2bobsluga-firm

Właściwe sformułowanie postanowień zawartych w treści umów pozwala uniknąć wielu niedogodności w przyszłości. Mając to na uwadze i w trosce o dobry interes naszych Klientów w ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy sporządzanie projektów umów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, co obejmuje też negocjacje warunków tych umów, które dostosowujemy do specjalizacji Klienta. Zajmujemy się także przygotowaniem wszechstronnych opinii prawnych, także w kwestii oceny ryzyka wynikającego z zawieranych lub rozwiązanych przez Klienta umów. Przygotowujemy umowy zarówno cywilne, jak i handlowe, zawierane zarówno z konsumentami, jak i z innymi podmiotami gospodarczymi.

Czym jest umowa handlowa?

O umowie handlowej będziemy mówić każdorazowo w przypadku, gdy mamy do czynienia z obrotem gospodarczym. Wyróżnia się dwa rodzaje umów handlowych:

 • w obrocie profesjonalnym, czyli umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorcami, firmami,
 • w obrocie konsumenckim, czyli umowy, w których stronami jest firma bądź przedsiębiorca oraz konsument- klient indywidualny.

W polskim prawie, aby umowa była skuteczna potrzebne jest zgodne oświadczenie obu jej stron, czyli ważna będzie też umowa zawarta ustnie. Jednak może pojawić się tu problem w przypadku sporu stron co do wykonania umowy, bowiem trudno będzie wykazać dowodowo, że jedna ze stron zobowiązała się do czegoś, lub zgodziła się na określone czynności. Dlatego zaleca się bardziej bezpieczny sposób sporządzania umów handlowych- w formie pisemnej, wtedy w razie sporu, zwłaszcza sądowego, będzie wiadomo dokładnie, co strony zawarły w danej umowie.

 Elementy umowy handlowej

Umowa handlowa powinna zawierać elementy tj.:

 • szczegółowe określenie stron umowy, warto podać też nr NIP lub PESEL stron, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania
 • dokładnie wskazany przedmiot umowy- ważne jest, by przedmiot umowy był dokładnie opisany, warto też opisać ewentualne wady przedmiotu umowy (w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest rzecz),
 • obowiązki strony umowy- powinny być opisane klarownie i przejrzyście, tak, by w razie sporu z treści umowy wynikało co dokładnie chodziło w skład obowiązków,
 • rozliczenia i płatności wynikające z umowy- jest to istotny element każdej umowy, więc także kwestia ta powinna być szczegółowo określona, np. w sytuacji, gdy płatność ma być podzielona na raty, warto zawrzeć do kiedy dana rata ma zostać opłacona,
 • postanowienia końcowe- chodzi głównie o zapis odnośnie zmian umowy (w formie pisemnej) oraz o wskazanie sądu właściwego w razie sporu.

Umowy handlowe – pomoc adwokata

Właściwe sformułowanie postanowień zawartych w treści umów pozwala uniknąć wielu niedogodności w przyszłości. Mając to na uwadze i w trosce o dobry interes naszych Klientów w ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy sporządzanie projektów umów dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, co obejmuje też negocjacje warunków tych umów, które dostosowujemy do specjalizacji Klienta.

Zajmujemy się umowami tj.:

 • umowa sprzedaży
 • umowa gwarancji
 • umowa agencyjna
 • umowa leasingu
 • umowa zastawu
 • umowa depozytu
 • umowa o roboty budowlane
 • międzynarodowe kontrakty handlowe
 • regulaminy OWU
 • umowa zlecenia
 • umowa franczyzy
 • umowa serwisowa

Weryfikacja zapisów umów handlowych

Zajmujemy się także przygotowaniem wszechstronnych opinii prawnych, także w kwestii oceny ryzyka wynikającego z zawieranych lub rozwiązanych przez Klienta umów. Przygotowujemy umowy zarówno cywilne, jak i handlowe, zawierane zarówno z konsumentami, jak i z innymi podmiotami gospodarczymi. Podczas prowadzenia naszych działań współpracujemy z doświadczoną i rzetelną kancelarią notarialną. Nasze działania odznaczają się dyskrecją, szybkością i stałym kontaktem z Klientem. Wysłuchujemy ich potrzeb i ze wszystkich możliwych rozwiązań poddanych przez nas dogłębnej analizie wybieramy najkorzystniejsze i najbardziej dopasowane rozwiązanie.

Tutaj więcej informacji: adwokaci-ks.pl/obsluga-przedsiebiorstw/weryfikacja-umow-handlowych/

W ramach naszej działalności podejmujemy się również negocjacji z kontrahentami biznesowymi, wyjaśniamy wszystkie niejasności i finalizujemy kontrakty uzyskując wynik, który usatysfakcjonuje naszego Klienta jak największym stopniu.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej