separacjaKiedy separacja, a kiedy rozwód?

Oferta naszej Kancelarii jest również dopasowana do potrzeb Klientów, którzy nie chcą decydować się na ostateczny krok jakim jest rozwiązanie małżeństwa. Osoby, które w trudnej sytuacji małżeńskiej potrzebują czasu, aby w spokoju i bez niepotrzebnych nerwów uporządkować swoje sprawy, proponujemy wystąpienie z powództwem o separację.

Separację orzeka sąd na podstawie żądania męża lub żony, albo też na zgodne żądanie obu małżonków. Co do zasady, otrzymanie orzeczenia o separacji jest łatwiejsze i trwa krócej od wyroku o rozwodzie, ponieważ przed sądem nie trzeba wykazywać, że rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały, a nadto sąd nie bada, czy małżonek, który wystąpił z powództwem o separację, nie jest wyłącznie winny w rozkładzie pożycia.

Powództwo o separację – kiedy jest dopuszczalne?

Separacja może zostać orzeczona, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Nie ma tu zatem tak jak w przypadku rozwodu przesłanki trwałości tego rozkładu. Nasi prawnicy doradzą najbardziej optymalne rozwiązanie dopasowane do potrzeb klienta.
Trzeba mieć na uwadze, iż w sytuacji, gdy jeden z małżonków wniósł o separację, a drugi o rozwód i jest to uzasadnione to sąd orzeknie o rozwodzie małżonków. W sytuacji, gdy sąd znajdzie podstawy do orzeknięcia separacji lub rozwód będzie niedopuszczalny, sąd orzeknie o separacji.

Sądem właściwym do orzeczenia separacji jest sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania (tak samo jak w przypadku rozwodu). Sąd nie może orzec o separacji, gdy:

 • przez takie orzeczenie ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci,
 • takie orzeczenie byłoby niezgodne z zasadami współżycia społecznego.

Prawne skutki separacji

W konsekwencji orzeczenie separacji jest formalnym trwaniem małżeństwa, którego więź zostaje niejako „rozluźniona” wskutek uchylenia obowiązku wspólnego pożycia. Z kolei w przypadku rozwodu, małżeństwo to przestaje w ogóle istnieć. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego, a rozwodnik ma do tego pełne prawo. Małżonkowie będący w separacji nadal mają obowiązek udzielania sobie wzajemnej pomocy, jednak obowiązek ten jest ograniczony tylko do sytuacji, w której przemawiają za tym względy słuszności.

Separacja powoduje zatem powstanie między małżonkami ustroju rozdzielności majątkowej, uchylenie domniemania, że dziecko urodzone przez żonę będącą w separacji jest dzieckiem męża, brak dziedziczenia ustawowego między małżonkami w separacji, a także wpisywana jest wzmianka o separacji w akcie małżeństwa. Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji.

Co ważne, zarówno w przypadku separacji, jak i rozwodu, między małżonkami przestaje istnieć ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej oraz przestają oni po sobie dziedziczyć, w razie śmierci jednego z małżonków. Co ważne, sąd w obu przypadkach orzeka też o alimentacji na rzecz małoletnich dzieci oraz w określonych przypadkach na małżonka. Różnicą tych dwóch instytucji jest też to, że w przypadku orzeczenia rozwodu, małżonek, który na skutek zawarcia związku małżeńskiego zmienił swoje nazwisko, ma prawo w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, zmienić nazwisko na poprzednie, nie ma takiej możliwości w przypadku orzeczenia separacji.

Adwokat w Poznaniu – sprawa o separację

Działając w imieniu naszych Klientów sporządzamy szereg związanych z daną sprawą dokumentów takich jak pozwy o separację, odpowiedzi na pozwy, apelacje od wyroków i wszystkie inne pisma, które mogłyby być wymagane w toku separacji, a także podejmujemy się reprezentowania ich przed sądami wszystkich instancji. Do każdej z nich podchodzimy z pełnym profesjonalizmem oraz z należytą starannością i jakże oczekiwaną w tego typu sprawach dyskrecją.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej