Naruszenie dóbr osobistych – adwokat Poznań

 • wezwanie do zaprzestania naruszania dóbr osobistych oraz usunięcia ich skutków
 • pozew o naruszenie dóbr osobistych
 • dochodzenie zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych
 • dochodzenie odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych
 • reprezentacja w sądzie

Potrzebujesz pomocy w sprawie związanej z naruszeniem dóbr osobistych?

Umów się na spotkanie z adwokatem

Dobra osobiste

Nasza Kancelaria zajmuje się sprawami związanymi z naruszeniem dóbr osobistych. Podejmujemy wszelkie kroki mające na celu uzyskanie przez klienta satysfakcjonującego rozstrzygnięcia. Podejmujemy się analizy sprawy, ustalając, jakie kroki warto podjąć w danym przypadku. Przygotowujemy wezwania oraz pozwy, a także reprezentujemy naszych klientów podczas całego postępowania przed sądem, jak również podczas rozmów negocjacyjnych.

Czym są dobra osobiste? 

Dobra osobiste, takie jak m.in. wizerunek oraz dobre imię podlegają ochronie cywilnoprawnej, niezależnie od innych uregulowań prawnych. W przepisach kodeksu cywilnego nie ma prawnej definicji dóbr osobistych. W art. 23 k.c. wymienia się przykładowe dobra osobiste każdego człowieka, które podlegają ochronie. Przy czym nie jest to katalog zamknięty, bowiem dobra osobiste mogą być przecież różnie interpretowane zwłaszcza ze względu na zmiany stosunków społecznych, czy gospodarczych. Celem prawa jest zapewnienie każdemu ochrony dóbr osobistych, a także umożliwienie każdemu poszkodowanemu żądania zaprzestania naruszeń jego dóbr osobistych i uzyskanie zadośćuczynienia.

Naruszenie dóbr osobistych – na czym polega? 

Naruszenie tych dóbr może nastąpić w różnych formach oraz w różny sposób. Często może się nam subiektywnie wydawać, że nasze konkretne dobro osobiste zostało naruszone, jednak nie zawsze możne je uznać za takie naruszenie zgodnie z przepisami prawnymi. Konkretne zachowanie czy działanie podlega ocenie pod względem obiektywnym- reakcji na określone zachowanie.

Nasza Kancelaria chętnie pomoże każdemu Klientowi w ochronie tych dóbr, wyjaśnimy też, czy w danej sprawie są podstawy do skutecznego dochodzenia roszczeń związanych z ochroną dóbr osobistych i jakie są szanse wygranej. W imieniu naszych Klientów prowadzimy negocjacje, sporządzamy pozwy o zaniechanie działań, usunięcie skutków naruszenia dobra osobistego, o zadośćuczynienie pieniężne i świadczenie na cel społeczny, oraz inne roszczenia przewidziane prawem. Niezależnie od źródła naruszenia świadczymy pomoc prawną zarówno na rzecz osób, których dobra osobiste zostały naruszone, jak i osób, które dopuściły się takiego naruszenia.

Naruszenie dóbr osobistych – przykłady

Z uwagi na to, że istnieje wiele dóbr osobistych, mogą one zostać naruszone na różne sposoby. Wśród często spotykanych naruszeń dóbr osobistych można wymienić: naruszenie czyjegoś wizerunku poprzez opublikowanie jego zdjęcia bez zgody czy naruszenie dobrego imienia wskutek upubliczniania nieprawdziwych informacji na czyjś temat. Istnieją również bardziej specyficzne naruszenia dóbr osobistych np. poprzez uniemożliwienie komuś pochowania osoby bliskiej we wspólnym grobie.

Naruszenie dóbr osobistych w internecie

Aktualnie bardzo często dochodzi do naruszenia dóbr osobistych w internecie. Wiele osób czuje się w tej przestrzeni bezkarnie, przez co pozwala sobie na więcej niż w rzeczywistości. W związku z tym można się spotkać z obraźliwymi komentarzami czy np. przeróbkami zdjęć ośmieszającymi przedstawioną na nich osobę. W internecie problemem jest to, że zwykle trudniej jest namierzyć sprawcę – niemniej istnieją sposoby, aby to uczynić.

Naruszenie dóbr osobistych w pracy

Zgodnie z treścią przepisu art. 11 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. W przypadku naruszenia tego obowiązku, pracownik ma możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Oprócz tego pracownik może również skierować przeciwko pracodawcy pozew o ochronę dóbr osobistych.

Co zrobić, jeśli doszło do naruszenia dóbr osobistych?

W sytuacji, gdy doszło do naruszenia naszych dóbr osobistych, pierwszą rzeczą, którą warto zrobić, jest wysłanie pisma do osoby, która dokonała naruszenia. Powinniśmy wskazać w nim, czego się domagamy – zwykle będzie to żądanie usunięcia skutków naruszenia, co może mieć miejsce np. w formie skierowanych do nas przeprosin. Oprócz tego możemy zażądać zadośćuczynienia albo zapłaty na określony cel społeczny. Jeśli wezwanie nie przyniesie skutku, to warto rozważyć wniesienie pozwu przeciwko sprawcy naruszenia.

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

Domagając się zadośćuczynienia, powinniśmy zastanowić się nad kwotą, jakiej zażądamy. Nie może ona być zbyt wysoka, ponieważ jeśli skierujemy pozew do sądu i uzyskamy zadośćuczynienie niższe od żądanego, to będziemy zobowiązani do poniesienia części kosztów postępowania. Zastanawiając się, jakiej kwoty zażądać, warto poszukać wyroków sądów wydanych w sprawach podobnych do naszych i sprawdzić, jakie kwoty zostały tam zasądzone.

Pozew o naruszenie dóbr osobistych – jak się przygotować?

Składając pozew o naruszenie dóbr osobistych, warto przede wszystkim zgromadzić materiał dowodowy – zarówno dowody w formie np. dokumentów, zdjęć, ale także dane świadków, którzy mogą zeznać na temat naruszenia. Trzeba też pamiętać o tym, że złożenie pozwu o naruszenie dóbr osobistych wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej – w przypadku roszczeń niemajątkowych (np. żądanie przeprosin) wynosi ona 600 zł, natomiast gdy żądamy zadośćuczynienia lub zapłaty na cel społeczny, wymagana jest opłata stosunkowa, której wysokość wynika z przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Sprawa o naruszenie dóbr osobistych – zawarcie ugody

Z sukcesami reprezentujemy naszych Klientów podczas rozmów ugodowych w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, a także analizujemy materiały prasowe w celu oceny stopnia naruszeń dóbr osobistych. Zawarcie ugody w sprawie o naruszenie dóbr osobistych jest przeważnie z korzyścią dla obu stron sporu, bowiem każdy może coś na tym zyskać.

W każdej sytuacji staramy się dojść do pozytywnego rozpatrzenia sprawy wykorzystując całą dostępną nam wiedzę, którą posiadamy. Naszymi głównymi atutami są profesjonalizm, skuteczność i doświadczenie o których państwo możecie się przekonać podejmując współpracę z nami.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej