separacjaAdopcja, inaczej przysposobienie jest formą przyjęcia do rodziny osoby małoletniej (która nie ukończyła 18-go roku życia) i formalnie niespokrewnionej, tworzy stosunek podobny do pokrewieństwa. Przy czym, nie może nastąpić przysposobienie z naruszeniem dobra dziecka. Zgodnie z przepisami, przysposobienie ma charakter trwały, więc trwa nawet po tym jak dziecko przysposobione osiągnie pełnoletniość. Nie można przysposobić osoby pełnoletniej.
Można wyróżnić dwa rodzaje przysposobienia- pełne i niepełne. Pełne przysposobienie polega na tym, że dziecko przysposobione wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki rodziny naturalnej przysposobionego (także względem np. rodziców czy rodzeństwa przysposabiającego), łącznie z dziedziczeniem. Dziecko traktuje się zatem jakby było biologicznym dzieckiem osoby przysposabiającej. Z kolei przysposobienie niepełne polega na tym, iż stosunek prawny między przysposobionym a przysposabiającym powstaje jedynie względem nich. Zatem dziecko nie nabywa praw wynikających z pokrewieństwa względem krewnych przysposabiającego.
Przysposobiony otrzymuje nazwisko przysposabiającego, a jeżeli zostały przysposobiony przez małżonków albo jeżeli jeden małżonek przysposabia dziecko swojego małżonka= nazwisko, które nosiłyby dzieci pochodzące z tego małżeństwa. Na wyraźne żądanie osoby, która ma być przysposobiona sąd opiekuńczy może także stwierdzić, że przysposobiony będzie nosił nazwisko dwuczłonowe, złożone z jego dotychczasowego nazwiska i z nazwiska przysposabiającego.
W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wyróżnić można przesłanki, które muszą zaistnieć łącznie, by przysposobienie było w ogóle możliwe- osoba przysposabiana musi być małoletnia, przysposabiający posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadać odpowiednie kwalifikacje wychowawcze (najczęściej weryfikowane to jest w trakcie postępowania wywiadem środowiskowym, opinią biegłego itp.) Ponadto między przysposobionym a przysposabiającym musi istnieć odpowiednia różnica wieku.
Nasza Kancelaria z sukcesem prowadziła sprawy o przysposobienie, dlatego oferujemy naszym klientom sporządzenie wniosku o przysposobienie i dalszych pism oraz poprowadzenie całego postępowania w sposób rzetelny, kierując się dobrem dziecka i dobrem klienta.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej