Naruszenie nietykalności cielesnej – adwokat Poznań

 • prywatny akt oskarżenia o naruszenie nietykalności cielesnej
 • dochodzenie obowiązku naprawienia szkody
 • dochodzenie zadośćuczynienia
 • obrona w sprawach karnych o naruszenie nietykalności cielesnej

Potrzebujesz pomocy w sprawie o naruszenie nietykalności cielesnej?

Umów się na spotkanie z adwokatem

Przepis art. 217 kodeksu karnego stanowi, że podlega karze ten, kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną. Co ważne, jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego – to znaczy, że aby sprawca poniósł odpowiedzialność karną, akt oskarżenia musi zostać złożony przez osobę, której nietykalność cielesna została naruszona.

Czym jest naruszenie nietykalności cielesnej?

Jak wskazuje się w orzecznictwie sądów, naruszeniem nietykalności jest każda czynność oddziałująca na ciało innej osoby, która nie jest przez nią akceptowana. Nie musi więc wiązać się to z zadaniem bólu, choć zwykle ma to miejsce. Jeśli w następstwie naruszenia nietykalności cielesnej doszło do uszczerbku na zdrowiu, to mamy do czynienia z innym przestępstwem, które podlega ściganiu przez organy postępowania przygotowawczego – policję i prokuraturę.

Przykłady naruszenia nietykalności cielesnej to: uderzenie, popchnięcie, kopnięcie, uszczypnięcie, ukłucie, pociągnięcie za włosy, polanie wodą. Możliwe jest też działanie pośrednie, np. gdy ktoś zostanie wystraszony i na skutek tego cofając się uderzy o ścianę.

Naruszenie nietykalności cielesnej – prywatny akt oskarżenia

Z uwagi na to, że naruszenie nietykalności cielesnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego, to warto zlecić prowadzenie tej sprawy adwokatowi. W naszej Kancelarii zajmujemy się kompleksową analizą sprawy, w celu ustalenia, czy zostały wypełnione wszystkie znamiona przestępstwa. Przygotowujemy akt oskarżenia, dbając o to, by spełniał on wszystkie wymogi przewidziane w przepisach dla tego rodzaju pisma. Następnie prowadzimy sprawę przed sądem, przedstawiając stanowisko klienta, składając wnioski o przeprowadzenie dowodów i wnosząc o wymierzenie sprawcy czynu odpowiedniej kary. Zajmujemy się sprawami o naruszenie nietykalności cielesnej na terenie Poznania i Wielkopolski.

Obrona w sprawie o naruszenie nietykalności cielesnej – adwokat w Poznaniu

Nasza Kancelaria zajmuje się obroną w sprawach karnych, w tym w sprawach o naruszenie nietykalności cielesnej. Duże znaczenie przy obronie w takiej sprawie ma przepis, zgodnie z którym jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary. Nierzadko bowiem zdarza się, że do naruszenia nietykalności dochodzi w ramach wzajemnych zachowań dwóch osób.

Zachęcamy do kontaktu z adwokatem w celu przeanalizowania sprawy i ustalenia taktyki obrony. Podejmujemy się obrony w sprawach o naruszenie nietykalności cielesnej na terenie Poznania i Wielkopolski.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej