Rozwód – sprawy rozwodowe Poznań

Rozwód – sprawy rozwodowe Poznań2023-05-11T11:33:09+02:00

Adwokat rozwodowy Poznań

 • przygotowanie pozwu rozwodowego
 • przygotowanie pozwu o alimenty
 • przygotowanie wniosku o ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • reprezentacja w sądzie w szeroko pojętych sprawach rodzinnych

Potrzebujesz konsultacji przed sprawą rozwodową?

Umów się na spotkanie z adwokatem

rozwód adwokat poznańZgodnie z danymi przedstawianymi każdego roku przez główny urząd statystyczny ponad 1/3 wszystkich zawieranych małżeństw kończy się rozwodem. Nie ulega żadnym wątpliwościom, że pomimo negatywnych emocji kojarzonych z rozwodami jest to jedyny skuteczny i racjonalny sposób na zakończenie nieudanego małżeństwa i zamknięcie tego życiowego rozdziału. Szukasz pomocy w skutecznym poprowadzeniu sprawy rozwodowej? Zobacz jak możemy Ci pomóc z rozwodem!

Adwokaci i prawnicy z naszej Kancelarii adwokackiej w Poznaniu, polegając na swoim wieloletnim doświadczeniu w sprawach rozwodowych, podejmują się poprowadzenia sprawy rozwodowej z najbardziej skomplikowanym stanem faktycznym. Z sukcesami reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach o rozwód, a także w negocjacjach i mediacjach rozwodowych.

Jakie przesłanki muszą być spełnione, by został orzeczony rozwód?

Z pozwem o rozwód można wystąpić w przypadku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Jednakże w praktyce sprawne i szybkie przeprowadzenie postępowania o rozwód nie jest prostym zadaniem. Najważniejsze jest dobre przygotowanie do sprawy, poprawne sporządzenie pozwu inicjującego postępowanie i dalszych pism procesowych, a także jasno określone stanowiska małżonków- wtedy rozwód można przeprowadzić sprawnie i zakończyć sprawę rozwodową już na pierwszym posiedzeniu. Jako, że zakończenie często długoletniego związku jest bardzo trudne, nasza Kancelaria w Poznaniu nie tylko przedstawia najbardziej korzystne dla klienta rozwiązania, prawnicy służą też radą i mając na uwadze emocjonalne podejście stron do sprawy, oferują wsparcie i zrozumienie, tak by zaoszczędzić klientowi jak najwięcej stresu.

Kwestia renty alimentacyjnej i władzy rodzicielskiej w postępowaniu rozwodowym

Nie można bowiem zapomnieć, że w sprawie rozwodowej często ma miejsce też rozpatrzenie kwestii władzy rodzicielskiej i alimentów. Kwestie te nieodzownie łączą się z rozwodem osób, które doczekały się wspólnych dzieci. Doświadczony adwokat w sprawach rozwodowych dokładnie przedstawi jakich wysokości alimentów można się spodziewać i jakie dowody będą najbardziej skuteczne w dochodzeniu tych roszczeń. Od lat skutecznie reprezentujemy interesy naszych Klientów jeśli chodzi o kwestie uregulowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.

Kiedy warto wnosić o rozwód z orzekaniem o winie jednego z małżonków?

Nasza Kancelaria w Poznaniu ma bardzo bogate doświadczenie w prowadzeniu trudnych i skomplikowanych spraw rozwodowych z orzekaniem o winie jednego z małżonków, także jeśli chodzi o prowadzenie spotkań mediacyjnych, gdyż jesteśmy zwolennikami dążenia do kompromisu stron, by zaoszczędzić naszym Klientom czasu, pieniędzy i nerwów.

Mediacje i negocjacje w sprawach rozwodowych

Sprawy rodzinne nierzadko są drażliwe i poruszane w nich są też intymne i prywatne tematy, więc jeśli jest taka możliwość, lepszym rozwiązaniem wydaje się dojście do porozumienia. Nasza Kancelaria adwokacka w Poznaniu prowadzi wszelkie sprawy rozwodowe, reprezentując profesjonalnie i na równi zarówno kobiety, jak i mężczyzn, negocjujemy najdogodniejsze warunki rozwodu oraz pilnujemy by nasi Klienci kończąc sprawę byli w jak największym stopniu zadowoleni zaproponowanymi przez nas rozwiązaniami i ostatecznym wynikiem rozpraw. Sporządzamy wszelkie pisma związane z rozwodami: pozew o rozwód, pozew o alimenty, odpowiedzi na pozwy, a na apelacjach od wyroków kończąc. W ramach naszej działalności podejmujemy się również wszystkich innych spraw związanych z rozpadem małżeństwa. Do każdej z nich podchodzimy z pełnym profesjonalizmem oraz z należytą starannością i jakże oczekiwaną w tego typu sprawach dyskrecją.

Rozwód Poznań – adwokat

Jeśli przed Tobą sprawa o rozwód, zapraszamy do umówienia spotkania w naszej Kancelarii adwokackiej w Poznaniu. Oprócz fachowości i staranności, gwarantujemy tak potrzebną delikatność i dyskrecję w prowadzeniu sprawy i indywidualne podejście do niej. Przed złożeniem pozwu o rozwód doradzimy jaki materiał dowodowy będzie przydatny w sprawie i jakie dokumenty są niezbędne do zainicjowania sprawy rozwodowej, zaproponujemy optymalne i najlepsze dla Klienta rozwiązanie z prawnego punktu widzenia

Rozwód z winą czy bez winy2020-03-18T20:24:06+01:00

Orzekając rozwód sąd ustala, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Może przy tym orzec również, że winę ponoszą oboje. Sąd może nie orzekać o winie, jeśli obie strony się na to zgodzą.

Małżonek jest winny rozpadowi pożycia małżeńskiego, gdy swoim nagannym zachowaniem przyczynił się do ustania więzi pomiędzy stronami. W celu wykazania tego, która ze stron ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego, konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego. Zwykle ważnym dowodem są zeznania świadków, których przesłuchiwanie zajmuje zazwyczaj dużo czasu. Zaletą rozwodu bez orzekania o winie jest więc zazwyczaj możliwość szybszego zakończenia postępowania. Jeśli przy tym strony nie posiadają dzieci, postępowanie rozwodowe może zakończyć się nawet po jednej rozprawie – sąd bowiem jedynie przesłuchuje małżonków w celu ustalenia, czy doszło do trwałego i zupełnego rozpadu pożycia pomiędzy nimi, a więc nie ma już więzi fizycznej, emocjonalnej i gospodarczej.

Rozwód z orzekaniem o winie przynosi natomiast pewne korzyści stronie, która nie została uznana za winną, a mianowicie:

– małżonek uznany za wyłącznie winnego ponosi wszelkie koszty sprawy rozwodowej,

– jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, to sąd może orzec, że małżonek wyłącznie winny zobowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania jego usprawiedliwionych potrzeb materialnych (w przypadku orzeczenia rozwodu bez winy bądź z winy obu stron takiego wsparcia finansowego może dochodzić tylko ten z byłych małżonków, który znajduje się w niedostatku).

Co ważne, rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia – chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

W czasie trwania postępowania można zmienić stanowisko odnośnie tego, czy chcemy, aby rozwód nastąpił z orzeczeniem o winie czy bez tego.

Rozwód z przemocą domową2020-03-18T20:19:54+01:00

Czasami chęć wzięcia rozwodu przez jednego z małżonków wynika z tego, że drugi małżonek stosuje wobec tej osoby przemoc – fizyczną lub psychiczną. W przypadku doświadczania przemocy domowej, ofiara w pierwszej kolejności powinna zgłosić to policji. W razie uzasadnionego zgłoszenia najczęściej zostaje wszczęta tzw. procedura niebieskiej karty. Dzięki temu może dojść do poniesienia przez sprawcę przemocy odpowiedzialności karnej. Ponadto, materiały zgromadzone w sprawie karnej mogą stanowić istotny dowód w sprawie rozwodowej.

W przypadku stwierdzenia przez sąd, że jeden z małżonków stosował przemoc domową i spowodowało to rozpad pożycia małżeńskiego, rozwód jest orzekany z jego winy.

Podczas rozprawy rozwodowej sąd przeprowadza postępowanie dowodowe. Przemoc domowa jest najczęściej tzw. przestępstwem „czterech ścian” – zwykle ma miejsce w mieszkaniu stron, często bez obecności jakichkolwiek innych osób. Przemoc psychiczna nie pozostawia śladów na ciele, a nierzadko również przemoc fizyczna jest stosowana w taki sposób, aby nikt z zewnątrz się nie zorientował. Sytuacje przemocy warto więc zgłaszać, a także nagrywać, aby mieć dowody na to, że się wydarzyły. Natomiast jeśli miały one miejsce w obecności świadków, to osoby te powinny zeznawać w toku sprawy o rozwód.

Gdy ofiarami przemocy domowej są również dzieci, w pozwie o rozwód można zawrzeć wniosek o pozbawienie sprawcy przemocy władzy rodzicielskiej, albo o jej ograniczenie na przykład poprzez nadzór kuratora. Ponadto sąd może całkowicie zakazać kontaktu tego rodzica z dzieckiem, jeśli uzna to za zgodne z dobrem dziecka.

Należy pamiętać, że postępowanie rozwodowe co do zasady nie spowoduje całkowitego odizolowania osoby pokrzywdzonej od sprawcy przemocy. Niezależne od sprawy o rozwód, powinno zostać wszczęte postępowanie karne, które pozwoli na poniesienie przez sprawcę kary, a także na zastosowanie wobec niego środków karnych – np. zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej osoby, nakazu opuszczenia wspólnego mieszkania.

Rozwód transgraniczny np. rozwód polsko-niemiecki2020-03-18T20:21:55+01:00

Rozwód transgraniczny ma miejsce wówczas, gdy rozwodzą się osoby będące obywatelami dwóch różnych państw, a także wówczas, gdy rozwodzą się obywatele jednego państwa, ale zamieszkujący stale na terytorium innego kraju.

Pierwszą kwestią, jaką należy ustalić w takim przypadku jest to, w jakim kraju powinno się toczyć postępowanie rozwodowe. Zgodnie z przepisami unijnymi, właściwy może być sąd, którego obywatelami są oboje małżonkowie lub sąd, na którego terytorium:

– małżonkowie zwykle zamieszkują, lub

– małżonkowie ostatnio zwykle zamieszkiwali, jeśli jeden z nich nadal tam zamieszkuje, lub

– pozwany zwykle zamieszkuje, lub

– w przypadku wspólnego wniosku, którykolwiek z małżonków zwykle zamieszkuje, lub

– składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej rok bezpośrednio przed złożeniem wniosku, lub

– składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej sześć miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku i jest albo obywatelem danego Państwa Członkowskiego albo, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ma tam “miejsce stałego zamieszkania”.

Następnie należy ustalić, według prawa którego państwa będzie się toczyło postępowanie. Jeśli małżonkowie są obywatelami jednego państwa, to rozwiązanie małżeństwa podlega prawu tego państwa. Jeśli natomiast pochodzą z różnych państw – prawu państwa, w którym oboje małżonkowie mają w chwili żądania rozwiązania małżeństwa miejsce zamieszkania. Jeżeli małżonkowie nie mają w tejże chwili wspólnego miejsca zamieszkania, właściwe jest prawo państwa, w którym oboje mieli ostatnio miejsce wspólnego zwykłego pobytu, jeżeli jedno z nich ma w nim nadal miejsce zwykłego pobytu.

Rozwód przedsiębiorców (właścicieli firm)2020-03-18T20:22:43+01:00

W przypadku rozwodu przedsiębiorców, zwłaszcza gdy są to osoby prowadzące działalność gospodarczą wspólnie, istotną kwestią jest to, co stanie się po rozwiązaniu małżeństwa z dochodami uzyskanymi z tytułu ich działalności oraz z samym przedsiębiorstwem.

Zgodnie z przepisami, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Do majątku wspólnego należą m.in. wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, a także dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków. Tak więc w przypadku przedsiębiorców, dochody z ich działalności – niezależnie od tego, czy jest ona prowadzona wspólnie, czy też przez każdego z nich osobno – wchodzą w skład ich majątku wspólnego. 

Rozdzielność majątkowa ustaje z dniem rozwodu. Jednakże jeszcze przed orzeczeniem rozwodu, a po tym, gdy pomiędzy małżonkami ustało pożycie małżeńskie, tzn. nie łączą ich już więzi fizyczne, emocjonalne i gospodarcze, każdy z nich może wnieść wniosek o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Możliwe jest ustanowienie jej z datą wsteczną – najczęściej od dnia, kiedy małżonkowie zaczęli żyć w rozłączeniu. Od tego momentu dochody każdego z nich wchodzą w skład jego własnego majątku. 

Aby ustanowić rozdzielność majątkową jeszcze przed orzeczeniem rozwodu, należy złożyć odpowiedni wniosek do wydziału rodzinnego sądu rejonowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Sposób rozwiązania kwestii działalności gospodarczej prowadzonej przez strony zależy od tego, jaki jest charakter tej działalności. Jeżeli jest ona prowadzona w formie spółki handlowej, możliwość jej rozwiązania regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych, natomiast jeśli jest to spółka cywilna – przepisy Kodeksu cywilnego.

Jeśli małżonkowie są współwłaścicielami przedsiębiorstwa – tzn. posiadają  nieruchomość w której prowadzona jest działalność, urządzenia i inne rzeczy potrzebne do prowadzenia działalności – to w celu podziału przedsiębiorstwa konieczne jest wszczęcie postępowania o podział majątku.

Rozwód dla mężczyzn2020-03-18T20:24:43+01:00

Ważnymi kwestiami rozstrzyganymi w wyroku rozwodowym są – oprócz kwestii winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego – władza rodzicielska nad dziećmi, miejsce zamieszkania dzieci, kontakty z nimi oraz alimenty. 

Władzę rodzicielską sąd może pozostawić w pełni obojgu rodzicom lub też ograniczyć ją jednemu z nich do np. współdecydowania tylko o istotnych sprawach dziecka, takich jak wybór kierunku kształcenia, leczenie czy przeprowadzka za granicę.

Miejsce zamieszkania dziecka sąd ustala najczęściej przy jednym z rodziców, drugiemu pozostawiając prawo do kontaktów z dzieckiem w określonych dniach.  Rozwiązaniem, które jest coraz częściej stosowane, jest tzw. piecza naprzemienna. Polega ona na tym, że dziecko przez tydzień lub dwa mieszka u jednego z rodziców, a przez kolejny tydzień lub dwa u drugiego – i tak naprzemiennie. Warunkiem orzeczenia pieczy naprzemiennej jest istnienie silnej więzi dziecka z każdym rodzicem – w praktyce więc najczęściej nie jest ona orzekana w stosunku do niemowląt, które zazwyczaj mają najsilniejszą więź z matką. Uregulowanie w taki sposób ma przy tym wpływ na kwestię alimentów, ponieważ jeśli rodzice będą zajmować się dzieckiem naprzemiennie, to zazwyczaj nie ma potrzeby zasądzania alimentów, z uwagi na to, że każdy z nich będzie ponosił koszty utrzymania dziecka w czasie, gdy będzie ono u niego przebywało. Jednakże alimenty mogą zostać orzeczone pomimo pieczy naprzemiennej, w sytuacji, gdy zarobki jednego z rodziców będą drastycznie różnić się od zarobków drugiego.

Sąd decyduje o tym, jak zostanie ustalone miejsce zamieszkania dziecka oraz jego kontakty z rodzicami, biorąc pod uwagę dobro dziecka oraz opinię biegłych psychologów. W razie orzeczenia, że dziecko będzie mieszkać u matki, zaś z ojcem spędzać określone dni, istotne jest zadbanie o to, aby ojciec dziecka mógł mieć z nim kontakt w takim zakresie, by móc współuczestniczyć w procesie wychowania dziecka oraz budować z nim prawidłową relację. Z kolei alimenty powinny uwzględniać zarówno usprawiedliwione potrzeby dziecka, jak i zarobkowe oraz majątkowe możliwości ojca. 

Należy  pamiętać, że orzeczenie sądu jest wiążące i trzeba się do niego stosować. Jedynie w razie zmiany istotnych okoliczności może dojść do zmiany wyroku – np. co do alimentów, gdy wzrosną potrzeby dziecka lub gdy zmienią się możliwości zarobkowe rodzica albo co do kontaktów, przykładowo gdy dziecko zmieni placówkę szkolną i będzie zachodziła potrzeba dostosowania kontaktów do godzin zajęć. 

Zarówno przed złożeniem pozwu o rozwód, jak i w trakcie postępowania, warto brać pod uwagę możliwość porozumienia się z żoną w drodze negocjacji. Jeżeli małżonkowie samodzielnie dojdą do porozumienia, uregulowanie kwestii dotyczących dzieci nastąpi w sposób odpowiadający im obojgu, a ponadto pozwoli to na zaoszczędzenie pieniędzy i czasu, z jakimi wiązałoby się postępowanie rozwodowe. Co ważne, w takim przypadku ustalenia zostaną dokonane bez angażowania w sprawy rodzinne osób trzecich – sądu oraz biegłych psychologów.

Mediacje rodzinne – negocjacje2020-03-18T20:23:16+01:00

Sprawy rodzinne często wiążą się z konfliktem byłych małżonków bądź byłych partnerów, najczęściej na tle tego, kto powinien sprawować władzę rodzicielską nad dziećmi oraz jak powinny zostać ustalone alimenty od drugiego z rodziców i jego kontakty z dziećmi. Są to tym trudniejsze sprawy, że najczęściej wiążą się z dużymi emocjami. Warto jednak pamiętać, że jeżeli sprawa znajdzie się w sądzie, to o kwestiach rodzinnych stron orzekać będą osoby trzecie. Rozstrzygnięcie sądu będzie oczywiście miało na celu dobro dzieci, jednak niekoniecznie będzie odpowiadać obu stronom postępowania. Ponadto, będzie się to wiązało z kosztami postępowania sądowego, a także z publicznym roztrząsaniem prywatnych spraw stron. Sprawa w sądzie może ciągnąć się miesiącami lub nawet latami, a przy tym spowodować, że relacje pomiędzy stronami będą gorsze – a przecież muszą one pozostawać w kontakcie z uwagi na swoje wspólne dzieci. Dlatego warto spróbować najpierw dojść do porozumienia bez konieczności ingerencji sądu.

Nasza kancelaria zajmuje się wspieraniem stron w procesie negocjacji. Negocjacje są to rozmowy, które mają na celu wypracowanie wspólnego stanowiska i toczą się bez udziału podmiotu z zewnątrz – np. mediatora. W trakcie negocjacji warto skorzystać ze wsparcia adwokata, ponieważ znając dobrze przepisy dotyczące spraw rodzinnych, zadba on o to, aby zawarte porozumienie było zgodne z prawem i jak najbardziej zabezpieczało interesy klienta. Ponadto adwokat, jako osoba niezaangażowana emocjonalnie w sprawę, może pomóc w łagodzeniu emocji, które niekiedy uniemożliwiają ustalenie wspólnego stanowiskoa.

Negocjacje w sprawach rodzinnych mogą dotyczyć kwestii wysokości alimentów, decyzji co do istotnych spraw dziecka czy zakresu kontaktów rodzica oraz innych osób z dzieckiem. Negocjacje mogą być także prowadzone przed wszczęciem postępowania rozwodowego w celu ustalenia wspólnego stanowiska stron, co pozwoli na szybsze i tańsze uzyskanie rozwodu.

sep

Umów się na wstępną konsultację już dzisiaj

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię

 • Zakładanie i rejestracja spółek (KRS)
 • Wybór formy działalności gospodarczej
 • Umowy handlowe
 • Windykacja należności
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej
 • Sprawy pracownicze
  Dowiedz się więcej
 • Błędy medyczne
 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki budowlane
 • Szkody rzeczowe
 • Analiza treści umowy ubezpieczenia
 • Pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody
 • Reprezentacja przed zakładami ubezpieczeń i innymi podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody
  Reprezentacja w postępowaniu sądowym
  Dowiedz się więcej
 • Naruszenie dóbr osobistych
 • Naruszenie wizerunku, renomy, dobrego imienia
 • Ochrona dobrego imienia/wizerunku
 • Zniesławienie
 • Umowy udzielenia prawa do wykorzystania wizerunku na cele komercyjne
 • Analiza materiałów prasowych
  Dowiedz się więcej
 • Rozwody
 • Separacje
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa
 • Kontakty z dzieckiem
 • Władza rodzicielska
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Postępowanie karne związane ze sprawami rodzinnymi
  Dowiedz się więcej
 • Nieruchomości
 • Spory mieszkaniowe
 • Postępowanie wieczystoksięgowe
 • Prowadzenie spraw o ustanowienie służebności przesyłu, bezumowne korzystanie
 • Prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności, ochrona własności
 • Prawo spadkowe (dział spadku, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek),
 • Prawo pracy (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy, wypadek przy pracy)
 • Prawo konsumenckie
 • Negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów
 • Doradztwo oraz sporządzanie opinii prawnych
  Dowiedz się więcej
  Oferujemy:
 • reprezentację w postępowaniu sądowym i mediacyjnych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą,
 • prowadzenie spraw o niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustaleniem istnienia
 • stosunku pracy, wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami grupowymi,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikowanie projektów umów,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia dokumentacji spraw pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych.
  Dowiedz się więcej
Prowadzimy kompleksową obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych. Kancelaria doradza również klientom w transakcjach z udziałem niemieckiego kapitału, prowadzi postępowania sądowe i mediacje, windykację należności. Przygotowujemy, negocjujemy i weryfikujemy projekty umów zawierane z niemieckimi partnerami naszych Klientów. W celu zapewnienia naszym Klientom pomocy prawnej na terenie Niemiec współpracujemy z tamtejszymi kancelariami adwokackimi.

Dowiedz się więcej

Call Now ButtonZadzwoń