Budownictwo wWypadki budowlane Polsce prężnie się rozwija, co pozwala na zatrudnienie dużej liczby pracowników oraz szybki rozwój miast. Branża budowlana pomimo tego, że jest dochodowa dla  pracowników, niesie jednak ze sobą niebezpieczeństwo oraz ryzyko wystąpienia nieszczęśliwych wypadków, które zdarzają się na placach budowy.

Wypadki w budownictwie – są częstą sprawą, która jest spowodowana przez wiele czynników; które nie zawsze są zależne od nas i naszego stopnia ostrożności przy wykonywaniu danego zawodu.

Nasza Kancelaria w ramach świadczonych usług jest gotowa pomóc wszystkim którzy w związku z wykonaniem prac w branży budowlanej zostali narażeni na niebezpieczeństwo lub stali się ofiarą nieszczęśliwego wypadku. W ramach naszej działalność pomagamy poszkodowanym, oraz członkom ich rodzin. Pozwy o zapłatę, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, odszkodowania za doznane szkody o charakterze majątkowym –  wszystkie te pisma sporządzamy w państwa imieniu oraz wspieramy na każdym etapie postępowania i dążymy razem z naszym Klientem do pozytywnego zakończenia sporu. Jesteśmy liderami w negocjacjach, występujemy przed każdą instytucją państwową jak i prywatną, reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji.

Obowiązki kierownika budowy w razie wypadku

Place robót budowalnych to miejsca intensywnych i często niebezpiecznych dla pracowników działań w jednym czasie. Z tego powodu często dochodzi tu do wypadków. Niekiedy to są wypadki drobne jak zadrapania, lekkie poparzenia itp., ale niestety dochodzi też do wypadków śmiertelnych.

W czasie każdej budowy musi być obecny kierownik budowy, nie ma tu znaczenia, czy budujemy mały domek jednorodzinny, czy duże osiedle deweloperskie. Kierownik budowy ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót budowlanych i zdarzenia, które mogą zaistnieć w jej trakcie. Jego rolą jest zorganizowanie budowy zgodnie z przepisami prawa. Odpowiedzialność kierownika budowy definiuje kodeks pracy oraz prawo budowlane.

Przepisy prawa budowlanego w zasadzie narzucają na kierownika budowy obowiązek koordynacji prac zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Na budowie najczęściej pracuje kilka ekip na raz, mogą przez to stwarzać dla siebie wzajemne niebezpieczeństwo. Zwłaszcza, gdy jedna ekipa pracuje na wysokości, a druga na dole, wtedy nawet upuszczony śrubokręt może spowodować poważny wypadek. Dlatego tak ważna jest tu rola kierownika budowy, który powinien tak kontrolować i nadzorować harmonogram czas pracy wszystkich ekip, aby zapewnić wszystkim bezpieczeństwo.

Z kolei prawo pracy nakłada na kierownika budowy w pierwszej kolejności zorganizowanie właściwego stanowiska pracy dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP. Czyli możemy tu mówić o wyznaczenie strefy biurowej, strefy do przebierania się dla pracowników i spożywania posiłków, toalet, o jak najlepsze zagospodarowanie całego placu budowy. Kierownik budowy musi też oznaczyć tzw. strefy niebezpieczne budowy, a do tego cała budowa musi być ogrodzona ogrodzeniem stałym i oznakowana.

Do zadań kierownika budowy należy też szkolenie pracowników i egzekwowanie stosowania przez nich środków ochrony indywidualnej (hełm, kamizelki, obuwie ochronne itp.) Ponadto, kierownik musi zapewnić pracownikom zabezpieczenie przed wypadkami, dbać o sprzęt i wyposażenie budowalne.

Kierownik budowy musi także dbać, by wszyscy pracownicy postępowali zgodnie z przepisami i zasadami BHP, gdy widzi, że pracownicy dopuszczają się rażącego niedbalstwa ma obowiązek wstrzymać roboty budowalne.

Wypadek na budowie – inwestor

Według zapisów Kodeksu cywilnego osobą odpowiedzialną za wszelkie szkody na terenie budowy – w tym za wypadki przy pracy – jest wykonawca, jednak nie zawsze jest to tak oczywiste. Jako uczestników całego procesu budowalnego można wskazać: inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta i kierownika robót/kierownika budowy.

Inwestor może być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej za wypadek na budowie, gdy nie dopełni swoich obowiązków, np. zorganizowania procesu budowy z poszanowaniem przepisów i zasad BHP, a zwłaszcza, gdy:

– nie zapewni opracowania planu bezpieczeństwa,

– nie zapewni opracowania projektu budowlanego,

-nie doprowadzi do objęcia kierownictwa na terenie budowy przez wykwalifikowanego kierownika budowy,

– nie doprowadzi do objęcia stanowisk nadzoru nad robotami przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

Jeśli chodzi o odpowiedzialność inwestora należy też sprawdzić, czy inwestor nie przekazał swoich obowiązków inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej