W przypadku niewłaściwego wykonywania umowy przez drugą stroną, możliwe jest odstąpienie od niej. Czasem jednak, aby działanie to nie przyniosło dla nas negatywnych skutków, muszą zostać spełnione pewne warunki – np. wyznaczenie dodatkowego terminu na wywiązanie się z umowy czy też uprzednie wezwanie do zmiany sposobu wykonania dzieła.

Nasza Kancelaria pomaga w ustaleniu, co zrobić, gdy druga strona narusza umowę  –gdy jest to umowa najmu, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa sprzedaży zawierana na odległość czy jakakolwiek inna umowa. Podejmujemy się oceny zapisów umowy, w następstwie czego ustalamy, jakie działania powinny zostać podjęte w celu odstąpienia od niej i zniwelowania szkód spowodowanych niewłaściwym wykonywaniem umowy przez drugą stronę, biorąc pod uwagę interes klienta i jego oczekiwania.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje m.in. wtedy, gdy druga strona opóźnia się z wykonaniem swojego świadczenia, gdy świadczenie wzajemne stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana czy też w sytuacji, gdy kupiona rzecz ma wadę i w związku z tym chcemy odstąpić od umowy sprzedaży. Zawsze należy przy tym zwrócić uwagę na wskazane w kodeksie cywilnym wymogi związane z odstąpieniem od umowy w danym przypadku.
Czym innym jest wypowiedzenie umowy, które jest możliwe tylko w przypadku zobowiązań bezterminowych o charakterze ciągłym (np. najem czy dzierżawa) i skutkuje wygaśnięciem zobowiązania.

Nasza Kancelaria pomaga w ustaleniu, co zrobić, gdy druga strona narusza umowę  – gdy jest to umowa najmu, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa sprzedaży zawierana na odległość czy jakakolwiek inna umowa. Podejmujemy się oceny zapisów umowy, w następstwie czego ustalamy, jakie działania powinny zostać podjęte w celu odstąpienia od niej i zniwelowania szkód spowodowanych niewłaściwym wykonywaniem umo

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
 • Rękojmia i gwarancja
 • Odstąpienie od umowy
 • Umowa o dzieło
 • Umowa sprzedaży
 • Umowa zlecenia
 • Umowy deweloperskie
 • Klauzule niedozwolone
 • Pomoc prawna frankowiczom

Dowiedz się więcej