prawo-rodzinne-i-opiekuncze

Kancelaria zajmuje się również doradztwem i reprezentacją w sprawach rodzinnych i opiekuńczych w Poznaniu. Prowadzimy sprawy o rozwód, separację i o podziału majątku dorobkowego, alimenty, władzę rodzicielską, ustalenie kontaktów z dzieckiem oraz ubezwłasnowolnienia- zakres prowadzonych przez nas na co dzień spraw rodzinnych jest szeroki. Wiemy, iż sprawy te wymagają szczególnego wsparcia i zrozumienia. Szanujemy prywatność naszych Klientów, zapewniając opiekę od pierwszego spotkania do zakończenia postępowania. Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w sprawach rodzinnych również podczas negocjacji czy mediacji, często wybór skutecznego adwokata, który specjalizuje się w prawie rodzinnym i będzie reprezentował nasz interes może skutkować zakończeniem sprawy jeszcze przed wniesieniem pozwu czy złożeniem wniosku inicjującego postępowanie sądowe.

Prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego

W sytuacji, gdy wytoczenie sprawy sądowej jest nieuniknione, warto zlecić sprawę profesjonalnemu adwokatowi, który poprowadzi sprawę rodzinną rzetelnie i fachowo. Sprawy rodzinne często związane są z dużym napięciem emocjonalnym stron, dlatego też warto, by adwokat, który doskonale zna prawo rodzinne, reprezentował stronę- adwokat pełni wtedy rolę osoby niezaangażowanej w sprawę uczuciowo i będzie miał lepszy ogląd na sytuację. Doświadczony prawnik w prawie rodzinnym określi też jakie są szanse na wygraną sprawy i jakie kroki prawne należy podjąć.

Pomoc w sprawach rodzinnych – Poznań

Jeśli szukasz adwokata w Poznaniu specjalizującego się w prawie rodzinnym, skontaktuj się z nami, by umówić spotkanie, przedstawimy najlepsze możliwe rozwiązanie. Poprowadzimy sprawę o alimenty, sprawę o rozwód, czy separację, podział majątku, sprawę o władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem, czy też sprawę uprowadzenia rodzicielskiego za granicę z najwyższą starannością. Zajmujemy się także doradztwem w zakresie majątkowych umów małżeńskich- zarówno przed wstąpieniem w związek małżeński, jak i podczas jego trwania. Każda sprawa jest przez nas prowadzona indywidualnie, z zachowaniem pełnej dyskrecji i odpowiedzialności za losy Klientów. Współpraca z naszą Kancelarią adwokacką w Poznaniu gwarantuje fachowe i skuteczne poprowadzenie całej sprawy.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie do siedziby naszej Kancelarii w Poznaniu w celu udzielenia pomocy prawnej przez adwokata w związku z prowadzeniem sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

1. Zakres prowadzonych spraw:

– rozwód z orzekaniem o winie
– rozwód bez orzekania o winie
– rozwód polsko-niemiecki
– rozwód polsko-angielski
– rozdzielność majątkowa
– podział majątku
– podział majątku w konkubinacie
– zwrot nakładów z majątku osobistego jednego małżonka na majątek wspólny
– zwrot nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków
– wyrównanie dorobków
– separacja
– ustalenie macierzyństwa; zaprzeczenie macierzyństwa
– ustalenie ojcostwa
– zaprzeczenie ojcostwa; ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
– pozbawienie władzy rodzicielskiej
– zawieszenie władzy rodzicielskiej
– ograniczenie władzy rodzicielskiej
– ustalenie kontaktów z dzieckiem
– adopcja
– roszczenia alimentacyjne
– realizacja obowiązku alimentacyjne
– wygaśnięcie obowiązku alimentacyjne

2. Przygotowujemy pisma procesowe związane z prawem rodzinnym:

 • Pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa
 • Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
 • Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie, która nie ma wymaganego wieku
 • Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym
 • Wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa między powinowatymi
 • Pozew o unieważnienie małżeństwa
 • Wniosek o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu niezbędnego do zawarcia małżeństwa
 • Wniosek kierownika urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte
 • Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny
 • Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • Wniosek o nakazanie wypłacania małżonkowi wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka
 • Pozew małżonka o dopuszczenie do korzystania z mieszkania, do którego prawo przysługuje jednemu małżonkowi, w celu zaspokojenia potrzeb rodziny
 • Wniosek o rozstrzygnięcie o wyłączeniu odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z małżonków w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny
 • Pozew małżonka o dopuszczenie do współposiadania rzeczy wchodzącej w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z niej
 • Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności, do której jest potrzebna zgoda drugiego małżonka
 • Wniosek o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
 • Pozew małżonka o ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym
 • Pozew spadkobierców małżonka o ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym
 • Pozew o zwrot wydatków, nakładów lub innych świadczeń z majątku wspólnego na majątek osobisty
 • Wniosek o podział majątku wspólnego
 • Pozew o wyrównanie dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa
 • Pozew małżonka o zmniejszenie obowiązku wyrównania dorobków
 • Pozew spadkobierców małżonka o zmniejszenie obowiązku wyrównania dorobków
 • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • Pozew o rozwód z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia
 • Pozew o rozwód z winy pozwanego oraz o eksmisję
 • Pozew o rozwód z winy obu stron z wnioskiem o podział majątku wspólnego
 • Pozew o separację z winy pozwanego z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia
 • Wniosek o separację
 • Wniosek o zniesienie separacji
 • Pozew o ustalenie macierzyństwa
 • Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa
 • Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
 • Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • Pozew o ustalenie ojcostwa i roszczenia z nim związane
 • Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • Wniosek o odebranie dziecka
 • Wniosek o zezwolenie na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • Wniosek o zmianę zawartego w wyroku orzekającym rozwód orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania
 • Wniosek o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, z równoczesnym ograniczeniem drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka
 • Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • Wniosek o zakazanie uczestniczenia w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu
 • Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • Wniosek o ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem
 • Wniosek o zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem
 • Wniosek o zmianę rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów z dzieckiem
 • Wniosek o zmianę postanowienia sądu opiekuńczego
 • Wniosek o przysposobienie
 • Pozew o rozwiązanie przysposobienia
 • Pozew o alimenty
 • Pozew o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty
 • Pozew o podwyższenie alimentów
 • Pozew o obniżenie alimentów
 • Pozew o uchylenie alimentów
 • Pozew o ustalenie nieistnienia stosunku alimentacyjnego
 • Pozew o zwrot środków utrzymania lub wychowania dostarczanych za osobę zobowiązaną do świadczeń alimentacyjnych
 • Pozew o przyczynienie się do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów utrzymania matki, a ponadto o zwrot poniesionych przez matkę wskutek ciąży i porodu innych koniecznych wydatków i szczególnych strat majątkowych
 • Wniosek o zaprzestanie prowadzenia przez opiekuna pilnych spraw związanych z opieką
 • Wniosek o zaprzestanie prowadzenia przez opiekuna pilnych spraw związanych z zarządem majątkiem podopiecznego
 • Wniosek o zwolnienie opiekuna od obowiązku złożenia rachunku końcowego
 • Wniosek o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania dziecka
 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla dochodzenia ojcostwa wobec śmierci domniemanego ojca
 • Wniosek o ustanowienie kuratora w celu sprawowania zarządu przedmiotami przypadającymi dziecku z tytułu darowizny lub testamentu
 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nieurodzonego
 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej
 • Wniosek o ustanowienie opieki i powołanie opiekuna
 • Wniosek o wydanie zarządzenia dla ochrony osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku
 • Wniosek o zwolnienie od obowiązku objęcia opieki
 • Wniosek o zezwolenie opiekunowi na dokonanie czynności w ważniejszej sprawie, która dotyczy osoby lub majątku małoletniego
 • Wniosek o ustanowienie kuratora – wobec tego, że opiekun doznaje przemijającej przeszkody w sprawowaniu opieki
 • Wniosek o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania zamiast opiekuna osoby pozostającej pod jego opieką przy czynności prawnej
 • Wniosek opiekuna o zwolnienie go od obowiązku sporządzenia inwentarza majątku osoby pozostającej pod opieką
 • Wniosek o zobowiązanie opiekuna do złożenia do depozytu sądowego kosztowności podopiecznego
 • Wniosek o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za sprawowanie opieki
 • Wniosek o zwolnienie opiekuna od przedstawiania szczegółowych rachunków z zarządu majątkiem podopiecznego
 • Wniosek o wydanie zarządzenia – wobec tego, że opiekun nie sprawuje należycie opieki
 • Wniosek o zwolnienie z opieki
 • Wniosek o ustanowienie kuratora dla ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw, a nie ma pełnomocnika
 • Wniosek o upoważnienie kuratora do reprezentowania osoby ubezwłasnowolnionej częściowo i do zarządu jej majątkiem
 • Wniosek o przyznanie kuratorowi wynagrodzenia za sprawowanie kurateli
 • Wniosek o uchylenie kurateli
 • Pozew małżonka dłużnika o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej