Sprawa o kontakty z dzieckiem – adwokat Poznań

 • przygotowanie wniosku o uregulowanie kontaktów
 • przygotowanie wniosku o ustanowienie pieczy naprzemiennej
 • przygotowanie odpowiedzi na wniosek o uregulowanie kontaktów
 • zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas postępowania
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym, w tym sporządzanie pism procesowych i składanie wniosków dowodowych

Potrzebujesz pomocy w sprawie o ustalenie lub egzekwowanie kontaktów z dzieckiem?

Umów się na spotkanie z adwokatem

kontakt z dzieckiem

Rodzice oraz dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów i to niezależnie od władzy rodzicielskiej. Zatem pozbawienie czy ograniczenie władzy rodzicielskiej nie wyłącza prawa i obowiązku do spotkań z dziećmi.
Kontakty z dzieckiem uregulowane mogą być zarówno w wyroku rozwodowym, w postanowieniu sądu rodzinnego- po złożeniu stosownego wniosku, ale również na mocy porozumienia między rodzicami. Sprawy o kontakty inicjowane są jednak przeważnie, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu i jeden z rodziców nie wyraża zgody na proponowane warunki spotkań z dzieckiem przez drugiego rodzica.

Zgodnie z przepisami, jeżeli dziecko przebywa na stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. W przypadku braku porozumienia należy sporządzić wniosek o uregulowanie kontaktów. Nasza Kancelaria ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw tego typu- ważne jest tu precyzyjne i szczegółowe określenie sposobu odbywania kontaktów optymalne dla rodziców i zgodne z dobrem dziecka oraz uniknięcie braków formalnych pisma inicjującego postępowanie. Prawidłowe określenie swojego żądania gwarantuje zminimalizowanie trudności z egzekwowaniem uregulowanych sądownie kontaktów.

Niezależnie od władzy rodzicielskiej prawo do wszelkich kontaktów z dziećmi, między innymi do osobistej styczności, spotkań i rozmów telefonicznych przysługuje nie tylko rodzicom dziecka, ale również jego najbliższym, krewnym, dziadkom i rodzeństwu. W ramach podejmowanych przez nas działań staramy się wynegocjować i wyegzekwować taki sposób kontaktów z dzieckiem, który będzie optymalny zarówno dla stron konfliktu, jak i dla samego dziecka.

Mając na względzie i obejmując szczególną troską interesy naszych Klientów podejmujemy się negocjacji, a w sytuacji gdy uzyskanie porozumienia, które byłoby satysfakcjonujące jest niemożliwe, sporządzamy oraz występujemy z wnioskami o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.
Nasza pomoc obejmuje również reprezentowanie naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji. Ponadto współpracujemy z doświadczonymi psychologami dziecięcymi.

Jak przebiega sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem ?

W toku postępowania o uregulowanie kontaktów sąd ustala, jak powinny wyglądać spotkania dziecka z osobą uprawnioną do kontaktów (najczęściej jest to rodzic). Sąd wskazuje, w jakie dni i w jakich godzinach ma się odbywać kontakt, a także gdzie oraz czy ma to mieć miejsce w obecności innych osób. Aby ustalić, jakie uregulowanie kontaktów jest zgodne z dobrem dziecka, sąd przesłuchuje rodziców i przeprowadza postępowanie dowodowe. W niektórych przypadkach sąd może uznać za konieczne przesłuchanie dziecka, a przy tym może wziąć pod uwagę jego rozsądne życzenie co do sposobu odbywania kontaktów.

Często sąd przeprowadza dowód z opinii biegłych psychologów. Biegli badają wówczas rodziców i dziecko, obserwując, jak wyglądają relacje pomiędzy nimi. Rodzice przechodzą ponadto testy psychologiczne, mające na celu ustalenie ich kompetencji wychowawczych. Na podstawie tych badań oraz innych okoliczności biegli stwierdzają, w jaki sposób ich zdaniem powinny zostać uregulowane kontakty.

W toku sprawy o ustalenie kontaktów można złożyć wniosek o zabezpieczenie, to znaczy o uregulowanie kontaktów już na czas trwania postępowania. Warto złożyć taki wniosek, ponieważ sprawy sądowe nierzadko trwają wiele miesięcy i dobrze jest zadbać o to, by już w tym czasie miały miejsce spotkania dziecka z rodzicem.

Uregulowanie kontaktów może nastąpić również w toku postępowania rozwodowego.

Kto oprócz rodzica ma prawo do kontaktów z dzieckiem?

Oprócz rodziców, kontakty z dzieckiem przysługują również jego rodzeństwu, dziadkom, oraz powinowatym w linii prostej. Ponadto mogą przysługiwać innym osobom, jeśli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Tak więc wymienione osoby mają prawo do złożenia wniosku o uregulowanie kontaktów.

W jaki sposób mogą zostać uregulowane kontakty?

Istnieje wiele możliwości uregulowania kontaktów z dzieckiem, co pozwala na wybranie sposobu odpowiedniego do okoliczności danej sprawy, w szczególności do wieku i potrzeb dziecka. Kontakty mogą odbywać się zarówno w domu małoletniego, jak i poza nim. Sąd może określić, że spotkania będą się odbywały w obecności drugiego rodzica albo innej osoby. Może też orzec odbywanie ich we wskazanej placówce zajmującej się wsparciem rodzinnym, w obecności kuratora lub innego specjalisty. Wreszcie sąd określa częstotliwość kontaktów – ile razy w tygodniu bądź w miesiącu mają się odbywać. Istnieje też możliwość uregulowania kontaktów w formie telefonicznej lub w formie wideorozmowy. Sąd może ponadto zakazać utrzymywania kontaktów danego rodzica z dzieckiem, jeśli uzna, że utrzymywanie takiego kontaktu zagraża poważnie dobru dziecka lub je narusza.

Co można zrobić, jeśli rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem?

Istnieje możliwość złożenia do sądu wniosku o zagrożenie takiemu rodzicowi nakazem zapłaty za niewykonywanie kontaktów. W uzasadnieniu wniosku należy wykazać, że osoba ta nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia o kontaktach. Jeśli sąd wyda postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty, to za każdym razem, gdy drugi rodzic ponownie nie wywiąże się ze swoich obowiązków w zakresie umożliwienia kontaktu, będziemy mogli zwrócić się do sądu o nakazanie tej osobie zapłaty ustalonej przez sąd kwoty, pomnożonej przez ilość niewykonanych kontaktów.

Jeśli od początku mamy uzasadnioną obawę, że drugi rodzic nie będzie realizował kontaktów, to wniosek o zagrożenie nakazem zapłaty możemy złożyć od razu razem z wnioskiem o uregulowanie kontaktów.

Czy dziecko może odmówić kontaktów z rodzicem?

Zadaniem rodzica jest przygotowanie dziecka do kontaktów z drugim rodzicem. Zdarza się, że niechęć dziecka do kontaktów wynika z tego, że jeden z rodziców jest nieprzychylnie nastawiony do drugiego i przekazuje dziecku swoje odczucia. Takie zachowanie może zostać uznane za utrudnianie wykonywania kontaktów, co może prowadzić do zagrożenia takiemu rodzicowi nakazem zapłaty.

Natomiast jeśli bez niczyjej winy dziecko odmawia kontaktów, to nie można go do nich zmusić. Warto jednak zastanowić się, jaka jest przyczyna takiego zachowania i być może podjąć jakieś działania w celu poprawy relacji dziecka z rodzicem.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej