Ustalenie ojcostwa- jak przebiega?

Jak przebiega ustalenie ojcostwa? Ustalenie ojcostwa następuje w dwojaki sposób- albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu. Przy czym, należy pamiętać, że istnieje domniemanie, że dziecko urodzone w małżeństwie pochodzi od męża matki. Konieczność ustalenia ojcostwa zachodzi zatem wtedy, gdy nie zachodzi to domniemanie lub gdy domniemanie zostało obalone.
Mężczyzna, by uznać swoje ojcostwo musi oświadczyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka musi to potwierdzić

Uznanie dziecka jest najprostszą drogą do ustalenia pochodzenia dziecka i może nastąpić do momentu, gdy dziecko osiągnie wiek pełnoletniości.

Zaprzeczenie ojcostwa – kiedy i jakie są terminy?

Mężczyzna, który po uznaniu dziecka dowiedział się, że dziecko jednak od niego nie pochodzi ma prawo w ciągu sześciu miesięcy złożyć pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Sądowe ustalenie ojcostwa ma miejsce wtedy, gdy rodzice dziecka nie pozostają ze sobą w związku w chwili jego narodzin, są ze sobą skonfliktowani lub gdy wcześniej nie uregulowali kwestii pochodzenia dziecka. Sądowego ustalenia ojcostwa mogą żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec. Powództwo o ustalenie ojcostwa może być też wytoczone przez prokuratora.

Co istotne, dziecko lub matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a w sytuacji, gdy ten nie żyje- przeciwko kuratorowi, którego musi ustanowić sąd opiekuńczy. Z kolei domniemany ojciec wytacza sprawę sądową o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce. 

Gdy dziecko ukończy osiemnasty rok życia, matka ani domniemany ojciec nie mogą już założyć sprawy o ustalenie ojcostwa. Powództwo może wytoczyć jednak prokurator lub pełnoletnie dziecko. W sytuacji śmierci dziecka, które wytoczyło powództwo, ustalenie ojcostwa mają prawo dochodzić jego zstępni. 

Jeśli dojdzie do sytuacji, kiedy dziecko zmarłoby przed osiągnięciem pełnoletniości, powództwo zarówno o ustalenie ojcostwa, jak i o jego zaprzeczenie może wytoczyć prokurator do dnia, w którym rzeczone dziecko osiągnęłoby pełnoletniość. Zatem nie jest to możliwe, w przypadku, gdy zmarłe dziecko osiągnęło już pełnoletniość. Co istotne, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka mogą również występować o wszczęcie postępowania o ustalenie ojcostwa oraz wziąć udział w już toczącym się postępowaniu. 

Domniemanie ojcostwa

Zgodnie z prawem, domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka, albo ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznej wspomaganej prokreacji.  Zatem w sytuacji, gdy matka- będąca w związku małżeńskim współżyła z innym mężczyzną urodziła dziecko, które jest biologicznym dzieckiem tego mężczyzny, dziecko to i tak będzie uznane za dziecko męża kobiety i fakt ten zostanie wpisany w akt urodzenia dziecka. Przy czym, okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.

Co istotne, w sytuacji, gdy dziecko urodzi się przed upływem trzystu dni od ustania małżeństwa lub jego unieważnienia, ale po zawarciu przez matkę nowego małżeństwa, istnieje domniemanie, że ojcem dziecka jest kolejny mąż. 

Zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa – kancelaria w Poznaniu

Dzięki doświadczaniu z zakresu prawa rodzinnego, które posiada nasza Kancelaria, prowadzimy sprawy rodzinne ze zrozumieniem i zaangażowaniem od pierwszego spotkania do ostatecznego zakończenia postępowania. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach związanych z ustaleniem i zaprzeczeniem ojcostwa. Do każdej z nich podchodzimy z pełnym profesjonalizmem oraz z należytą starannością i jakże oczekiwaną w tego typu sprawach dyskrecją.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej