Dobra osobiste

Dobra osobiste, takie jak m.in. wizerunek oraz dobre imię, podlegają ochronie cywilnoprawnej. Naruszenie tych dóbr może nastąpić w różnych formach oraz w różny sposób. Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno osobom, których dobra osobiste zostały naruszone, a także tym, którzy naruszyli te dobra. Sporządzamy wezwania do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych, odpowiadamy na nie, prowadzimy negocjacje, a także reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych o naruszenie dóbr osobistych. W każdej sytuacji staramy się dojść do pozytywnego rozpatrzenia sprawy naszych Klientów.

Co to oznacza – naruszenie dobrego imienia?

Cześć (dobre imię) jest dobrem osobistym, które obejmuje wszystkie dziedziny życia człowieka np. osobiste, zawodowe, prywatne, ale również społeczne. Przeważnie naruszenie tego dobra będzie przejawiać się przez skierowanie negatywnej wypowiedzi odnoszącej się do danej osoby w związku z jego życiem rodzinnym, zawodowym etc., które spowoduje utratę zaufania potrzebnego do wykonywania konkretnego zawodu lub innej działalności.

Naruszenie dobrego imienia – przykłady

Jako przykład naruszenia dobrego imienia można podać:

 • obraźliwy komentarz na temat danej osoby (np. w Internecie, prasie, telewizji)
 • pomówienie np. w wywiadzie lub wypowiedzi publicznej,
 • wskazanie, że dana osoba dopuściła się takiego czynu, który sprawia, że straci zaufanie od innych osób co do wykonywanego przez niego zawodu.

Naruszenie dobrego imienia firmy

Dobre imię firmy wiąże się z pozycją firmy na rynku, która jest już ugruntowana i stabilna. Firmie przysługuje takie samo prawo do ochrony swojej renomy i dóbr osobistych, bez względu na zakres prowadzonego biznesu. Taka możliwość wynika z mocy samego prawa. Przeważnie naruszenie dobrego imienia firmy będzie polegało na oczernieniu jej, podawaniu nieprawdziwych informacji na temat sposobu prowadzenia działalności, czy np. podania, że firma jest nierzetelnym kontrahentem.

Należy również mieć na uwadze, że w niektórych przykładach naruszenie dóbr osobistych może wypełniać przesłanki od uznania ich za pomówienie lub zniesławienie na gruncie prawa karnego.

Naruszenie wizerunku w Internecie

Obecnie powszechne jest zamieszczanie wielu zdjęć i filmów na różnych serwisach społecznościowych typu Facebook, Instagram, Twitter. Osoby zamieszczające fotografie nie zdają sobie często sprawy, że zamieszczając dane zdjęcie mogą być pozwane o naruszenie wizerunku. Wizerunek jest bowiem chroniony zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Pozew o naruszenie wizerunku – jak przygotować wniosek?

Pozew o naruszenie wizerunku to nic innego jak pozew o naruszenie dóbr osobistych. Pozew ten musi spełniać wszystkie warunki formalne pozwu, które nakłada kodeks postępowania cywilnego. Należy określić sąd, do którego pismo jest kierowane, w sprawach o naruszenie dóbr osobistych będzie to zawsze właściwy sąd okręgowy. Należy nazwać pismo, oznaczyć strony postępowania, a także wskazać na wstępie czego się domagamy, czego dochodzimy, a w uzasadnieniu wyjaśnić na jakiej podstawie oraz powołać odpowiednie dowody. Pozew musi być podpisany, a także należy wymienić wszystkie załączniki. Do pozwu załączamy odpis pisma dla strony przeciwnej. Opłata od pozwu w sprawie o ochronę dóbr cywilnych wynosi 600 zł.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej