przeanalizowaniu okoliczności sprawy sporządzi prywatny akt oskarżenia, a następnie będzie nas zastępował przed sądem w roli oskarżyciela prywatnego.

Natomiast w pozostałych przypadkach wsparcie adwokata również będzie przydatne w celu utrzymywania kontaktu z organami postępowania, monitowania czy są podejmowane przez nie odpowiednie czynności oraz ewentualnie składania wniosków o podjęcie działań. Również przed sądem, będąc osobą pokrzywdzoną, możemy działać w roli tzw. oskarżyciela posiłkowego. Wsparcie adwokata, jako osoby znającej przepisy prawa karnego, może być w takiej sytuacji niecenione. W naszej Kancelarii zajmujemy się ponadto oceną możliwości uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia za poniesiony uszczerbek.

Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią osoby pokrzywdzone przestępstwem uszczerbku na zdrowiu. Zajmujemy się sprawami na terenie Poznania i Wielkopolski.

Obrona w sprawie o uszczerbek na zdrowiu – adwokat Poznań

Osoba podejrzana lub oskarżona o spowodowanie u kogoś uszczerbku na zdrowiu, ma oczywiście możliwość obrony. W takiej sytuacji zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Zajmujemy się oceną sprawy i ustaleniem tego, jakie działania można podjąć, aby uzyskać rozstrzygnięcie jak najbardziej korzystne dla klienta. Podejmujemy się obrony w sprawach o uszczerbek na zdrowiu na terenie Poznania i Wielkopolski.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej